๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ๐๙.๓๐ น.

           กศน.อำเภอบางบาล จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

          ซึ่งสรุปผลการประชุม ได้ดังนี้

 

๑. การรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอบางบาล ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๒. การดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจต่าง ๆ ได้ทุกกิจกรรม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ก.ค.๒๕๕๔ ส่งเบิกให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

 • การสรุปผลโครงการ ให้ส่งภายใน ๒๐ วัน หลังดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ

 • ส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของแต่ละคน ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓

 • แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ให้ดูนโยบายและจุดเน้นของ สำนักงาน กศน. นโยบายของกระทรวง

 • แผนนิเทศ และรายงานผลการนิเทศ ทำตามปกติ สรุปรายงานทุกเดือน

 • แผนการสอนหลักสูตร ๒๕๔๔ หลักสูตรนำร่อง ๒๕๕๑ ส่งวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๓

 • บันทึกหลังการสอน ส่งทุกสิ้นเดือน

 • แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ ครูทุกคนต้องมี ส่งวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๓

 • วิจัยชั้นเรียน สมุดประเมินผล ส่ง ๑๙ ก.พ.๕๔

 • กำหนดตัดหมดสิทธิ์สอบนักศึกษาที่ไม่มาเรียน/ ขาดการติดต่อ วัน ๑๐ ม.ค.๕๔

 • บักทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาลงโปรแกรม IT กำหนดส่ง ๑๘ พ.ย.๕๓

 • การตรวจสอบวุฒิการศึกษานักศึกษาใหม่ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ ธ.ค.๕๓

๓.การอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๓ ณ โรงแรมอู่ทองอินน์ เป้าหมาย ๑๑๑ คน ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องจัดเตรียมเนื้อหากิจกรรม และวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานกลุ่มเป้าหมายให้เรียบร้อย

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.