บทความ : "ภาวะผู้นำ" พฤติกรรมสำคัญในการบริหารจัดการองค์การ

ภาวะผู้นำ

บทความทางวิชาการ เรื่อง  “ ภาวะผู้นำ "  พฤติกรรมสำคัญในการบริหารจัดการองค์การ

วารสารสรรพาวุธ  ปีที่ 21  ฉบับที่ 1   ประจำเดือน   มกราคม  -  เมษายน  พ.ศ. 2550

                ในการบริหารจัดการใดๆก็ตาม  จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการ  ก็คือการดำเนินงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานกิจกรรมขององค์กรนั้นๆ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำขององค์การจะต้องมีทักษะกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้  เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

  ปัจจัยหลักๆขององค์ประกอบภาวะผู้นำที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์กร 

  1. ผู้นำ  (Leader)  หมายถึง  ตัวบุคคลที่นำกลุ่ม  หรือนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
  2. ผู้ตาม  (Followers)  หมายถึง  บุคคล  หรือกลุ่มบุคคลภายในองค์กรที่รับอิทธิพลจากผู้นำ
  3. สถานการณ์  (Sltuation)  หมายถึง  เหตุการณ์  และสภาพแวดล้อมต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร

        ผู้นำควรมีทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างน้อย  3  ประการ  ได้แก่

  1. Technical  Skill  คือ  ทักษะหรือความรู้ในทางเทคนิคการปฏิบัติ

  2. Human  Skill   คือ  ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์  การจูงใจ การเข้าใจธรรมชาติของ

มนุษย์  รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

  3.Conceptual  Skill  คือ  ทักษะ  หรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์และปัจจัยต่างๆที่มากระทบต่อผลการทำงาน

                ผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1.Empowerment  :  การให้อำนาจ   ผู้นำควรเปิดโอกาสให้ผู้ตามหรือสมาชิกในกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการควบคุมงานต่างๆ

2.Intuition  :  การหยั่งรู้   เป็นความสามรถในการเข้าใจสถานการณ์ได้ทันทีทันใดหรือในระยะอันสั้น  สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

3.Self – Understanding  :  ความเข้าใจในตัวบุคคล   คือความสามารถที่จะตระหนัก  ถึงศักยภาพของสมาชิกในองค์กร  รวมถึงจุดเด่น  จุดด้อยของแต่ละบุคคล  มาใช้ให้เกิดประโยชน์

4.Vision  :  วิสัยทัศน์  คือความสามารถที่จะสร้างความรู้สึกนึกคิด  หรือจินตภาพในสิ่งที่แตกต่าง  และมีความเป็นเลิศกว่าคนทั่วไป  และนำมาทำให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมด้วย

5.Value  Congruence  :  ประสานผลประโยชน์   คือความสามารถที่จะเข้าถึงหลักขององค์กร  และเห็นคุณค่าของสมาชิกในองค์กร  เชื่อมโยงความต้องการของทุกฝ่ายให้มาประจบกันและประสานกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

                ในท่ามกลางกระแสการแข่งขันในองค์กรโลก  ได้มีการนำเอาความสามารถต่างๆมารวมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อความอยู่รอดขององค์กร  นักบริหารหรือผู้นำ  จะต้องค้นหาทักษะการเรียนรู้และเข้าถึงจิตใจมนุษย์  เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม  มีการจัดการบริหารการเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ได้และพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จแก่องค์การ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาวะผู้นำ

คำสำคัญ (Tags)#บทความภาวะผู้นำ

หมายเลขบันทึก: 375098, เขียน: 14 Jul 2010 @ 20:31 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 11:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ส่งบทความภาวะผู้นำของหนูค่ะ