วิทยากร KM โดยไม่พูดเรื่อง KM

      วันที่ 18 ก.ค.โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ได้เชิญผมและทีมงาน (อ.ชุมศรี และ อ.ประสงค์) ไปเป็นวิทยากรเรื่อง KM ให้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม   ผมไม่ได้บรรยาย KM แต่ได้ให้ทุกคนที่เข้าประชุมเล่าเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จของตนเอง  ซึ่งทราบว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนก็ไม่เคยมีโอกาสได้เล่ากันอย่างนี้  แล้วแต่ละเรื่องที่เล่าก็น่าสนใจ เมื่อเล่าจบผมจึงสรุปเรื่อง KM ให้ฟัง  และพูดคุยกันต่อ
        ผมเห็นว่าเรื่องที่เล่าของแต่ละคนมีประโยชน์  จึงนำมาสรุปโดยย่อดังนี้
ครูสุรางค์  ทองเพชร
 -  สอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดการสอนในหน่วยศิลาจารึก โดยแจกเนื้อเพลง  และให้นักเรียนร้องตาม  นักเรียนเริ่มสนุกสนาน  และตั้งใจเรียน
 -  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้สอนโครงงาน  ให้คิดโครงงานกันเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา นักเรียนก็เข้ามาขอคำปรึกษา
ครูสุภาพร  เลิศวิสุทธิ์
 -  สอนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรื่องการจัดเรียงอิเลกตรอน ครูอธิบายโดยใช้สื่อประกอบการสอน  นักเรียนซักถาม และตั้งคำถามตลอดเวลา
ครูนุชนาฏ  พัฒคุ้ม
 - สอนพระพุทธศาสนา  โดยเมื่อนักเรียนเข้าห้องนักเรียนต้องไหว้พระ   ทำสมาธิ  ครูเร้าความสนใจโดยเล่านิทานเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม ให้นักเรียนฟัง และเริ่มสอนนักเรียนจะให้ความสนใจ  มาขอยืมหนังสือธรรมะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฟังไปอ่าน  และมายืมให้ผู้ปกครองด้วย  เป็นการส่งเสริมการอ่าน
ครูประภาศรี สเลลานนท์
- สอนผ้า  มีปัญหานักเรียนไม่เลือกเรียน  แต่ได้นักเรียนชายมาเรียน  จึงฝึกนักเรียนโดยการให้นักเรียนถีบจักรจนคล่อง นักเรียนสนใจและค่อย ๆ ทำงานจนได้ผล
ครูวรจิต  พันปี
- สอนภาษาอังกฤษ  การสอนโดยใช้ ใบก้าวหน้า  ให้นักเรียนได้ทำงานตามศักยภาพ 
ครูอุบล  เรืองชู
- สอนคณิตศาสตร์  ในเรื่องตรรกนิยมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยพิสูจน์แบบสัจจนิรันดร์  มีนักเรียน1 คนสนใจสอบถามตลอดเวลา และมีความสนใจตั้งใจจนสามารถทำได้

ครูถนอม  สุวรรณโชติ
- สอนสุขศึกษา  โดยนำชีวิตประจำวันที่ได้พบมาสอนเป็นเกร็ดเล็กน้อย นักเรียนได้ฏิบัติตามอย่างดี
ครูประณัย  อินทรามระ
-    สอนนักเรียนจนได้อาชีพ คือการฉลุไม้เป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ  ประทับใจในการออกแบบเป็นกล่องทิชชู  ของนักเรียน และสามารถเป็นอาชีพ
ครูพัชรา  ไกรวุฒินันท์
 -   การสอนการเขียนเรียงความ ให้นักเรียนเขียนประโยคบนกระดานและให้คนต่อไปมาเขียนมาเขียนต่อประโยคไปเรื่อย  ครูอธิบายให้ฟังถึงการเขียนเรียงความโดยใช้เกมต่อประโยค   ทำให้นักเรียนเขียนเรียงความได้
ครูเดือนฉาย  ชุติดำรง
- สอนคอมพิวเตอร์  โดยให้พื้นฐานนักเรียนก่อน และให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์งาน โดยทำเป็นโครงงานส่ง เป็นเรื่องที่เรียนในชั่วโมงเรียนนักเรียนสามารถนำไปใช้ส่งงานรายวิชาอื่นได้ด้วย
ศ.น.ประสงค์
 เคยสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา  ให้นักเรียนไปเรียนที่ศาลาวัดและให้สวดมนต์นั่งสมาธิ  นักเรียนมีความตั้งใจเรียน  มีความสงบ ผลการเรียนดีขึ้น
ศ.น. ชุมศรี
 เคยไปสอนที่อเมริกาในวิชาภาษาไทย  เป็นเวลา 2 เดือนเศษ  สอนโดยใช้เกม ให้นักเรียนต่อคำ หาคำมาประสมให้ได้ความ ใช้เพลงประกอบการสอน  นักเรียนมีความสุข
  
        เมื่อเล่าจบผมจึงเชื่อมโยงเรื่องเล่าไปสู่กระบวนการ KM ให้ฟัง  และพูดคุยกันต่อจนเกิดความเข้าใจ  และหาวิธีการนำกระบวนการ KM ไปใช้ในการปฎิบัติงานของตนเองต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)