ใบความรู้  เรื่อง  คําคล้องจอง

คำคล้องจอง  คือ  คำที่มีสระเสียงเดียวกัน  และมีคำในมาตราตัวสะกดเดียวกัน

แต่พยัญชนะต้นต่างกัน  อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ 

               คำคล้องจองสระ  หมายถึง  คำที่มีเสียงสระเดียวกัน  เช่น

                     สระอะ  ได้แก่  กะ  ขะ  จะ  ดะ  ตะ  ปะ  อะ  คะ

                     สระอา  ได้แก่  กา  ดา  นา  ยา  ขา  สา  หา

                     สระอี  ได้แก่  ชี  ดี  ที  ปี  ผี  มี  รี  วี  สี 

                     สระอู  ได้แก่  งู  ดู  ปู  รู  กู้  สู้  หู  ขู่

                     สระเอา  ได้แก่  เก้า  เข้า  เรา  เดา  เสา

                     สระไอ  ได้แก่  ไอ  ไป  ได้  ไม่  ไว้  ไข่  ไอย  อัย  ได          

                 คำคล้องจองสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน  เช่น

                                คำคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่  กง  คือ  คำ  พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย  ง  ได้แก่

     ลิง  คล้องจองกับ  ยิง  วิ่ง  กลิ้ง  หญิง  จริง 

     ดัง  คล้องจองกับ  วัง  นั่ง  รั้ง  ครั้ง  คลัง

     เมือง  คล้องจองกับ  เรื่อง  เปลือง  เคือง  เครื่อง  เชื่อง

                                คำคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่  กน  คือ  คำ  พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย  น  ได้แก่

     กลอน   คล้องจองกับ  ขอน  ดอน  ต้อน  ถอน  ซ้อน

     กลิ่น     คล้องจองกับ  กิน  ลิ้น  ปลิ้น  อิน  หิน

     เหมือน  คล้องจองกับ  เรือน  เลื่อน  เพื่อน  เฉือน  เกลื่อน

 คำคล้องจอง  1  พยางค์            

                คำที่ออกเสียงครั้งเดียว  มีเสียงสระเดียวกัน  มีมาตราตัวสะกด

เดียวกันส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้  เช่น  กลอน  ขอน 

รอน  ซ้อน  งอน  ดอน

คำคล้องจอง  2  พยางค์            

 

แผนผังคำคล้องจอง  2  พยางค์

 

        คำคล้องจอง  2  พยางค์  คือ  พยางค์ท้ายของกลุ่มคำหน้า  มีเสียงคล้องจองกับ

พยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไป

ตัวอย่าง  คำคล้องจอง  2  พยางค์

  

                 คำคล้องจอง  3  พยางค์            

  แผนผังคำคล้องจอง  3  พยางค์

 

                 คำคล้องจอง  3  พยางค์  คือ  กลุ่มคำ  3  พยางค์  ตั้งแต่  2  กลุ่มขึ้นไป  ที่พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำหน้า  มีเสียงคำคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่  2  ของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไป

ตัวอย่าง  คำคล้องจอง  3  พยางค์

 

คำคล้องจอง  4  พยางค์   

 แผนผังคำคล้องจอง  4  พยางค์

                คำคล้องจอง  4  พยางค์  คือ  กลุ่มคำ  4  พยางค์  ตั้งแต่  2  กลุ่มคำขึ้นไป  ที่พยางค์ท้ายของกลุ่มคำหน้า  มีเสียงคล้องจองกับ  พยางค์ที่  2  หรือพยางค์แรก  หรือพยางค์ที่  3 ของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไป

ตัวอย่าง  คำคล้องจอง  4  พยางค์