• เช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 มี ผอ.โรงเรียน เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาคัดเลือก และประกาศในเว็บไซด์โรงเรียนในฝัน จำนวน 82 คน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประชุม ณ สถานที่ดังกล่าว โดยมี ศน.ชัดเจน ไทยแท้ เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรนำการสังเคราะห์ มี ศน.อดุลย์ วงษ์ใหญ่และคณะเป็นทีมดำเนินการ
  • งานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเกินคาด เพราะ ผอ.โรงเรียนหลายท่านนำผู้ติดตามมาร่วมฟัง รวมแล้วล้นห้องประชุม ประมาณ 180 คน
  • ภาคเช้าฟังบรรยายแนวทางสังเคราะหื และปฎิบัติการสังเคราะห์ โดยใช้ตารางสามช่อง ของ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ภาคบ่ายสุ่ม และขออาสาสมัครที่จะนำเสนองานในลักษณะซ้อมการนำเสนอในห้อง ซิมโปเซียม
  • โรงเรียนเชียงกลมวิทยาได้รับคัดเลือก 2 รายการครับ คือ พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ และศูนย์ICT