วิจัยแผ่นเดียว วิจัยแผ่นเดียว ก็คือวิจัยในชั้นเรียน…แล้วทำไมต้องเรียกว่า วิจัยแผ่นเดียวด้วย คำว่า วิจัยแผ่นเดียว เป็นกุศโลบายของผู้บริหารระดับสูงที่คิดหาคำที่ท้าทายความสนใจของผู้สอน ความสงสัยที่ว่าทำวิจัยได้ในแผ่นเดียวหรือ… และยังเป็นการกระตุ้นให้รู้สึกว่าการทำวิจัยเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้และอาจสรุปข้อมูลได้ ภายในแผ่นเดียว (แต่ส่วนใหญ่จะมีเกิน 1 แผ่น) ซึ่งในความจริงแล้วผู้สอนทุกคนสามารถทำวิจัยแผ่นเดียว หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของวิจัยในชั้นเรียนได้ กระบวนการวิจัยแผ่นเดียว ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน 1. การกำหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา 2. การกำหนดเป้าหมายการวิจัย 3. ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดทางเลือก 4. วางแผนการวิจัย 5. ปฏิบัติและรวบรวมข้อมูล 6. วิเคราะห์ข้อมูล 7. สะท้อนผล 8. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 9. แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับผู้อื่นหรือเผยแพร่ผลงาน โดยสรุปแล้ว การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน(พนิต เข็มทอง. 2546:4) หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดในชั้นเรียน (ภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน) อย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง คือมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ สังเกตผลที่เกิดขึ้นและสะท้อนผลหลังจากปฏิบัติตามแผน ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมาย ก็จะดำเนินการปรับปรุงแผนเสียใหม่ แล้วลงมือปฏิบัติตามแผนที่ปรับแล้ว สังเกตและสะท้อนผล เป็นวงจรไปเรื่อย ๆ จนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการโดยผู้วิจัยคือผู้สอน