ครั้งที่ 5

  1. ทักษะการพูดคืออะไรและแผนความคิดคืออะไรจงอธิบาย
  2. จงอธิบายปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ
  3. อินเตอร์เน็ตมีความเป็นมาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร

ครั้งที่ 6

  1. การรวมกลุ่มเพื่อจัดการความรู้ทำได้อย่างไรและสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างไร
  2. จงอธิบายความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่มีอะไรบ้าง จงอธิบาย

ครั้งที่ 7

  1. การเขียนโครงการวิจัยมีขั้นตอนอย่างไรจงอธิบาย
  2. สถิติคืออะไรจงอธิบาย