การเขียนหนังสือราชการ : หัวข้อบรรยายวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วันที่ 28 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

  วันที่ 28 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ ให้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประมาณ 60 รูป / คน  ทั้งนี้หนังสือราชการของหน่วยงานในสังกัดต่างของ มจร. ได้ถูกกำหนดให้ดำเนินการตาม "ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2545" ซึ่งแนวคิดสำคัญอยู่ที่ "งานสารบรรณเป็นดั่งสายเลือดของมหาวิทยาลัยที่ทำให้การบริหารงานมีความเชื่อมโยง สัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม... "

  ช่วงเวลาก่อนหน้าที่ได้รับการประสานงานให้เป็นวิทยากรเรื่องนี้  ต้องทำความเข้าใจกับระเบียบของ มจร.ฉบับนี้ ค่อนข้างยาวนาน  เนื่องจากรายละเอียดที่กำหนดไว้ค่อนข้างจะมีความแตกต่างและมีรายละเอียดมากกว่าที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด  แต่เมื่อได้ศึกษามากขึ้น  จึงรู้สึกได้ถึงความทุ่มเทของอนุกรรมการ กรรมการ และบุคคลหลายหลายที่ มจร.ได้รับการประสานงาน  ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดภายใต้ระเบียบฉบับนี้  มีความง่าย สะดวก และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  เพื่อให้มีเอกสารประกอบการบรรยาย และมุ่งหวังให้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้ใช้ประโยชน์จากแบบหนังสือราชการต่าง ๆ จึงได้จัดทำต้นแบบหนังสือต่าง ๆ ดังนี้  (วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้แนบไฟล์ pdf เพื่อเปรียบเทียบแบบจริง กับแบบ *.doc ที่อาจแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณาปรับแก้ก่อนการใช้งานครับ)

1.แบบหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ : แบบ มจร 002.1) http://gotoknow.org/file/kaninu/form_bnote.pdf  http://gotoknow.org/file/kaninu/form_bnote.doc
2.แบบหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น (บันทึก : แบบ มจร 006.16) http://gotoknow.org/file/kaninu/form_note.pdf  http://gotoknow.org/file/kaninu/form_note.doc
3.แบบหนังสือภายนอก ภาษาไทย : แบบ มจร 001.1 http://gotoknow.org/file/kaninu/form_bookmjr.pdf   http://gotoknow.org/file/kaninu/form_bookmjr.doc
4.แบบหนังสือสั่งการ  คำสั่ง : แบบ มจร 004.1  http://gotoknow.org/file/kaninu/form_command.pdf  http://gotoknow.org/file/kaninu/form_command.doc
5.แบบหนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศ  : แบบ มจร 005.1 http://gotoknow.org/file/kaninu/form_tell.pdf    http://gotoknow.org/file/kaninu/form_tell.doc 

  ทั้งนี้มีโครงสร้างหนังสือ มจร. 5 รูปแบบ ข้างต้นดังนี้  http://gotoknow.org/file/kaninu/model_book.pdf  http://gotoknow.org/file/kaninu/model_book.doc

  และเพื่อเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์งานก่อนปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับงานสารบรรณ กรณีที่มีการสั่งการจากหน่วยงานบังคับบัญชา จึงนำตัวอย่างหนังสือราชการที่ได้ดำเนินการไปแล้วมานำเสนอ ดังนี้

ตัวอย่างประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.และปฏิทินการเลือกตั้ง
http://gotoknow.org/file/kaninu/pragradagks52.pdf
ตัวอย่างบันทึกข้อความ สพท.พล.1  http://gotoknow.org/file/kaninu/sample_tell.doc
ตัวอย่างหนังสือราชการถึง ร.ร.ในสังกัดทุกโรงเรียน http://gotoknow.org/file/kaninu/bookagks52.pdf
ตัวอย่างคำสั่ง สพท.พล.1 http://gotoknow.org/file/kaninu/noteagks52.pdf

ตัวอย่างหนังสือของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
1.บันทึกข้อความ
   * ขอนัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551  ลว. 15 กย. 51  http://www.mcu.ac.th/site/college/coll_module.php?Data_type=16
2. คำสั่ง
   * ที่ 42 / 2552 แต่งตั้งที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ลว. 15 มิย. 52  http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Regulation/ruleFile1227.pdf
   * ที่ 40 / 2552  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  ลว. 15 มิย. 52   http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Regulation/ruleFile1225.pdf
3.ประกาศ
   * หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ลว. 23 พค. 2544
http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Regulation/ruleFile661.pdf
   * การรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ดองกุก ชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเป็นสถาบันสมทบ ลว. 1 มีนาคม 2544  http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Regulation/ruleFile656.pdf

  สิ่งที่ต้องคอยย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอในการจัดทำหนังสือราชการประสานหน่วยงาน บุคคลต่าง ๆ  ต้องทำเสมือนหนึ่ง  ตัวเองเป็นหน่วยงาน บุคคล เป้าหมาย ที่เมื่อได้อ่านรายละเอียดต่าง ๆ แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหา วัตถุประสงค์ของหนังสือฉบับนั้น ๆ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง  หากจะมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งที่เป็นสาระสำคัญหรือสาระประกอบ  ต้องรีบปรับปรุงสำนวนที่เกี่ยวข้องนั้นทันที  และสิ่งสำคัญคือหากผู้มีอำนาจลงนามให้แก้ไขอย่างไร  เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องแก้ไขตามการสั่งการนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

*** ppt ประกอบการบรรยาย "การเขียนหนังสือราชการ" 28 กย. 2553  http://gotoknow.org/file/kaninu/guide28092553.ppt 

***  เวบไซด์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบรรยาย  เชิญติดตามรายละเอียดได้จากเวบไซด์ต่อไปนี้ครับ

1.การติดตั้งและใช้ตัวอักษรมาตรฐานราชการไทย : คณิน อุดมความสุข  http://gotoknow.org/blog/middle-man/392392
2.ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ http://www.opm.go.th/opminter/download/download.html
3.การเขียนหนังสือราชการ : นส.ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์  http://www.npu.ac.th/General/pdf/m1.pdf
4.การปฏิบัติงานสารบรรณ : นายประสิทธิ์ ธัญญพงศ์ชัย http://www.med.cmu.ac.th/secret/admin/PPT%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99(%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1)noeffect.ppt#256,1,ภาพนิ่ง1
5.การเขียนหนังสือราชการ : น.อ.หญิง กนกพรรณ รัตนกรี  http://home.dsd.go.th/skillcompetition/km_officialletterindex/officialletter_navy.pdf
6.การเขียนหนังสือราชการ : ชญาดา พันธุรัตน์  http://www.huso.tsu.ac.th/husojournal/shayada/shayada_topic_50.pdf
7.การพิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  http://www.navy.mi.th/nac1/information/doc/index.html
8.การเขียนหนังสือราชการ : นางอรทัย ธรรมศิริ  http://kmcenter.rid.go.th/kmc13/d_b/t_b/art02.html
9.การเขียนบันทึกทางราชการ  http://www.anegsangsoog.com/bunteak.doc
10.การร่างหนังสือ : พลตรี เอนก แสงสุก http://www.anegsangsoog.com/
11.เทคนิคการร่างหนังสือราชการ : น.ส.ธีรวรรณ รุ่งเรือง  http://sosk.pres.tsu.ac.th/research/files/050620092125520605-7.pdf
12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 http://gad.rmutr.ac.th/images/sarabun.pdf
13.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  http://gad.offpre.rmutp.ac.th/pdf/sarabun%202548.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)