เรียนเพื่อน ๆชาวBlogที่เคารพรัก

   ฝากเรื่องที่พี่เปิ้นได้นำเสนอในลักษณะ Poster Presentation ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 7 ณ.โรงแรมมณเฑียนริเวอร์ไซร์ระหว่างวันที่ 30 มิย. - 2 กค. 2553  ฝากมาให้อ่านเป็นความรู้นะคะ

1. ชื่อเรื่อง: นวัตกรรมแนวใหม่ดูแลวัยใสอย่างไร้รอยต่อใน Model รุก-รับ-ลับ-ลึก

2. ชื่อผู้เสนอผลงาน: นางสมศรี นวรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี                                        

3. ปัญหาและสาเหตุ: จากการทบทวนความเสี่ยงในคลินิกฝากครรภ์พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี2549 พบแม่เด็กหญิงอายุ12 ปี ตั้งครรภ์ขณะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบมีการทำแท้งเถื่อนและติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย จากการทำวิจัยในชุมชนพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นได้แก่

    1) ไม่มีความรู้เรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์       

    2) พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศแบบคู่รัก

    3) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ทำให้ทีมงานต้อง “หาแนวทางเพื่อสร้างนวัตกรรม” เพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ(System) ที่เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริงขึ้น

4. กิจกรรมดำเนินงาน : ทำวิจัยคู่กับทำโครงการ เช่น

    1) โครงการ “ก่อนสู่โลกกว้างเส้นทางของน้องหนู”               

     2) โครงการ “วัยเรียนวัยใสอนามัยดี๊..ดี”  

     3) โครงการ “อบรมแกนนำนักเรียนด้านอนามัยเจริญพันธุ์”  

     4) โครงการ “ฉลาดที่จะรัก”

     5) โครงการ  “เพื่อนพ้องน้องพี่การอนามัยเจริญพันธุ์ดี==>ชีวีสดใส”

     6) โครงการ “รักนี้คุมได้”

     7) โครงการ "ทักษะชีวิตของวัยรุ่นหญิง" เพื่อลดปัญหาแม่วัยใส

     8)  โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ชีวิตสดใสสู้ภัยวัยทีน”

          @ เป็นโครงการ “เชิงรุก” ลงไปใน==>โรงเรียนและชุมชน

          @ มีการปรับปรุงการทำงานในคลินิก ANC  การจัดตั้ง “คลินิกวัยใสสายใยเพื่อวัยรุ่น”ขึ้นในรพ.บ้านลาดเป็นการทำงาน “เชิงรับ”

           @ เมื่อทำงานใน "คลินิกวัยใส" พบว่าการทำงานกับวัยรุ่นจะประสบผลสำเร็จได้ต้องระวังเรื่องที่เป็น “ความลับ” เช่น การตรวจ Pregnancy test สารเสพติด ตรวจHIV การทำแท้งเถื่อน ตรวจ Acid Phosphates ต้องรักษาเป็น “ความลับ”  เป็น "สิทธิผู้ป่วย" และเป็นเรื่อง "ที่อ่อนไหว" ต่อจิตใจของวัยรุ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

           @ เมื่อวิเคราะห์ปัญหา “เชิงลึก” ที่ต้องลงไปร่วมกับครอบครัวของวัยรุ่น พ่อ แม่ ญาติ พบการร้องเรียนเรื่อง “พ่อข่มขืนลูก” ที่เป็นเด็กปัญญาอ่อน เด็กขายบริการทางเพศแล้วติดเชื้อ AIDs พ่อทำร้ายร่างกายลูกสาวจากการห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือ==> การแก้ปัญหาดังกล่าวของวัยรุ่นด้วย Model “รุก-รับ-ลับ-ลึก”

5. ผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลง:

     พบการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆด้าน โดยเฉพาะ "ทักษะชีวิต" ของวัยรุ่นให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และเพศศึกษาดีขึ้น มีพฤติกรรมดีขึ้นดูจากอัตราการตั้งครรภ์ขณะวัยเรียนของอ.บ้านลาดลดลง "เกิดภาคีเครือข่าย" พบว่า

     @ ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่าง รพ. กับ==>ร.ร. ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย ครูพละ

     @ สภาเด็กและเยาวชน อ.บ้านลาด

     @ มีแกนนำนักเรียนมาร่วมงาน จาก ร.ร. ต่าง ๆ

     @ มีระบบการส่งต่อเด็กที่มีปัญหามาเข้าคลินิกวัยใสมากขึ้น

     @ มีแกนนำนักเรียนแจกถุงยางอนามัย

     @ มีเครือข่ายจาก D.J. Freshly  Junior “คลื่นวิทยุชุมชนคนวัยมันส์” คลื่น 99.75 MHZ 

     @ สวท.เพชรบุรี มาร่วมในทีมงาน

     @ ส่งผลเกิดการทำงานร่วมกัน  "เป็นทีม"  "มีความเข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน หันหน้ามาเอาใจใส่กันมากขึ้น"

     @ โรงพยาบาลได้ทำงาน “เชิงรุก”“เชิงรับ” มีคลินิก“วัยใสสายใยเพื่อวัยรุ่น” ทำงานในลักษณะ “One Stop Service” เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน กิดพลังทำงานร่วมกัน(Synergy) ส่งผลให้คุณภาพชีวิตวัยรุ่น ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต มากขึ้น ได้เพื่อนหลากหลายอาชีพมาทำงานร่วมกันในลักษณะ ภาคีเครือข่ายที่แท้จริง เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน (Fulfillment) สังคมไทยคงมีความสุขมากขึ้น

 

   ขอบคุณนะคะ
   สมศรี นวรัตน์
   รพ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
   018-9435033