ผลงานที่ภาคภูมิใจ  “สตรีกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเสริมรายได้ครอบครัว” 
เจ้าของความรู้ชื่อ   นางหวานใจ    ศิริวัฒน์
ที่อยู่  328 หมู่ 11 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี
วันที่บันทึกความรู้   21 กรกฎาคม  2553
 
             สตรีเป็นพลังหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งในครอบครัว และการพัฒนาหมู่บ้าน แต่เดิมบ้านคลองข่อยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอำเภอและการคนมานคยากลำบาก ทำให้ยังไม่มีการรวมตัวกันของกลุ่มองค์กรต่างๆ ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ คือ “พัฒนากรแจ็ก” ได้เข้ามาแนะนำสตรีในหมู่บ้านมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  เมื่อ ปี 2532 ซึ่งมีข้าพเจ้านางหวานใจ  ศิริวัฒน์ เป็นประธานกลุ่มสตรี ได้การพัฒนาสตรีนั้น “พัฒนากร” ได้จุดประกายความคิดให้สตรีในหมู่บ้าน ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอเสื่อกก ไว้ใช้เองทุกครัวเรือนมีการทอเสื่อกกใช้เองในครัวเรือน ตามแนววิถีชีวิตของชาวไทยอีสาน โดยให้เริ่มรวมกลุ่มกันผลิตเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครับครัว   ข้าพเจ้าจึงได้รวมกลุ่มสตรีที่สนใจขึ้นเป็นกลุ่มทอเสื่อกก เมื่อ ปี 2533 โดยได้รวมเงินทุนกลุ่มจากสมาชิกเป็นเงิน 700 บาท มีสมาชิก 20 คน และได้ของบประมาณจากพัฒนาชุมชนมาเป็นทุนดำเนินการจำนวน 25,000 บาท ซึ่งนำมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอเสื่อกก  กลุ่มได้ดำเนินการทอเสื่อกกในรูปแบบผืนธรรมดาจำหน่าย  แต่ก็ยังสร้างรายได้ไม่มากพอ  คณะกรรมการกลุ่มและพัฒนากรจึงได้ประสานงานจัดหาวิทยากรเข้ามาพัฒนาความสามารถของสมาชิกในการแปรรูปเสื่อกกให้เป็นแบบเสื่อพับหิ้วได้ และกล่องเอนกประสงค์ การใส่ลวดลาย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. มาดำเนินการ และขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP
             ปัจจุบัน กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านคลองข่อย มีสมาชิก 59 คน มีเงินทุน 180,000 บาทและให้สมาชิกออมเงินในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปัจจุบันมีเงินออม  จำนวน 135,000 บาท และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกเพื่อเพิ่มมูลค่า อีกหลากหลาย เช่น กระเป๋าถือสตรี พวงกุญแจ กระเป๋าเอกสาร กลองใส่กระดาษทิชชู กระเป๋าสตางค์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า  “สตรี” มีบทบาทและเป็นพลังหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาครอบครัว พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาประเทศชาติ
คติพจน์ในการทำงาน
“ซื่อสัตย์   โปร่งใส   อดทน  อดออม  อดกลั้น”