ประชุม PCA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1 วันที่  14-15 ตุลาคม 2553

ณ  โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์  กรุงเทพมหานคร

 

รายชื่อ สมาชิกในกลุ่ม

ชื่อ            สถานที่ทำงาน                                          ภูมิภาค

1.ละอองทิพย์      สสจ.ชลบุรี                                        East

2.นพดล     สสจ.ชลบุรี                                               East

3.มณฑา    รพ.ทุ่งฝน  อุดรธานี                                        NE

4.ธิราภรณ์       รพ.ขุนหาญ  ศรีษะเกษ                              NE

5.ศิริลักษณ์      รพ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี                           Central

6.กาญจนา       รพ.ยางตลาด  กาฬสินธุ์                             NE

7.สิทธิพร        สสจ.พะเยา                                             N

8.ขนิษฐา        สสจ.แพร่                                               N

9.ธิรวรรณ       สสจ.ชุมพร                                              S

10.บุษกร       สสจ.ระนอง                                             S

11.สันติ       สปสช.สุราษฎร์ธานี                                     S

12.เอกรัฐ    รพ.สิชล นครศรีธรรมราช                                S

แลกเปลี่ยน ช่วงที่ 1 ประเด็น “ การดำเนินงานPCAในเครือข่าย”

วิธีการดำเนินงาน PCAที่แต่ละCUP นำมาใช้

1.การใช้ โรค/บริการ เป็นตัวเดินเรื่อง/ตัวนำ

เช่น        โรค  TB            Continuity/ Comphrehensive care ของ CUPยางตลาด

                บริการ EMS             Coordination care ของ CUPขุนหาญ

                บริการ  HHC            Continuity/ Holistic care ของ CUPสิชล

“มุ่งเน้นที่ผู้ป่วย/ชุมชน” “การเชื่อมโยงเข้าสู่หมวดต่างๆใน PCA”

2.รู้จักใช้เครื่องมือ

                -OM  ใน  TB

                -KM , 2 ticks  ใน HHC

                -BSC , R2R , RM

3.คุณสมบัติทีมนำ

                -เข้มแข็ง

                -ประสานงานได้

                -เป็นเสมือนเนื้อเดียวกัน/ไม่รู้สึกแปลกแยก

                -การประสานงานแนวราบ

4.FA คุณอำนวย มีความสำคัญ  เป็นผู้ต่อ Jig  Saw

5.Core-Value

                -คิด             ทีมนำ  นำแบบวิสัยทัศน์  Committent

                -ทำ              Activity  คล่องตัว

                -ปรับ          เกิดนวัตกรรมกระบวนการสร้างคุณค่า ถอดบทเรียนลงหมวด 6.1เช่น CUPขุนหาญ รถเมล์สุขภาพ :ส่งผู้ป่วยโรคตาไปโรงพยาบาลจังหวัดพร้อมกัน                       ระบบ EMS : ผู้ป่วยเรื้อรัง COPD , Hypoglycemic  coma

เครื่องมือที่นำมาใช้ใน Primary care

1. แผนที่ชุมชน-แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เกิดจาก 2 ฝ่ายร่วมกันคือ ฝ่ายเจ้าหน้าที่  ฝ่ายชาวบ้าน

2. ใช้เรื่องเล่า  เป็นตัวเดินเรื่อง  รวมเรื่องเล่าจากรากหญ้า

ประเด็นเรื่องเล่า   คุณทำอะไรดีแล้ว…………, คุณจะทำให้อะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิม………….

ตัวอย่าง เรื่องเล่าจาก CUP ทุ่งฝน

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน :ป่วยแล้ว/ยังไม่ป่วย

                          :หมู่บ้านจัดการเบาหวาน

                          :เลือกชุมชน  เกิดแกนนำ

                          :ขยายผลคู่หู/ชมรม DM   5 บาท/เดือน  ถ้า Admit 100 บาท/ครั้ง

ตัวอย่างเรื่อง “อ้อมกอดของชุมชน” ชุมชนช่วยกันดูแลผู้ป่วย asthma ที่อาศัยอยู่คนเดียวในชุมชน

 

สรุปการทำงานในชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย

หลักคิด  กรอบแนวคิดมุมมองเชิงระบบ, Quality คืออะไร

หลักปฏิบัติ  - Primary Care concepts ,องค์รวม , Humanized health care , Customer   Focus

หลักวิชา     - Family Medicine + Primary Care concepts ,เรื่องเล่า

 

สรุป หลักการทำงานในการดูแลผู้คน(คนปกติ กลุ่มเสี่ยงและคนป่วย)ในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ

Concepts  Primary   Care (5C)

ดูแลแต่แรก                            First Contact Care

ดูแลทุกเรื่องตามบริบท        Contexual care

ต่อเนื่อง                                   Continuity care

เบ็ดเสร็จ                                 Comphrehensive care

ผสมผสาน                               Coordination care

เป็นองค์รวม                           Holistic care