ว่างเว้นจากการสอน หรือการทำงานใดใด  เราชาวครูภาษาอังกฤษจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และพัฒนาในแนวลึกและกว้าง  เช่น การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  พัฒนาหลักสูตร  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  นิเทศ  สังเกตการสอนของกันและกัน  ตลอดจนการใช้เวลาว่างในการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา

วันนี้ขอเสนอเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ถ้าจะให้พูดอีกก็อดที่จะพูดไม่ได้ว่า  ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของเรา ดังนั้นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติสม่ำเสมอ  คือการฝึกฝน  (Practice)  ครูหรือคนทั่วๆไปย่อมรู้ตัวเองดีว่า  จะต้องหมั่นฝึกฝนในเรื่องใด 

คราวนี้จะฝึกเรื่องการพูด ภาค 2  ที่นี่

ได้ผลอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านเอง  ขอบคุณข้อมูลจากท่านอาจารย์พิชัย