บ้านดิน  ในนัยยะทีแท้เรียบง่าย  ประหยัด  พอเพียง   ราคาถูก บ้านดินสร้างความสมถะในเนื้อหาความรักในธรรมชาติ รักในความพอเพียง เหมือนกับที่ผู้คนมักเรียกติดปากว่า ติดดิน คนที่มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบติดดินนั้นต้องเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟื้อ ฟุ่มเฟือย คลั่งซื้อ และมีจิตสำนึกสาธารณะคือมีจิตที่ดี ที่เอื้อประโยชน์ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันและหนุนช่วยเกื้อกูลผู้คน โดยเฉพาะคนที่เดือดร้อน พ่อสวาง แกเขียนโครงการไปช่วยสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการของบประมาณ 10 ล้าน เพื่อจัดสร้างบ้านดิน ขนาด 10 X 6 เมตร 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว จำนวน 50 หลังคาเรือน ด้วยเงินหลังละ 150,000 บาท  ที่เหลือซื้อวัวตัวเมิย ครอบครัวละ 4 ตัว (ตัวละ13,000บาท) ครอบครัวทั้งหมด 50 ครอบครัวเช่าที่ดินนิคมปีละ 200 บาท ครอบครัวละ 2 แปลง (ที่อาศัย 100 ตารางว่า ที่ทำกินครอบครัวละ 3 ไร่รวม 21 ไร่) ผู้นำกรรมการทำการสำรวจความต้องการ นำรายชื่อเข้าอำเภอให้อำเภอรับรอง ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านรับรอง ว่าเป็นคนจนจริง เขาเชื่อว่าชาสบ้านจะพึ่งตนเองได้ในเวลา 5 ปี พอช ใช้งบในโครงการ ศตจ(ศูนย์ต่อสู้เอาชนะความยากจน)มาให้ชาวบ้าน ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจะเป็นโครงการต้นแบบ เอาใช้จ้างชาวบ้านทำดินตากแห้ง หลังละ 2,000 ก้อน ค่าจ้างก้อนละ 3 บาท บ้านดินที่นี่ดูจะแพงในความคิดของผม เนื่องจากใช้สังกะสีทำหลังคา และปูกระเบื้องปูพื้น ราคาจึงดูสูง ผู้อ่านพิจารณาจะนำความคิดนี้ไปดำเนินการก็น่าสนใจ แต่ขออย่างเดียวอย่าให้ราคาแพงเช่นนี้ ดินชาวบ้านสามารถดำเนินการได้เอง เรียกว่า "ทำบุญตีน" น่าจะให้สมาชิกทุกหลังคามาช่วยกันน่าจะได้คุณค่ามากกว่าจ้างเขา