เทคนิคการค้นหารูปภาพใน Google งานกลุ่ม

เทคนิคการค้นหารูปภาพใน Google
เทคนิคการค้นหารูปภาพโดยใชเครื่องหมาย (+,-)
      
      1. การใช้เครื่องหมายบวก "+" หมายถึง การระบุเงื่อนไข "และ" นั่นคือ หากเราต้องการให้ได้ภาพตรงความต้องการเรามากที่สุด เราจะต้องใส่เครื่องหมายบวกนำหน้าคำหลักที่เราใช้ในการค้นหา โดยเครื่องหมายบวกจะต้องเขียนติดกับคหลัก        เช่น  1.พิมพ์คำว่า +ฟิล์ม +รัฐภูมิ
         2.พิมพ์คำว่า ฟิล์ม รัฐภูมิ
         3.พิมพ์คำว่า ฟิล์ม+รัฐภูมิ
หมายถึง ค้นหารูปภาพที่เป็น ฟิล์ม รัฐภูมิ เท่านั้น
     
      2. การใช้เครื่องหมายลบ "-" หมายถึง การระบุเงื่อนไข "ต้องไม่ใช่" นั่นคือ เราจะใส่เครื่องหมายลบติดกับคำหลักที่เราไม่ต้องการให้ค้นหารูปภาพนั้นออกมา
เช่น  1.พิมพ์คำว่า ฟิล์ม -รัฐภูมิ  (โดยไม่มีการเว้นวรรคหลังคำว่าฟิล์ม)
         2.พิมพ์คำว่า+ฟิล์ม -รัฐภูมิ (โดยไม่มีการเว้นวรรคหลังคำว่าฟิล์ม)
หมายถึง ค้นหารูปภาพของฟิล์มแต่ไม่ใช่ "ฟิล์ม รัฐภูมิ" ซึ่งผลลัพธ์อาจจะออกมาเป็นฟิล์ม คนอื่นๆ 
 **แต่ถ้าพิมพ์คำว่า ฟิล์ม - รัฐภูมิ (โดยมีการเว้นวรรค) **
จะได้ผลลัพธ์คือ ฟิล์ม รัฐภูมิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วนัสฐา โคกเขาความเห็น (0)