เรื่อง เทียนสมุนไพรเรขาคณิตพิชิตยุง

  โดย

  1. เด็กหญิงสุนันท์    สารคาม

2. เด็กหญิงวันวิสา    พันสาง

3. เด็กหญิงกันธิชา    แข็งขัน

ครูที่ปรึกษา     นางณัฐภัสสร      สุรนาจ

 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

 ชื่อโครงงาน                 เทียนสมุนไพรเรขาคณิตพิชิตยุง

ผู้จัดทำโครงงาน          เด็กหญิงสุนันท์  สารคาม

                                    เด็กหญิงวันวิสา  พันสาง

                                    เด็กหญิงกันธิชา  แข็งขัน

ระดับชั้น                     มัธยมศึกษาปีที่  1 - 3

ครูที่ปรึกษา                  คุณครูณัฐภัสสร  สุรนาจ

โรงเรียน                     บ้านดอนตัดเรือ  อ.โนนแดง

ปีการศึกษา                 2552

 บทคัดย่อ

        โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องเทียนสมุนไพรเรขาคณิตพิชิตยุง  จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตที่ใช้ในการไล่ยุงได้นานที่สุดโดยการนำเอาเศษเทียนที่เหลือใช้มาหลอมผสมกับสมุนไพรพื้นบ้านแล้วหล่อรูปทรงเรขาคณิตตามแม่พิมพ์  โดยอันดับแรกเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงปริซึมกับพีระมิดที่มีพื้นที่ฐานและความสูงเท่ากัน  พบว่าปริมาตรของทรงปริซึมที่ใช้เป็นสามเท่าของรูปทรงพีระมิดและความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงกรวย  ทรงกระบอก  พบว่าปริมาตรของรูปทรงกระบอกที่ใช้เป็นสามเท่าของรูปทรงกรวยและ  เป็นสองเท่าของทรงกลมตามลำดับโดยเรากำหนดพื้นที่ฐานและความสูงของรูปทรงเป็นตัวควบคุม  จึงทำให้เรามองเห็นความจริงในเรื่องของปริมาตรที่เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน การนำเอารูปทรงเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ในเรื่องของการใช้เศษเทียนไข  สมุนไพรพื้นบ้านมาผสมกันแล้วใช้เป็นยาจุดไล่ยุง  รูปทรงเรขาคณิตมีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการไล่ยุง รูปทรงที่มีระยะเวลาในการหลอมละลายในการไล่ยุงได้นานที่สุดได้แก่รูปทรงกรวย  รูปทรงพีระมิด ทรงกระบอก และรูปทรงปริซึม  ตามลำดับ

กิตติกรรมประกาศ

                             โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของคุณครูณัฐภัสสร    สุรนาจ   ครูที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆของโครงงานมาโดยตลอด

                คุณครูสมทรัพย์      เลิศนา  ที่กรุณาสละเวลา และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ในการนำเสนอปากเปล่าและการตอบข้อซักถาม

                พระครูอุดมธรรมวิสุทธิ์     เจ้าอาวาสวัดดอนตัดเรือ   ที่สละเศษเทียนที่วัดให้นำมาทำโครงงาน

                        คุณครูบุณณ์ภัสสร   เบญจณัฏฐากุญช์    ที่กรุณาให้คำแนะนำในการเขียนรายงานโครงงานตารูปแบบที่ถูกต้อง

                        และ นายชัยวัฒน์    เลิศนา    ผู้อำนวยการโรงเรียนนบ้านดอนตัดเรือ  ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงงานและให้คำปรึกษาในการดำเนินการ

                                                         สุนันท์    สารคาม

                                                        กันธิชา    แข็งขัน

                                                        วันวิสา     พันสาง