ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 14

การรายงานผลงานวิจัย และเทคนิคการนำเสนอรายงานวิจัย

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 14 (12/11/2553)

รายวิชา 390611 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology)

เนื้อหา : ในครั้งนี้ผมขอสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชา ซึ่งประเด็นความรู้ที่ผมได้รับ สามารถแบ่งได้เป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

การรายงานผลงานวิจัย และเทคนิคการนำเสนอรายงานวิจัย

(Final Research Report and Presentation Techniques)

 • o การรายงานผลงานวิจัย

n รายงานผลงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง การรายงานผลงานวิจัยที่ดี ครบถ้วน ชัดเจนจะทำให้งานวิจัยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

 • o ความสำคัญของรายงานผลวิจัย

n ทำหน้าที่เสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

n รายงานผลวิจัยแสดงถึงคุณภาพของการดำเนินงานวิจัย

n รายงานผลวิจัยเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร

 • o เนื้อหารายงานวิจัย
 1. ชื่อเรื่อง
 2. สารบัญเรื่อง
 3. สารบัญตาราง
 4. สารบัญรูปภาพ
 5. บทคัดย่อ (Abstract) หรือ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
 6. บทนำ
 7. ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 8. ระเบียบวิธีวิจัย
 9. ผลของการวิจัย
 10. อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ
 11. บรรณานุกรม
 12. ภาคผนวก

-                   แบบสอบถาม

-                   รายละเอียดในการคำนวณ เช่น การทดสอบทางสถิติต่างๆ

-                   ตารางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • o การเตรียมรายงานวิจัยด้วยปากเปล่า (Oral Presentation)
 1. เข้าใจเนื้อหางานวิจัยอย่างถ่องแท้รู้
 2. จักผู้ฟังเป็นอย่างดี
 3. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการนำเสนอให้พร้อม
 4. ฝึกการนำเสนอ มาก่อนการนำเสนอจริง
 5. รักษาเวลาในการนำเสนองาน
 6. การใช้ภาษาต้องชัดเจน ไม่พูดจาวกวน ไม่พูดคลุมเครือ
 7. ใช้ภาษากายตามความเหมาะสม มีสายตาที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
 8. นำเสนองานด้วยความมั่นใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Advanced Research Methodologyความเห็น (0)