ต้องยอมรับว่ากระบวนการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีปัญหาที่ขาดการประเมินตามสภาพจริง เช่น

  1. ครูไม่ใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ
  2. ครูวัดผลครั้งเดียว /ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบแก้ตัว
  3. ครุขาดการติดตามและเอาใจใส่นักเรียน
  4. เครื่องมือวัดลาประเมินผลไม่มีคุณภาพ
  5. ครูขาดความสามารถในการออกแบบการวัดผล

                                             ฯลฯ

         ปัญหาดังกล่าวส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (GPA) ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน อยากฝากให้ผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจ กำกับติดตามดูแลครูให้ใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลที่ใช้สภาพจริงดังนี้

  1. ใช้เครื่องมือหลาย ๆ แบบ อาจไม่ใช้แบบทดสอบอย่างเดียว
  2. เปิดโอกาสให้สอบหลาย ๆ ครั้ง
  3. ครูติดตามดูแลนักเรียนให้ใกล้ชิดและมีข้อมูลเป็นรายบุคคล
  4. ประสานครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองช่วยดุแลและแก้ปัญหาร่วมกัน

         หวังว่าครูที่ปรึกษาคงให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป