ครูไม่มีสิทธิจำกัดประสิทธิภาพของนักเรียน

กรณีแย่งนักเรียนกันในการแข่งขันทางวิชาการ เป็นกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดเจน

ศักยภาพของคนมีความแตกต่างกัน  เรียกว่า  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Individual Differences)นักเรียนแต่ละคนก็เช่นเดียวกัน  มีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้  ความคิด  และการปฎิบัติ  แต่สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทุกด้าน  ไม่ว่าความรู้  ทักษะและเจคคติ  เป็นนักเรียนครูใฝ่ฝันอยากให้เป็น และอยากได้ทุกคน(Disirable Students)

นักเรียนแต่ละคนมีสิทธิที่จะแสดงออกถึงความสามารถของตน  มีหลายๆเวทีให้นักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติมากเท่าไรยิ่งเป็นการดีสำหรับนักเรียน  โดยเฉพาะในเชิงแข่งขันกันทางวิชาการ

แต่ตรงกันข้าม  ครูเป็นตัวแปรที่แทรกซ้อนเข้ามาทำให้นักเรียนมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป

ครูจำกัดสิทธิเด็กทางด้านความคิดและจำกัดประสิทธิภาพของนักเรียนทางด้านปฏิบัติ  โดยกักกันให้เรียนรู้และมีความชำนาญทางด้านเดียว

กรณีแย่งนักเรียนกันในการแข่งขันทางวิชาการ  เป็นกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดเจน 

หากครูเองยังมีความคิดที่ล้าหลัง  เห็นแก่ตัว  เพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น  และไม่มองถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับแล้ว  น่าพิจารณาตัวเองเสีย  ครูเหล่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (1)

บันทึกที่ 20 ที่ขึ้นมาอยู่ในบันทึกสุ่ม  ดีใจอีกครั้ง  ที่ไม่ใครอ่าน  อ่านเองก็ได้ 

ปัจจุบันนี้  นอกจากครูจำกัดสิทธิของนักเรียนแล้ว  ยังมีการละเมิดสิทธิเด็กด้วย

ต้องศึกษานะคะ