การไหว้

 

                      

    ระดับที่ 1 ไหว้พระรัตนตรัย              ระดับที่ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส            ระดับที่ 3 การไหว้บุคคลทั่วไป

 

การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น 3 ระดับบุคคลดังนี้
ระดับที่ 1 ได้แก่ การไหว้พระรัตนตรัยรวมทั้งปูชนียสถาน ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยประนมมือให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผาก
ชาย ยืนตรง ค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้
หญิง ยืนตรง ย่อเข่าลงให้ต่ำโดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัด พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้
ระดับที่ 2 การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ และ ผู้ที่เราเคารพนับถืออย่างสูง โดยประนมมือให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว
ชาย ยืนตรง ค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้
หญิง ยืนตรง ย่อเข่าลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระ โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งเล็กน้อยพร้อมยกมือไหว้
ระดับที่ 3 การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโส โดยประนมมือยกขึ้น ให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก
ชาย ยืนตรงค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระผู้มีพระคุณพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้
หญิง ยืนตรง ย่อเข่าลงน้อยกว่าระดับการไหว้พระผู้มีพระคุณ โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งเล็กน้อยพร้อม
กับยกมือไหว้