คิดเป็น...จาก ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์ บรรยายโดย ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ...การคิดเป็นมีข้อมูล 3 ส่วนที่สำคัญคือ ข้อมูลตนเอง  ข้อมูลวิชาการ  ข้อมูลด้านสังคม นำข้อมูลมากลั่นกรองเพื่อควมน่าเชื่อถือ  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การประเมินการคิดเป็น   คำที่นำมาใช้ในการคิด  ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาต้องผ่านกระบวนการคิด การจัดการข้อมูลที่ดีเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้อย่างเชื่อมั่น  น่าเชื่อถือบนพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคลแต่อยู่บนความต้องการเดียวกันคือ ทุกคนต้องการมีความสุขและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

ความเชื่อพื้นฐานของปรัชญา "คิดเป็น"

1. คนมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ความต้องการของคนไม่เหมือนกัน

2. ทุกคนต้องการความสุข

3. ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกัน

4. ความสุขเกิดขึ้นต่อเมื่อมนุษย์ใช้วิถีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้อย่างพอดี และพอใจ

5. สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดความปัญหา  ความทุกข์  ความไม่สบายใจ