• คณะผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู(21โรงเรียน) และจังหวัดเลย(31โรงเรียน) รวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายจากศึกษาสงเคราะห์เลย และเหมืองแบ่งวิทยาคม ให้การต้อนรับ ผอ.สพม.19 นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง (จาก สพป. เลย1) และรองผอ. สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ (ผู้ประสานงาน ศกม.18 อดีต รอง ผอ.สพท.เลย1) รองผอ. ประสงค์เอี่ยมเวียง(จาก รอง ผอ.สพป.เลย2)

  • หลังจากนั้นผู้บริหาร สพม.19 ทั้ง 3 ท่าน ได้ประชุมผู้บริหารเพื่อแนะนำตัว ให้นโยบายการทำงาน

  • และรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดี ที่โรงแรมเลยพาเลช โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพม.19 ทุกโรงเรียน

  • ทุกท่านมีความมั่นใจในการทำงานร่วมกันและพร้อมจะนำพา สพม.19 สู่ความเป็นต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ 2 จังหวัดต่อไป