นปส.55 (32): วิถีบูรพา


ผู้ว่าฯจะส่งเสริมให้ประชาชน 3 ประการคือให้ประชาชนรู้จักการทำงานอาชีพหลากหลาย มีตลาดที่แน่นอนรองรับผลผลิต และได้ผลในเวลาไม่ช้านัก

การบรรยายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายสุเมธ แสงนิ่มนวล) ด้วยวาทศิลป์และความสามารถในการนำเสนอทำให้จังหวัดเชียงรายโดดเด่นมาก มีเรื่องดีๆ สิ่งดีๆเยอะ จังหวัดเชียงรายกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. พัฒนาการค้า การลงทุน และ โลจิสติกส์

3. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า

4. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา

5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชาสังคม

6. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

7. ความมั่นคงพื้นที่ปกติ และพื้นที่ตามแนวชายแดน

8. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ท่านผู้ว่าฯให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมองอนาคตเชียงราย ได้ความเห็นที่หลากหลายอยากให้เชียงรายเป็นสารพัดเมืองคือเมืองเกษตรกรรม เมืองพาณิชยกรรม เมืองอุตสาหกรรม เมืองชายแดน เมืองท่องเที่ยว เมืองวัฒนธรรม เมืองศิลปิน เมืองธรรมและเมืองน่าอยู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ใช้นโยบายสิบนิ้วมือถือสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาที่ชาวเชียงรายประสบคือ ทุกข์ โศก โรค ภัย ไร้ความรู้ โดยมุ่งเน้น 2 ด้าน คือการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นที่การเกษตร การท่องเที่ยว การค้าชายแดน การพระราชดำริ และการอนุรักษ์ต่างๆ และการพัฒนาสังคม เน้นที่ปัญหาความยากจน ปัญหาความขาดแคลน ปัญหาความไม่รู้ ปัญหาโจรผู้ร้าย และปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ

ผู้ว่าฯจะส่งเสริมให้ประชาชน 3 ประการคือให้ประชาชนรู้จักการทำงานอาชีพหลากหลาย มีตลาดที่แน่นอนรองรับผลผลิต และได้ผลในเวลาไม่ช้านัก

เชียงรายเป็นเมืองเกษตรกรรม มีสินค้าเด่นในการส่งเสริมคือ ข้าว ผัก ผลไม้ สับปะรดภูแล (มาจากสับปะรดนางแลผสมกับสับปะรดภูเก็ต) ส้มโอที่เวียงแก่น (ส่งออก ร้อยละ 80) กาแฟดอยช้าง (ได้อันดับที่ 3 ของโลก) ชาดอยวาวี ดอยแม่สลอง เป็น Tea City ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ส่งออกต่างประเทศ สินค้าที่เป็นปัญหาจำพวกลิ้นจี่ ลำไย ขิง ข้าวโพด   มันสำปะหลัง มีการประกันราคาหมดปัญหา

เชียงรายเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม ก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.1805 โดยพ่อขุนเม็งราย มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งภูเขา แม่น้ำ น้ำตก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายได้แก่ พระธาตุดอยตุง วังดอยตุง สามเหลี่ยมทองคำ ดอยห่มฟ้า ดอยผาตั้ง ดอยนางนอน

จุดเด่น เชียงรายมีอากาศดีเย็นสบาย อบอุ่น มีที่พัก อาหาร วัฒนธรรมที่ดี มีการเดินทางสะดวก มีการค้าขายทั้งในประเทศ และชายแดน มีโครงการสนับสนุนโดยเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ลดขยะ คงที่วัฒนธรรม และจะทำสนามบินนานาชาติเชียงรายให้เป็น “Flower Airport” ปลูกดอกไม้ให้งดงามในสนามบินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเชิดหน้าชูตา รวมทั้งผลักดันโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย และเชียงราย-เชียงของ

การค้าขายชายแดน ไทยส่งออก มังคุด กล้วยไข่ มะขาม ทุเรียน มะพร้าว ปาล์ม ซึ่งไทยได้ดุลย์การค้ามาตลอด และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีการส่งออกมากกว่านำเข้ามีการค้าขายผ่าน ลาว พม่า และจีน (สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ) โดยมีด่านการค้าชายแดน  3 ด่านที่สำคัญคือด่านอำเภอแม่สาย ด่านอำเภอเชียงแสน และด่านอำเภอเชียงของ

เส้นทางคมนาคมทางบก มีถนนR3A เชียงของ-ลาว สิบสองปันนา และถนนR3B เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง

เส้นทางคมนาคมทางน้ำ ล่องเรือสินค้าและเรือโดยสารตามลำน้ำโขงผ่าน เชียงรุ่ง-เชียงของ

เส้นทางอากาศ สนามบินนานาชาติ เชียงราย แต่ยังไม่สามารถบินออกต่างประเทศได้ กำลังทดลองเครื่องบินเล็กจากเชียงราย- สิบสองปันนา

มีการเตรียมการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 4 ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (ห้วยทราย-เชียงของ) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2554 เป็นการลงทุนของไทย และจีน จ่ายคนละครึ่ง ซึ่งต่อไปบริเวณ 500 ไร่รอบด่านจะเป็นศูนย์กระจายสินค้า ทางเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ตลาดอินโดจีน ขายสินค้าหลากหลายให้ประชาชนสองฝั่งโขง

โครงการถนน 4 ช่องจราจร จะปรับปรุงถนนเพิ่มช่องทางจราจร สายเชียงราย – เชียงของ สายแม่จัน – เชียงแสน สายแม่สาย – เชียงแสน และสายเชียงแสน – เชียงของ

การค้าชายแดนกับจีน (จีนตอนใต้) สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ สินค้ากสิกรรม (พืชผักสด, ดอกไม้, ผลไม้) เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ สินค้าเกษตร (ลำไยอบแห้ง ยางพารา) น้ำมันเชื้อเพลิง

การค้าชายแดนกับพม่า สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ สินค้ากสิกรรม (ผลส้ม กระเทียม) สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ สินค้าอุปโภค บริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ

การค้าชายแดนกับลาว สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ สินค้ากสิกรรม (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ดอกหญ้า) สินค้าแร่ (ถ่านหินลิกไนท์) ไม้แปรรูป สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ สินค้าอุปโภค บริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง

ด่านชายแดนตั้งศูนย์เอ็กซเรย์ ตรวจสอบการลักลอบศุลกากร ป้องกันสังคมติดตั้งระบบวงจรปิดส่งไปที่กรมศุลการกร คุมรถเข้าออก ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ จับยาเสพติด อาวุธ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ วัตถุโบราณ งาช้าง สัตว์ป่าหายาก ผลิตภัณฑ์หลักของเชียงรายเป็นสินค้าเกษตร รองลงมาได้แก่ การค้าขาย การขนส่ง การท่องเที่ยว โครงการเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC ระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้าน Logistic เส้นทางการค้าสู่จีนตอนใต้ " R 3 " ถนนสาย R 3 A เชียงของ - ลาว - สิบสองปันนา ระยะทาง 420 กม. ถนนสาย R 3 A เชียงของ - ลาว - สิบสองปันนา จากโม่ฮาน-สิบสองปันนา มี 27 อุโมงค์ เขตการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ที่บ่อเตน ลาวบนเส้นทาง R3a ที่จีนเช่าจากลาว ถนนสาย R 3 B ท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง เมืองลา เขตปกครองที่ 4 ที่จีนเช่าจากพม่า การก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งที่  1 ท่าเชียงแสน โครงการสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 และท่าเทียบเรือเชียงของ

การข้ามฝั่งจากไทยไปพม่าที่ด่านแม่สายไม่ยุ่งยาก การทำใบผ่านแดนใช้บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และมีภาพถ่ายเจ้าของบัตร  ติดต่อทำใบผ่านแดนชั่วคราวที่จุดทำบัตรผ่านแดน เชิงสะพานแม่สายหรือที่ป้อมทำบัตรหน้าที่ว่าการอำแม่สาย เสียค่าใช้จ่าย  40 บาท ต่อ คน  (ค่าเอกสาร 30 บาท และค่า ถ่ายสำเนาอีก 10 บาท) ใบผ่านแดนชั่วคราวนี้ ใช้ได้ครั้งเดียว อยู่ในเขตพม่าได้ 7 วัน ในรัศมีไม่เกิน 5 กม. จากชายแดน เมื่อข้ามสะพานข้ามน้ำแม่สาย ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่พม่าอีกคนละ 10 บาท หากต้องการนำรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซด์ข้ามไปด้วย ต้องมีคู่มือสมุดจดทะเบียนรถ หรือสำเนและเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อคน เมื่อข้ามไปฝั่งพม่าก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก  รถโดยสาร 20 บาท  รถยนต์ส่วนบุคคล 100 บาทและรถมอเตอร์ไซด์ 5 บาท

ตลาดท่าขี้เหล็กของพม่า เป็นแหล่งซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูกนานาชนิด เช่นอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี่ (ซึ่งอาจเป็นของปลอม) การข้ามไปท่าขี้เหล็ก ชาวไทยเดินทางเข้าพม่าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 - 18.00 น. สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากสัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร ถ้าซื้อมาเพื่อการค้าต้องเสียภาษีนำเข้าด้วย

แขวงท่าขี้เหล็ก (Tachileik District) รัฐฉาน มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอท่าขี้เหล็ก (Township) มีสนามบินเชื่อมกับอีก 3 เมืองของพม่า (ร่างกุ้ง มัณฑะเลย์และเชียงตุง) อยู่ห่างจากเชียงตุงทางรถยนต์ 106 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือทางเอเชียสาย 2 (AH2) และไปเมืองตองยี ของรัฐฉาน ผ่านทางตะวันตกของเมืองเชียงตุง และไปทางAH3ไปสู่มณฑลยูนนานของจีน จากท่าขี้เหล็กมีสะพานเชื่อมกับอำเภอแม่สาย 2 สะพาน แต่เปิดให้บริการเพื่อการติดต่อค้าขายเพียงสะพานเดียว

ไม่มีการคิดค่าวีซ่าจากฝั่งไทยไปพม่า แต่จากพม่ามาไทยคิดค่าวีซ่า 10 เหรียญสหรัฐอเมริกา จะมีรถสามล้อเชิญชวนให้เข้าเที่ยวเจดีย์ชเวดากองจำลอง ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากชายแดนประมาณ 2 กม. ลักษณะเป็นเจดีย์สีทองแบบพม่า สร้างจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองที่เมืองย่างกุ้ง ค่ารถ 50-80 บาท หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างพาไปยังจุดต่าง ๆแต่ควรตกลงราคาก่อนว่าเป็นราคาเที่ยวเดียว หรือราคาเหมา

ประเทศพม่าหรือสหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด และมีพรมแดนทางแผ่นดินติดต่อกับสองประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน และอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ประเทศพม่าแบ่งเป็น 7 เขต (divisions) และ 7 รัฐ (states)  

เขต (divisions) ได้แก่เขตตะนาวศรี (Tanintharyi)(ทวาย) เขตพะโค (Bago) (พะโค)เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) (มัณฑะเลย์) เขตมาเกว (Magway) (มาเกว)  เขตย่างกุ้ง (Yangon) (ย่างกุ้ง) เขตสะกาย (Sagaing) (สะกาย) เขตอิรวดี (Ayeyarwady) (พะสิม) (หมายเหตุ ในวงเล็บคือเมืองหลวงหรือเมืองเอกของเขต)

รัฐ (states) ได้แก่ รัฐกะฉิ่น (มิตจีนา) รัฐกะยา (รอยก่อ) รัฐกะเหรี่ยง (ปะอาน) รัฐฉาน (ตองยี) รัฐชิน (ฮะคา) รัฐมอญ (มะละแหม่ง) และรัฐยะไข่ (ซิตตะเว)

ประชากรพม่า มีประมาณ 50.51 ล้านคน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 61 คน/ตารางกิโลเมตร พม่ามีประชากรหลายเชื้อชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชนกลุ่มน้อย มีชาติพันธุ์พม่า 63% ไทยใหญ่ 16% มอญ 5% ยะไข่ 5% กะเหรี่ยง 3.5% คะฉิ่น 3% ไทย 3% ชิน 1%

วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมานาน สะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่าได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิก

ศาสนา พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. 2517 เพราะมีผู้นับถือศาสนาพุทธ 92.3% ศาสนาคริสต์ 4% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินดู 0.7%

การขนส่งทางบก ได้แก่ ทางถนนและทางรถไฟ ทางถนน ถนนในพม่าส่วนใหญ่ขนานไปกับภูเขาและแม่น้ำ ไปตามความยาวของประเทศเหมือนรถไฟ ถนนสายพม่า เป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างย่างกุ้งกับเมืองคุนหมิง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน มีความยาวในเขตพม่าถึงเมืองมูเซ ประมาณ 1,160 กิโลเมตร และมีความยาวในเขตจีนจากมูเซถึงคุนหมิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ถนนสายนี้ผ่านเมืองต่าง ๆ คือ พะโค-ตองอู-ปินมานา-เมกติลา-มัณฑะเลย์-เมเบียงกอดเต็ก-สีป๊อ-ลาโช-แสนหวี-มูเซ ยาวประมาณ 2,140 กิโลเมตร ใช้การทุกฤดูกาล ทางรถไฟ ทางรถไฟของพม่าได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481

การขนส่งทางน้ำ ภายในประเทศ นับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศพม่าเป็นอย่างมาก และยังเป็นเส้นทางคมนาคมหลักมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำอิระวดีมีทางน้ำอยู่มากมาย และเป็นเขตที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นที่สุด อีกทั้งเส้นทางถนนและทางรถไฟยังมีจำกัด

รัฐฉาน(ไทใหญ่) มีลักษณะภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงและผืนป่า พื้นที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า สินค้าส่งออกที่สำคัญของรัฐฉานเป็นพวกแร่ธาตุและไม้ชนิดต่างๆรัฐฉาน ในอดีตเรียกว่า “เมืองไต" มีประชากรหลายชนชาติอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีชนชาติไทยใหญ่มากที่สุด เมืองไตเคยมีเอกราชในการปกครองตนเองมาเป็นเวลาหลายพันปี ก่อนที่อังกฤษจะขยายอิทธิพลเข้ามาถึง แสดงว่าเมืองไตกับพม่าในอดีตนั้นเป็นอิสระต่อกันหรือเป็นคนละอาณาจักรกัน

มีพื้นที่ 60,155 ตารางไมล์ แบ่งการปกครองเป็น 11 แขวง 54 เมือง 193 ตำบล มีประชากร 4.7 ล้านคน  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของไทใหญ่นอกจากนั้นก็จะมีชาวพม่า ชาวจีน ชาวกะฉิน ชาวดนู ชาวอินทา ชาวปะหล่อง ชาวปะโอ ชาวพม่าเชื้อสายอินเดีย ชาวกะหรี่ยง ชาวไทลื้อ ชาวคำตี่ ชาวไทดอย เป็นต้น

ประเด็นสำคัญจากการศึกษาดูงานตลาดท่าขี้เหล็ก ได้เห็นการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่มีคนไทยข้ามไปจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวนมาก ส่าวนหนึ่งเป็นสินค้าหนีภาษีและสินค้าเลียนแบบ ส่วนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารและการจัดการทรัพยากรน้ำ (ลำน้ำแม่สาย) และการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว ไม่มีข้อมูลและไม่ชัดเจน พม่าสร้างบ่อนคาสิโน 4 แห่งครอบคลุมชายแดนที่ติดกับอำเภอแม่สายทั้งหมดและอีก 2 แห่งในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับอำเภอเชียงแสนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทางประเทศไทยเข้าไปเล่นและให้จีนเช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งในเส้นทางสายR3B ในการจัดทำศูนย์การค้าความบันเทิงและคาสิโน

หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นก่อนๆ จะได้ไปศึกษาดูงานยุโรปหรืออสเตรเลีย แต่รุ่น 55 ได้มาดูประเทศเพื่อนบ้านในซีกตะวันออกด้วยกัน ก็ได้ประสบการณ์แนวคิดไปอีกแบบหนึ่ง ทราบว่าหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ กพ. ก็ไปจะดูงานในเส้นทางเดียวกันนี้ ไทยเราเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านจริงๆจังๆน้อยมาก รู้แต่เพียงประวัติศาสตรืที่ปั้นแต่งขึ้นมาในตำรา ในขณะที่เรารู้จักอเมริกา อังกฤษมากกว่าที่อยู่ไกลไปมากกว่า

การสังสรรค์เมื่อคืนวันที่ 23 ที่ร้านอาหารครัวไทย ช่วยผูกพันมิตรภาพไว้มากขึ้น กว่าจะเลิกก็เกือบเที่ยงคืน กว่าจะได้นอนก็ดึกแล้ว แต่พรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางต่อไปดูงานสิบสองปันนาของจีนตอนใต้ การดูงานครั้งนี้ คนที่ช่วยอำนวยความสะดวกมีอีกคนหนึ่งคือพี่หนู

พี่หนูหรือวิศิษฎ์ พวงเพชร ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เคยเป็นนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายมาก่อน พี่หนูเป็นรองประธานรุ่น เป็นคนโผงผาง คุยเก่ง คุยสนุก มีความมั่นใจในตัวเองสูง ช่วยเหลือเพื่อนๆในรุ่นเป็นอย่างดี เป็นคนมีน้ำใจ ไม่ถือตัว ชอบแซว ชอบพูดเล่นสนุกๆ แต่ถ้าไม่รู้จักกันก่อนจะดูเหมือนพี่หนูเป็นคนดุ

หมายเลขบันทึก: 388880เขียนเมื่อ 28 สิงหาคม 2010 22:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 11:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

เชียงรายมีต้นทุนที่มากมายสำหรับการท่องเที่ยว เเต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลายคนยังไม่มีคิดถึงคือ ผลกระทบจากการท่องเที่ยว ทั้งทางกายภาพ เเละทางสังคม มีหน่วยงานมากมายโปรโมทการท่องเที่ยว จึงอยากให้ดูเรื่องการรองรับ( carrying capacity ) ของพื้นที่ด้วย บอบช้ำทั้งธรรมชาติเเละคนท้องถิ่น

อาจารย์จะเดินทางไปสิบสองปันนา ที่นั่นมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นระบบมากครับ เป็นการสร้างทุนเพื่อขายจริงๆ เราจึงเห็นวิถีที่สอดรับกับการท่องเที่ยวมากมาย ผมมองว่าการสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ สิบสองปันนาเป็นตัวอย่างที่ดีครับ 

เรียนอาจารย์จตุพรครับ

ได้ไปมาแล้ว เห็นด้วยกับอาจารย์หลายอย่างครับ แต่จีนเองก็ยังคงมีปัญหาการอนุรักษ์ของเดิมให้คงอยู่เหมือนกัน นับวัน "วิถีชีวิตชาวไทยลื้อ" จะเลือนหายไปกลายเป็น "จีนใหม่" ไปหมด

วิถีชีวิต ถ้ายังคงอยู่แบบจริงๆ ไม่ใช่แค่ "การแสดงวิถีชีวิต" ก็จะอยู่ได้นาน ถ้าเป็นแค่การแสดง วันหนึ่งก็เลิกแสดง

ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี