โครงการ กศน.ตำบลไผ่ล้อมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ตอน Microsoft Word

การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์จึงเป็นเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ  ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น  เพื่อสร้างองค์ความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์  มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด  สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกด้านหนึ่งคือ เป็นการบ่มเพาะ  กล่อมเกลา  ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  สถานศึกษาทุกระดับ  ทุกสังกัด  และหน่วยงานต่างๆ  ที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา  จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน  และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

                ดังนั้น  กศน.อำเภอภาชี  จึงได้ตระหนักถึงกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  กิจกรรมกลุ่มวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะพื้นฐาน  ซึ่งตรงกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา  ขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพของหลักสูตร  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  คุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้เรียนเป็นคนดี  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผู้เรียนมีความสุข  และจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติ  สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุข   จึงได้จัดโครงการกศน.ตำบลไผ่ล้อมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตอน  Microsoft Word  ขึ้นในเดือนกรกฎาคม  ณ โรงเรียนวัดนาอุ่น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ล้อมความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

393478

เขียน

12 Sep 2010 @ 12:55
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 23:31
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก