GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19(เลย-หนองบัวลำภู)

•5 กุมภาพันธ์ 2552 มติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เห็นชอบหลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา)•31 มีนาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์ และกำหนดเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา 19 เครือข่าย•12 พฤษภาคม 2552 ครม.มีมติรับหลักการให้แก้กฏหมายเพื่อตั้งเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา)•คำปรารภของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา \" การกำหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาทั้งนี้เป็นผลสิบเนื่องจากนโยบายให้แยกการบริหารบุคคล และการบริหารงบด้านประมาณของมัธยมศึกษาออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โดยกำหนดให้การมัธยมศึกษามีหน่วยงานย่อย 41 หน่วยภายใต้ 19 เครือข่าย ...........•นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 18 (เลย-หนองบัวลำภู) วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเลย(เดิม)","created_at":"2009-05-31T10:10:55+07:00","address":"sogormor18"}; jQuery(document).ready(function() { Helper.balanceCards("#post-cards"); });