นิยามคำศัพท์  

ความถูกต้อง  หมายถึง  ในสังคมแต่สังคมใหญ่กำหนดสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ

ความถูกใจ  หมายถึง  ในสังคมย่อยลงไปประพฤติปฏิบัติตามที่ผู้เป็นใหญ่ในสังคมชอบ

ในนามผู้ปฏิบัติควรยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม  ควรคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ไม่มีสิ่งแอบแฝงทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้เขียนมีแนวคิดว่า  ทำอะไรให้ถูกต้องไว้ก่อน  ตั้งอยู่บนเหตุผลที่ดีงาม  สามารถตอบคำถามสังคมได้อย่างบริสุทธิ์ใจ  กาลเวลาผ่านไป 10 วัน 10 เดือน 10 ปี  ความถูกต้องนี้ก็ยังคงอยู่

หากทำตามความถูกใจคนใดคนหนึ่งแล้ว  นอกจากจะหาคำตอบให้สังคมไม่ได้  ยังเป็นบ่อนทำลายชาติด้วยความเห็นแก่ตัว  ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

ยิ่งอยู่นาน  ยิ่งเข้าใจ  และเริ่มอ่อนล้าต่อการปฏิบัติ 

แต่หากยึดถือ  ความถูกต้องไว้เป็นสรณะ  จะเป็นที่พึ่งของท่านไปตลอดกาล