การศึกษาค้นคว้าอิสระ

สมร
IS

แนะนำวิชาค้นคว้าอิสระ (วิจัย IS)

1)      ขั้นตอนการทำวิจัย

1.1    เสนอหัวหัวข้อวิจัย (ควรใช้หาข้อมูลจากหน่วยงานเราเองเป็นหลัก)

- เริ่มจากต้องหาว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แล้วเอาปัญหามาตั้งเป็นคำถามวิจัย จากคำถามวิจัยจะได้ หัวข้อวิจัย

เช่น…..

ปัญหา : พบว่าสังคมไทยในปัจจุบันถูกอบายมุขเข้าครอบงำอย่างหนัก นำมาซึ่งปัญหาทางสังคม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ต่างๆมากมาย

ประเด็นปัญหาที่ที่ยกมาสามารถกำหนดโจทย์วิจัย(คำถามวิจัย)ได้ดังนี้

  1. คนไทยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับอบายมุขอย่างไร (ดูพฤติกรรม)
  2. การแก้ไขปัญหาอบายมุขในสังคมไทยเป็นอย่างไร (ดูความเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหาอบายมุข)

ดังนั้นอาจตั้งชื่องานวิจัยว่า

 “ การศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข & ความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ปัญหา อบายมุขในประเทศไทย.”

               “ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ปัญหาอบายมุขในประเทศไทย”

 

1.2 เสนอโครงร่างวิจัย(Proposal)

1)ที่มาและความสำคัญของปัญหา

2)คำถามวิจัย (เอาจากหัวข้อวิจัยมาตั้งเป็นคำถามวิจัย – ทำไม  อย่างไร จริงหรือไม่ )เช่น

    -คนไทยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับอบายมุขอย่างไร

                                                  -การแก้ปัญหารอบายมุขในสังคมไทยเป็นอย่างไร

   -การจัดการความรู้ของกรมทางหลวงเป็นอย่างไร

3)วัตถุประสงค์การวิจัย

4)ทฤษฏี/แนวคิดที่จะไปทบทวนวรรณกรรมมาภายหลัง

    แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่เราจะไปค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

5)กรอบแนวคิดที่คิดว่าจะใช้ (ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สร้างรูปกรอบแนวคิดขึ้นมา ตัวแปรอิสระอยู่ซ้าย ตัวแปรตามอยู่ขวา)

6)วิธีการวิจัย

                                                   -ประชากร + กลุ่มตัวอย่าง

                                                   -การเก็บข้อมูล

                                                  -การประมวลผลข้อมูล

-นิยามปฏิบัติการ ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ(มีรายละเอียดจนสามารถวัดได้ ให้คะแนนได้อย่างเป็นรูปธรรม)

                                                  -สมมุติฐานการวิจัย

                                                  -การวิเคราะห์ ใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่จะใช้ (X2- test หรือ Pearson r2 coef)

7)ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ(เขียนมาก โน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์)

8)บรรณานุกรม

 

สรุปโครงร่างวิจัย ควรมีจำนวน 5 - 10 แผ่น ขึ้นไป

 

1.3) จัดทำบทที่ 1-2-3

                                - บทที่1 ความสำคัญและความเป็นมา

- บทที่2 วรรณกรรม กรอบแนวคิด

- บทที่3 ระเบียบวิธีวิจัย

 

                     1.4 จัดทำแบบสอบถาม แบบประเมิน ทดสอบ และเก็บข้อมูล

 

     1.5 จัดทำบทที่4 ผลการประเมิน (กรอกข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิติ )

 

     1.6 จัดทำบทที่5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 

2)      การพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีความสำคัญอย่างมาก หากสงสัยในขั้นตอนใด หรือต้องกรคำแนะนำให้ถามอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลย ในแต่ละขั้นตอน อาจมีการแก้ไขได้หลายครั้ง แล้วแต่ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา  ในการให้คะแนน การเข้าพบอาจารย์ ความก้าวหน้าของการสั่งงาน ตัวงานวิจัย ล้วนมีผลต่อเกรดทั้งสิ้น

3)      ขั้นตอนการเรียงเอกสารงานวิจัย

1.ปกหน้า(กระดาษสี)

2.รองปก(กระดาษเปล่า)

3.ปกใน(กระดาษขาว)

4.กิติกรรม

5.บทคัดย่อ

6.สารบัญ

7.สารบัญตาราง(ถ้ามี)

8.สารบัญภาพ(ถ้ามี)

9.บทที่1 ความสำคัญและความเป็นมา

10.บทที่2 วรรณกรรม

11.บทที่3 ระเบียบวิธีวิจัย

12.บทที่4ผลการประเมิน

13.บทที่5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

14.บรรณานุกรม

15.ภาคผนวก (ถ้ามี)

16.รองปกขาว

17.ปกหลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของฉัน

คำสำคัญ (Tags)#วิชาการ

หมายเลขบันทึก: 399047, เขียน: 28 Sep 2010 @ 10:48 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 23:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)