สรุปบทความภาวะผู้นำ

โดย  นายธีรนนท์   หนูเขียว

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี  ศูนย์หาดใหญ่

 

ภาวะผู้นำทางการศึกษาในสังคมโลกาภิวัตน์

ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องใช้ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับทุกสภาพการณ์ได้ และใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล

คุณลักษณะผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์

คุณลักษณะที่สำคัญ 5 ประการต่อการนำไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์              ซึ่งประกอบด้วย

 1. การคิดแบบโลกาภิวัตน์ (Thinking Globally)
 2. เล็งเห็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Appreciating Cultural Diversity)
 3. พัฒนาความชำนาญทางด้านเทคโนโลยี (Developing Technology Savvy)
 4. การสร้างคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตร (Building Partnerships and Alliances)
 5. สร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำ (Sharing Leadership)

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์

สมชาย เทพแสง (2543 : 16-17 อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2549) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารมืออาชีพควรมีลักษณะ 20P ดังนี้

 1. Psychology ผู้บริหารต้องมีจิตวิทยาในการบริหารคน
 2. Personality ผู้บริหารต้องมีบุคลิกดี
 3. Pioneer ผู้บริหารต้องเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิก กล้าได้กล้าเสีย
 4. Poster ผู้บริหารต้องมีการประชาสัมพันธ์
 5. Parent ผู้บริหารต้องเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง มีพรหมวิหาร 4
 6. Punctual ผู้บริหารต้องเป็นคนตรงเวลา
 7. Pacific ผู้บริหารต้องมีความสุขุมรอบคอบ
 8. Pleasure ผู้บริหารต้องมีอารมณ์ขัน
 9. Prudent ผู้บริหารต้องมองการณ์ไกล
 10. Principle ผู้บริหารต้องยึดหลักการเป็นหลัก
 11. Perfect งานที่เกิดขึ้นตองสมบูรณ์เท่าที่จะทำได้
 12. Point งานที่ทำต้องมีวัตถุประสงค์แน่นอน ชัดเจน
 13. Plan ผู้บริหารต้องวางแผนอย่างรอบคอบ
 14. Pay ต้องมีการกระจายงานอย่างทั่วถึง
 15. Participation ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
 16. Pundit ต้องมีความรู้เรื่องที่ทำอย่างชัดเจน
 17. Politic มีความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง
 18. Poet ต้องมีความสามารถด้านสำนวนโวหาร
 19. Perception ต้องมีความสามารถในการหยั่งรู้ คาดการณ์
 20. Psycho ต้องมีจิตวิญญาณของนักบริหาร มีอุดมการณ์และปณิธาน

สุรศักดิ์ ปาแฮ (2543 : 27-31 อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2549 : 11) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ดังนี้

 1. มองกว้างไกลอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (vision) สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
 2. สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ (analyze situations) เพื่อกำหนดแผลกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายได้อย่างเหมาะสม
 3. ไวต่อการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 4. ความสามารถในการจัดระบบสื่อสารให้ได้ผล
 5. ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร

จากผลการวิจัย   สามารถสรุปและจำแนกถึงคุณลักษณะของผู้บริหารที่จะส่งผลต่อการบริหาร      จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ สามารถจำแนกได้เป็น 10 ประการ คือ

 1. มีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ (Command of Basic Facts)
 2. มีความรู้ทางวิชาชีพ (Relevant Professional Knowledge)
 3. มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ (Continuing Sensitivity of Events)
 4. มีทักษะในการเข้าสังคม (Social skill and Abilities)
 5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและตัดสินใจ (Analytical Problem Solving Decision Making Skill)
 6. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Resilience)
 7. มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง (Proactivity – inclination to Respond Purpose Fully to Events)
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
 9. มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอื่น (Mental Agility)
 10. มีความใฝ่รู้และฝึกฝนการเรียนรู้ (Balanced Learning Habits and Skill)

จากบทความของ  วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เอกสารอ้างอิง

 • ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549.
 • ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. การแสวงหาและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ : กรณีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2549