วิธีเขียนอ้างอิง (REFERENCE)

Iอ้ไก่อ่Ou™
การเขียนอ้างอิง เป็นลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งของนักเขียน เพื่อเป็นการบอกให้รู้ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนใช้ในการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังเป็นการให้ลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงานที่ผู้เขียนนำมาศึกษาต่อ ตลอดจนเป็นการแสดงภูมิรู้ของผู้เขียนว่าเป็นคนศึกษามากและกว้างขวางนั่นเอง

การอ้างอิง   

                การอ้างอิงมี 2 แบบ คืออ้างอิงในเนื้อหา  กับอ้างอิงในบรรณานุกรม

 

                เมื่ออยู่ในเนื้อหาจะใส่แต่ ชื่อผู้แต่ง, ปี, หน้า ไว้ในวงเล็บหลังข้อความที่อ้างอิงดังนี้  “ข้อความ (ผู้แต่ง, ปี, หน้า...)” 

                หรือใส่ไว้ในเนื้อหาก็ได้ดังนี้  “ผู้แต่ง (ปี, หน้า...) กล่าวว่า... ข้อความ” 

                โดยมีหลักการอ้างอิงดังนี้

                1.   ในการอ้างอิงน้อยกว่า 3 บรรทัด ให้ใส่เครื่องหมาย “...” แทรกไว้ในเนื้อหา

                2.   ถ้าอ้างอิงมากกว่า 3 บรรทัดให้ยกลงมาเป็นย่อหน้าอิสระต่างหาก พิมพ์ตัวเอน ย่อเข้าไปลึกกว่าเนื้อหา

                3.   ถ้าเป็นคำประพันธ์จะวาง 2 ข้างหรือเรียงกันลงมาก็แล้วแต่ชนิดและความเหมาะสม

                4.   ถ้าเป็นการเก็บใจความด้วยคำพูดของเราเอง ให้ใส่ในเนื้อหาได้เลย แล้ววงเล็บชื่อผู้แต่ง

 

                เมื่ออ้างอิงในบรรณานุกรมจะปฏิบัติดังนี้

                1.   หนังสือเล่ม 

                     1.1   ผู้แต่งคนเดียว

ชื่อผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่...).  ชื่อเมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.

                ---ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไปจะย่อหน้าเข้าไปลึกพอควร (เดิมใช้ 7 ตัวอักษร แต่ปัจจุบันดูให้เหมาะสม เช่น เคาะ 11 ครั้ง) เรียกว่าย่อหน้าคำค้าง

                ---ผู้แต่งคนไทยใช้ชื่อขึ้นก่อนตามด้วยนามสกุล  ผู้แต่งต่างประเทศใช้นามสกุลขึ้นก่อนตามด้วยเครื่องหมาย ,  ต่อด้วยชื่อย่ออักษรตัวเดียว ตามด้วยเครื่องหมาย .

                ---ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันเขียนหนังสือหลายเล่ม พิมพ์ปีเดียวกัน ให้ใส่ ก, ข, ค ไว้หลังปี พิมพ์ติดกัน เช่น (2549ก).  ภาษาอังกฤษใช้ a, b, c

                ---ถ้าผู้แต่งเป็นเชื้อพระวงศ์หรือมีบรรดาศักดิ์ ให้ย้ายคำนำหน้าไปไว้หลังชื่อ  ถ้าเป็นพระภิกษุไม่ต้องย้าย ยกเว้นพระที่เป็นเชื้อพระวงศ์

                ---คำนำหน้า ยศทหาร ตำรวจ ตำแหน่งทางวิชาการ คำระบุอาชีพ ไม่ต้องใส่

                ---คำว่า “สำนักพิมพ์” ไม่ต้องใส่  แต่ถ้าเป็นคำว่า “โรงพิมพ์” ต้องใส่ลงไปด้วย

                ---หลังเครื่องหมาย . เคาะ 2 ครั้ง  หลังเครื่องหมาย , และ : เคาะครั้งเดียว

                ---ถ้าไม่มีปีที่พิมพ์ ใช้ (ม.ป.ป.)  ถ้าไม่มีสถานที่พิมพ์ ใช้ (ม.ป.ท.)

                     1.2   ผู้แต่งหลายคน

                ---ถ้าผู้แต่งมีหลายคน ใส่ชื่อทุกคนคั่นด้วยเครื่องหมาย , หน้าชื่อคนสุดท้ายคั่นด้วยคำว่า “และ” (ภาษาอังกฤษใช้เครื่องหมาย &) โดยปกติจะใช้สำหรับไม่เกิน 6 คน  ถ้ามากกว่า 6 นิยมใช้ว่า “และคณะ” ตามหลังชื่อคนแรก

                     1.3   มีบรรณาธิการ

ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).  (ปี).  ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่...).  ชื่อเมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.

                     1.4                ไม่มีชื่อผู้แต่ง

                ---ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่ง นำชื่อหนังสือมาวางข้างหน้าปี นำครั้งที่พิมพ์ในวงเล็บมาด้วย

                     1.5                หนังสือแปล

                ---ชื่อหนังสือ  ถ้าอ้างอิงจากภาษาไทยให้ใส่เฉพาะชื่อภาษาไทย แล้วบอกชื่อผู้แปล  (แบบนี้ในเนื้อหาต้องบอกปีที่พิมพ์และปีแปลด้วย โดยแยกกันด้วยเครื่องหมาย /)

ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ.  (ปีที่พิมพ์ฉบับแปล).  ชื่อหนังสือ (ชื่อผู้แปล, ผู้แปล) (พิมพ์ครั้งที่...).  ชื่อเมืองที่           พิมพ์ : สำนักพิมพ์.  (ต้นฉบับพิมพ์เมื่อ+เลขปีที่พิมพ์).

                ---ถ้าจะอ้างอิงจากต้นฉบับ ให้ใช้ชื่อภาษาเดิมแล้ววงเล็บเหลี่ยมชื่อไทย ตัวไม่เอน ไม่ต้องบอกผู้แปลและปีแปล

ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ.  (ปีที่พิมพ์ต้นฉบับ).  ชื่อหนังสือ [ชื่อไทย] (พิมพ์ครั้งที่...).  ชื่อเมืองที่พิมพ์ :                 สำนักพิมพ์.

                     1.6  วิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเรื่อง.  วิทยานิพนธ์+ชื่อปริญญา, สาขา+ชื่อสาขา บัณฑิตวิทยาลัย ชื่อ                มหาวิทยาลัย.

                2.   หนังสือที่ออกเป็นเวลา

                     2.1   วารสาร

ชื่อผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, เลขปีที่(เลขเล่มที่), เลขหน้า.

                     2.2   นิตยสาร

ชื่อผู้แต่ง.  (ปี, วัน เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อนิตยสาร, เลขปีที่(เลขเล่มที่), เลขหน้า.

                     2.3   หนังสือพิมพ์รายวัน

ชื่อผู้แต่ง.  (ปี, วัน เดือน).  ชื่อคอลัมน์ : ชื่อเรื่องรอง.  ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า+เลขหน้า.

                ---หนังสือพิมพ์รายวันมีคำว่า “หน้า”  ส่วนวารสารและนิตยสารไม่มี

                ---วารสารและนิตยสาร ไม่ต้องใส่คำว่า ปีที่ และ เล่มที่ ใส่ตัวเลขลงไปได้เลย

                ---ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่ง นำชื่อบทความมาวางข้างหน้าปี  วิธีนี้ใช้ได้ทุกอย่างทั้งวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์รายวันทั้งเป็นฉบับและออนไลน์

                ---ทั้งวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน ถ้ามีหลายหน้า ใช้ “-” ระหว่างตัวเลข  แต่ถ้าหน้าไม่ต่อกัน ใช้ “ ,”

                3.   เว็บไซต์

                     3.1   เว็บไซต์ทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อบทความ.  เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี, จาก http://… (บอกละเอียดถึงหน้า  ไม่ใช่บอก

                แต่ชื่อเว็บไซต์)

                     3.2   หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง.  (ปี, วัน เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์.  เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี, จาก http://… (จะ       บอกละเอียดถึงหน้าเว็บเพจ หรือบอกแต่ชื่อเว็บไซต์ก็ได้)

                     3.3   วารสาร นิตยสารออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร/ นิตยสาร, เลขปีที่(เลขเล่มที่), เลขหน้า (ถ้ามี). เข้าถึงเมื่อ           วัน เดือน ปี, จาก http://… (บอกละเอียดถึงหน้าเว็บเพจ ไม่ใช่บอกแต่ชื่อเว็บไซต์)

                4.    โสตทัศนวัสดุ

                     4.1   ภาพยนตร์

ชื่อผู้แต่งหรือผู้กำกับ (ผู้แต่ง/ผู้กำกับ).  (ปีผลิต).  ชื่อเรื่อง [ภาพยนตร์].  ประเทศผู้สร้าง : บริษัท.

                     4.2   เพลง

ชื่อผู้แต่ง.  (ปีลิขสิทธิ์).  ชื่อเพลง [ชื่อผู้ร้องถ้าต่างจากผู้แต่ง].  ใน+ชื่ออัลบัม [สื่อที่อัด เช่นซีดี, เทป]. 

                เมืองที่ผลิต : บริษัท.

                5.   รายการที่ออกอากาศ

                     5.1   วิทยุกระจายเสียง

ชื่อผู้ผลิต (ผู้ผลิต).  (ปี, วัน เดือน).  ชื่อรายการ [รายการวิทยุ].  เมือง : ชื่อสถานี.

                     5.2   วิทยุโทรทัศน์

                                   5.2.1   รายการทั่วไป

ชื่อผู้ผลิต (ผู้ผลิต).  (ปี, วัน เดือน).  ชื่อรายการ [รายการโทรทัศน์].  เมือง : ชื่อสถานี.

                                 5.2.2   ละคร

ชื่อผู้ผลิต (ผู้ผลิต).  (ปี).  ชื่อละคร [ละครโทรทัศน์].  เมือง : ชื่อสถานี.

                6.   สัมภาษณ์

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.  (ปี, วัน เดือน).  ตำแหน่ง (ถ้ามี).  สัมภาษณ์.

 


 

เอกสารอ้างอิง

ศุภรางศุ์ อินทรารุณ. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชาปัญหาการใช้

                         ภาษาไทย. ชลบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ

                         สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (อัดสำเนา).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Iอ้ไก่อ่Ou™

คำสำคัญ (Tags)#สัมภาษณ์#โสตทัศนวัสดุ#การเขียนอ้างอิง#รายการที่ออกอากาศ#วิธีการเขียนอ้างอิง#หนังสือที่ออกเป็นเวลา#หนังสือเล่ม#อ้างอิงในบรรณานุกรม#อ้างอิงในเนื้อหา#เว็บไชต์

หมายเลขบันทึก: 407073, เขียน: 08 Nov 2010 @ 11:56 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ กำลังเขียนงานวิจัยพอดี ส่วนนี้สำคัญด้วย...

มิว
IP: xxx.28.45.10
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ขอบคุณจริงๆค่ะ
IP: xxx.109.108.18
เขียนเมื่อ 

Sutthinun changsao