วัฒนธรรมศึกษา

สรุปการเรียนรู้ของตนเอง

สรุปการเรียนรู้ของตนเอง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ วันที่  4   กรกฎาคม   2549 ……………………………………………………………………………………………………               สาระของการเรียนรู้                 การสร้างหรือปฏิรูปกระบวนการวัฒนธรรมการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้เพื่อดำรงอัตลักษณ์และปรับปรนการพัฒนาอย่างเท่าทันและสมสมัยของการจัดการความรู้เครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ .พิจิตร กับการจัดการความรู้โรงพยาบาลบ้านตาก  

สิ่งที่ได้เรียนรู้

การเรียนรู้ที่ได้รับในวันนี้ คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ จ.พิจิตร  และการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลบ้านตาก  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการจัดการความรู้ได้  ดังนี้

1.  เครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ จ.พิจิตร  เป้าหมายหลักก็คือการมีขีดความสามารถในการ

ส่งเสริมเกษตรให้มีอาชีพที่มั่นคงและพึ่งตนเองได้  

                โดยเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ จ.พิจิตร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนแนวทางการทำงาน   ประเมินตนเอง วางแผนพัฒนา  รวบรวมองค์ความรู้และยกระดับความรู้  เพื่อมุ่งไปสู่การมีสุขภาพดี  ลดหนี้สิน  และสิ่งแวดล้อมปลอดสารพิษทั้งในระดับครัวเรือน  ชุมชน  และสังคม

2.   โรงพยาบาลบ้านตาก  เป้าหมายหลักก็คือให้มีบริการคุณภาพสูงและได้รับการรับรองโดย

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  

                โรงพยาบาลบ้านตากได้ใช้วิธีการจัดการความรู้ โดยการใช้เครื่องมือ การจัดการความรู้อย่างบูรณาการ   ได้มีการพัฒนาเครื่องมือจัดการความรู้ผสมผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ   ออกมาเป็นตัวแบบเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลบ้านตาก  เช่น ใช้กิจกรรม 5 ส อย่างจริงจังใช้กิจกรรมโอดี   กิจกรรมการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร   และกิจกรรมข้อเสนอแนะ  เป็นต้น  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในทุกๆ ด้าน ในการมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญของโรงพยาบาล   คือประชาชนมีสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข   และโรงพยาบาลอยู่ได้  

               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมศึกษาความเห็น (0)