การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างซ่อม โดยมีความจำเป็นต้องถอดตรวจก่อน

การจ้างซ่อม

ทร. ได้มีหนังสือขอหารือกับสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับประเด็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔ (๒) ที่กำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างซ่อมทำพัสดุโดยวิธีพิเศษ กรณีเป็นงานจ้างซ่อมทำพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ ยังมีความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติโดยเฉพาะพัสดุสายอากาศยานที่จำเป็นต้องถอดตรวจและซ่อมทำในต่างประเทศ กรณีดังกล่าวผู้รับจ้างบางรายจะมีเงื่อนไขให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถอดตรวจหากไม่มีการตกลงจ้าง เนื่องจากภายหลังจากการถอดตรวจแล้ว ปรากฏว่าวงเงินค่าจ้างซ่อมสูงจนไม่สามารถตกลงจ้างได้ ทำให้หน่วยที่รับผิดชอบเกิดปัญหาในการปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงได้หารือว่าหน่วยจะสามารถจ้างบริษัท/เอกชนถอดตรวจความชำรุดเสียหายของพัสดุ เพื่อประมาณราคาก่อนที่จะตกลงจ้างซ่อมได้ หรือไม่อย่างไร ซึ่ง กรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ)ได้มีหนังสือตอบข้อหารือให้ทราบ รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๑๘๙๐๑ ลง ๓ ก.ค.๔๖ สรุปว่า หาก ทร.จะแยกดำเนินการจ้างซ่อมเป็น ๒ ระยะ จะต้องดำเนินการจ้างถอดตรวจความชำรุดเสียหายก่อน ที่จะดำเนินการจ้างซ่อม เจ้าหน้าที่พัสดุของกองทัพเรือส่วนราชการผู้ว่าจ้าง จะต้องจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการถึงเหตุผลและความจำเป็นรวมทั้งวงเงินที่ประมาณว่าจะต้องจ้างถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเป็นจำนวนเท่าใด ตามนัยระเบียบ ฯ ข้อ ๒๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างต่อไป และเมื่อกองทัพเรือได้ทราบถึงรายการที่จะต้องจ้างซ่อมจริงแล้ว หากกองทัพเรือไม่ประสงค์จะจ้างซ่อมกับผู้รับจ้างรายเดิม กองทัพเรือก็ชอบที่จะต้องดำเนินการจ้างใหม่โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา หรือวิธีประกวดราคา แล้วแต่กรณีต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังความรู้กองพัสดุ กรมชลประทาน

คำสำคัญ (Tags)#การจ้างซ่อม#ถอดตรวจก่อน

หมายเลขบันทึก: 385200, เขียน: 16 Aug 2010 @ 07:44 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

คนชลประทาน
IP: xxx.121.89.154
เขียนเมื่อ 

ถาม

เรียน ผอ.กพ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฯ ส่งใบสำคัญเข้าเบิกเงินกับหน่วยเบิกจ่าย มีข้อสังเกต ตอนสอบประเภทเงิน ข้อความในพด.01 สำหรับงานซ่อมท่อลอดถนน.... รหัสงบประมาณ 070037900140021 (ค่าซ่อมแซมระบบชลประทาน) เป็นการซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็ม ปูนซีเมนต์ ดินลูกรัง ฯลฯ จากร้าน นาย ข.ก่อสร้าง ไม่มีบอกเลยว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ หน่วยเบิกจ่ายเข้าใจว่าเป็นงานซ่อมปกติ ก็สอบประเภทเงินไป แต่พอส่งใบสำคัญเข้ามาขอเบิกเงิน ใบส่งของ ด้านบนหัวกระดาษเขียนว่า กลุ่มผู้ใช้น้ำ ร้านนาย ข.ก่อสร้าง ขอเรียนปรึกษาว่า การดำเนินการจัดซื้อสามารถซื้อจากกลุ่มผู้ใช้น้ำได้หรือไม่ เท่าที่ทราบ ไม่สามารถทำได้ถูกต้องหรือไม่ ต้องเป็นการจ้างเหมากลุ่มผู้ใช้น้ำ มิใช่ซื้อวัสดุก่อสร้างจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ ถ้าซื้อวัสดุต่าง ๆ ก็ต้องซื้อจากห้างร้าน ทำPO จ่ายตรง แล้วเอาวัสดุนั้นไปให้กลุ่มดำเนินการทำงานนั้นๆ โปรดตอบด่วนด้วยนะคะ

ตอบ

ในหลักการที่จะดำเนินการจ้างกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษางานชลประทาน เท่านั้น และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งข้อเท็จจริง พบว่าหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกับกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ซึ่งมิได้ประกอบอาชีพขายพัสดุดังกล่าว ถือาการดำเนินการจัดซื้อไม่ถูกต้องตามระเบียบการพัสดุ และแนวทางปฏิบัติที่กรมกำหนด