"วัฒนธรรมองค์กร...คืออะไร?...สำคัญอย่างไร?..."

ถ้ามีผู้ถามว่า..."วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร?..." อาจมีหลายคนจะตอบว่า...หมายถึงสิ่งที่คนเขาปฏิบัติสืบต่อกันมาในองค์กร"...แต่ถ้าหากท่านลองคิดให้ไกลไปอีกสักนิด...จะทำให้พบว่า "วัฒนธรรมองค์กรมีความหมายมากมายกว่านั้น เพราะการที่องค์กรจะอยู่ได้นานแสนนานนั้น ได้ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมาอย่างมากมาย จนสามารถคงอยู่ให้เห็นในปัจจุบัน...เป็นเพราะว่า วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมมาตั้งแต่อดีตและจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรในอนาคตด้วย"...

วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร?...

จากความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ "วัฒนธรรม" มีความหมายว่า "พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิต สร้างขึ้นด้วยกัน เรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน"

สรุป : วัฒนธรรมองค์กร ก็คือ พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยืดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ...

ปัญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมในองค์กร...

1. บุคลากรภายในองค์กรมักจะคิดว่าองค์กรของเขาดีอยู่แล้ว ไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไหนเลย

2. บุคลากรขาดสำนึกในการให้บริการต่อหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานที่ติดต่อจากภายนอก

3. บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่คิดที่จะพัฒนางานหรือการบริการใหม่ ๆ ออกมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ

4. บุคลากรจะรอให้ผู้บังคับบัญชา สั่งงานเพียงอย่างเดียว คอยแต่จะปฏิบัติตามคำสั่ง ไม่เคยคิดที่จะพัฒนางานในแบบเชิงรุก

5. ผู้บริหารและบุคลากรคิดแต่จะทำงานด้านปฏิบัติการหรือธุรการเป็นงานหลัก โดยไม่คำนึงถึงด้านธุรกิจขององค์กรว่าจะเป็นไปในทิศทางใดเพื่อตอบสนองผู้มาใช้บริการ

6. ผู้นำในองค์กรเชื่องช้าและเสียเวลามากกับการจ้ำจี้จ้ำไชบุคลากรที่ขาดคุณภาพหรือบุคลากรที่ทำงานไม่ดีทำให้ไม่มีเวลาไปใส่ใจกับบุคลากรที่ทำงานดีเพราะคิดว่าเขาทำงานดีอยู่แล้ว

7. ผู้นำในองค์กรไม่เข้าใจและไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในองค์กรได้ โดยมักจะงุนงง สงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รอบตัว โดยไม่สามารถวางแผนเพื่อปรับตัวให้รับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้

จากที่กล่าวเกี่ยวกับปัญหามาข้างต้น...อาจพูดได้ว่า "องค์กรสะท้อนผู้นำ" เช่นเดียวกับ...แม่ปูกับลูกปู...โดยแม่ปูเดินไม่ตรงแล้วไฉนจะสอนให้ลูกปูเดินตรงได้...

วัฒนธรรมองค์กรที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาที่เป็นข้อดีหรือเป็นจุดแข็ง ได้แก่...

1. ความรับผิดชอบและสำนึกในความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

2. สำนึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

3. การทำงานเป็นทีม ได้แก่ การประสานงานกันภายในองค์กร

4. ยึดถือระบบคุณธรรม โดยพยายามขจัดระบบเส้นสายพวกพ้องออกไป และพิจารณาในเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก

5. ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

6. การสร้างความรวดเร็วในการทำงาน ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็วในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ

7. การเปิดใจรับคำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

8. ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริง

9. การสื่อสารที่ดีในองค์กร

สรุป : การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรนั้น...เปรียบเสมือน เป็นการฝังรากปะปนอยู่ด้วย ถ้าสร้างวัฒนธรรมในทางที่ดีจะทำให้องค์กรนั้นมีรากที่ดีมั่นคง ... แต่ ถ้าบุคลากรในองค์กรสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีจะทำให้การฝังรากนั้นเป็นไปในด้านไม่ดี ...ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้นำในทุกระดับขององค์กรจะต้องส่งเสริม รณรงค์ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างแท้จริง

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรจะไม่ประสบความสำเร็จ...ถ้าผู้นำหมายเลขหนึ่งขององค์กรไม่ให้ความร่วมมือและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีลักษณะขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวังไว้ในอนาคต...