Nina
นางสาวอภิญญา อุดมพรเกิดผล

วันสตรีไทย


วันสตรีไทย ๑ สิงหาคมของทุกปี "รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย"
 • วันสตรีไทย ๑ สิงหาคมของทุกปี
 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานดอกกล้วยไม้ แคทลียา ควีนสิริกิติ์ เพื่อใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย
 • ยอดมณีแห่งราชจักรีวงศ์ ซึ่งจะรวบรวมสตรีไทยในราชวงศ์จักรี
 • ที่เป็นแบบอย่างของกุลสตรีไทย 8 พระองค์ ประกอบด้วย
 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เปรียบเสมือนพระผู้ให้ไทยเป็นสุข
 • สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  เปรียบเสมือนพระผู้สร้างเพื่อแผ่นดิน
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปรียบเสมือนพระผู้เป็นรัตนศิลปินแห่งสยาม
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปรียบเสมือนพระผู้ทรงอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปรียบเสมือนพระผู้เป็นบรมครูของแผ่นดิน
 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปรียบเสมือนพระผู้นำสู่ความเป็นหนึ่ง
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปรียบเสมือนพระผู้สานสายใยรักของครอบครัว
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปรียบเสมือนพระผู้ให้ความเมตตาต่อปวงประชาราษฎร์ รวมถึงพระกรณียกิจของแต่ละพระองค์
 • วันสตรีไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมเป็น "วันสตรีไทย" ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว ซึ่งทุกวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการประกาศถึงเกียรติประวัติของสตรีชั้นแนวหน้าของโลกทั้งที่มีชีวิต และที่เสียชีวิตไปแล้ว เช่น เจ้าหญิงไดอาน่า แห่งอังกฤษ แม่ชีเทเรซา แห่งประเทศอินเดีย ประธานาธิบดี เมกาวลี แห่งอินโดนีเซีย และนางอองซานซูจี ของพม่าที่เรียกร้องประชาธิปไตยกับประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีอยู่หลายท่าน เช่น คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนาสุนันท์คุณสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ คุณปวีณา หงสกุล
 • วันสตรีไทย ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
 • พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงานโครงการรวมพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี และพระราชทานวันสตรีไทย ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2546
 • "สตรีไทยในยุคปัจจุบัน มีความคิดที่ก้าวหน้า และทันสมัยมากขึ้น จึงมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ การสั่งสม ภูมิปัญญาของสตรีไทย ที่สืบเนื่องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อันเป็นความ ภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการที่จะธำรงความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้ยั่งยืน ย่อมเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปโดยไม่ขาดสาย  
 • เนื่องในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสตรีไทย ข้าพเจ้าจึงของฝากความคิดเห็นว่า สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการ คือ
 • ประการแรก พึงทำหน้าที่ "แม่" ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความเมตตา และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี และช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ ในสังคมไทย  
 • ประการที่สอง พึงทำหน้าที่ของ "แม่บ้าน" ให้ดีโดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่น ของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร 
 • ประการที่สาม พึง "รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย" ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีตให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป 
 • ประการที่สี่ พึง "ฝึกฝนตนเอง" ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษา ความสามัคคี ในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง 
 • หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 4 ประการ นี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป"
 • ขอบคุณข้อมูลจาก :
 • http://www.lib.ru.ac.th/journal/aug/aug01-ThaiWomen.html
  http://www.gender.go.th/event/thaifemale.html
 • http://dream-box.exteen.com/20080725/entry
 • ขอบคุณเพลงใจนำทาง ในโครงการกำลังใจของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • ที่ทรงต้องการสร้างความหวังและกำลังใจให้สตรีไทย ขับร้องโดย คุณปาน ธนพร มากๆค่ะ
 •       ขอเป็นกำลังใจให้ สตรีไทยทุกๆท่านค่ะ สู้ๆๆ
 •  
 • ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านค่ะ
 •  
คำสำคัญ (Tags): #วันสตรีไทย
หมายเลขบันทึก: 380412เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2010 17:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (17)

มาร่วมรำลึกวันสตรีไทย สองมือที่ไกวเปล คือ หัตถาครองพิภพ ... สุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะพี่หนุ่ย

 • ขอบคุณPน้องpooมากๆค่ะ
 • ที่มาร่วมระลึกถึงความสำคัญของสตรีไทย
 • สุขสันต์วันอาทิตย์แห่งความสุขเช่นกันจ้า....
 • รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

 

2 มือแม่นี้ที่ครองโลก

 

 • ขอบคุณค่ะPคุณเกด เกศนี มากๆค่ะ
 • ที่มาส่งดอกกล้วยไม้สวยงาม
 • และร่วมระลึกถึงสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ แม่ นั่นเอง
 •  รักษาสุขภาพด้วยค่ะ สุขสันต์วันสตรีไทยค่ะ

ตามมาอ่านข้อมูลวันสตรีไทยโอโหข้อมูลมากเลยนะครับ

ความรู้ใหม่สำหรับผมเลยละครับ วันสตรีไทย  เสียดาย ผมเข้ามาอ่านช้าไปหน่อย

 • รักษาสุขภาพครับคุณหนุ่ย
 • ด้วยความห่วงใย
 • ฝันดีครับ

 • ส่งดอกไม้สวย ๆ ก่อนนอนครับ
 • ฝันดี  ราตรีสวัสดิ์ครับ

 • สวัสดีค่ะน้องNinaหนุ่ย
 • ทุกพระองค์ที่ทรงปฏิบัติ ล้วนเพื่อความสุขของประชาชนทั้งมวล
 • ขอบคุณความรู้วันสตรีไทย ขอให้มีความสุขอย่างมากมายจ้ะ

ข้อมูลดีมากเลยครับ สำหรับวันสตรีไทยปีนี้ นายกรัฐมนตรีไปกล่าวปาฐกถาด้วยครับ แต่ไม่ได้ไปฟัง ลองไปค้นหามาเผยแพร่บ้างน่าจะดีนะครับ

 • ขอบคุณPดร.ขจิตมากๆค่ะ ที่มาร่วมอ่านบันทึก
 • สบายดีนะค่ะ ทำงานมากมาย รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
 • ขอบคุณPคุณsmallmanมากๆค่ะ ที่เห็นความสำคัญของวันสตรีไทย
 • ดิฉันพยายามค้นคว้าจะได้รู้ว่าวันนี้มีความสำคัญกับผู้หญิงทุกๆคนค่ะ
 • ดีใจที่บันทึกมีประโยชน์ค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ
 • ขอบคุณPคุณก้ามกุ้งมากๆค่ะที่มาส่งกำลังใจให้เสมอ
 • พี่ชายที่น่ารักของNina(หนุ่ย) สบายดีนะค่ะ
 • ช่วงนี้Nina(หนุ่ย)สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
 • แต่ขณะนี้หายดีแล้วแถมแข็งแรงมากมายจ้า....
 • รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ห่วงใย....นะค่ะ
 • ขอบคุณPพี่ครูกาญจนามากๆค่ะ ที่มาทักทายกัน
 • สบายดีนะค่ะ ขอให้พี่ครูมีความสุขมากมายเช่นกันนะค่ะ
 • ขอบคุณPคุณครูหยุยมากๆค่ะ ที่มาทักทายและรู้สึกภูมิใจมากๆค่ะ ท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นสบายดีนะค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องหนุ่ย

ผู้หญิงมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนกว่าหญิงในชาติใดๆ มาตั้งแต่โบราณกาล ที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยว "ดาบก็แกว่ง เปลก็ไกว"... วันสตรีไทยจึงเป็นวันสำคัญมากวันหนึ่ง

ขอบคุณข้อมูลความรู้วันสตรีไทยนะคะ

และขอบคุณน้องหนุ่ยที่ไปเยี่ยมและให้กำลังใจยามที่ไม่สบาย

คิดถึงเสมอค่ะ

 

 • ขอให้เป็นราตรีที่แสนสุขครับคุณหนุ่ย
 • ฝันดี  มีกำลังใจตลอดไปครับ

 

฿77.00 -54.42%
฿72.00 -31.25%
฿275.00 -33.45%
฿19.00 -59.84%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี