ชายขอบเมืองลุง

 สถานที่น่าสนใจ เมืองเก่าของพัทลุง ที่ทะเลน้อยลำปำ

ภาพที่ ๑ มองไกลสุดขอบฟ้า "ใครเอ่ย"

ภาพที่ ๒ คำขวัญเมืองพัทลุง

ภาพที่ ๓ และ ๔ วังเจ้าเมืองพัทลุงเดิม ก่อนย้ายมาที่ตั้งปัจจุบัน

JJ