วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    Journal of Srinakharinwirot University             มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย   นิพนธ์ปริทัศน์ บทความวิจารณ์เชิงวิชาการ       

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/issue/view/128

 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/issue/view/119

 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/issue/view/62

ชื่อวารสาร 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

 Journal of Srinakharinwirot University

ISSN

1686-9311

กำหนดออก

รายครึ่งปี

URL

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/issue/archive

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/issue/view/62

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/issue/view/119 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/issue/view/128 

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว (ฝ่ายวิจัย)

เลขที่  114   ถนนสุขุมวิท  23  เขตวัฒนา  กรุงเทมหานคร  10110

โทรศัพท์ 0-2649-500 ต่อ 5654, 5729

โทรสาร 0-2259-1822

 รวบรวมข้อมูลโดย : กฤษณา   เสตพงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (2)

สวัสดีครับ  ขอบคุณที่แบ่งปันครับ

ขอบคุณคะ คุณธนา นนทพุทธ  ที่เข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้คะ