นักศึกษาโครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รุ่นที่  ๗  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่  ๑๙-๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  โดยไปดูการจัดการศึกษาของโรงเรียนซันหยู  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนของประเทศสิงคโปร์  นักเรียนโดยส่วนมากจะเป็นนักเรียนชาติอื่นๆ แนวคิดของผู้บริหารประเทศก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพมากที่สุด  เพราะจะสามารถดึงรายได้มาจากต่างประเทศได้  หลังจากไปดูเรื่องวิชาการแล้วก็ได้ไปเที่ยวยูนิเวอร์แซล  ประเทศสิงคโปร์ได้ใช้วิธีในการบริหารจัดการที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากสัมผัส  และยังเป็นการหารายได้ให้กับประเทศตนเอง