ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๑ มิย. ๔๙    เราหารือกันเรื่องวิธีทำให้สภาฯ ทำงานเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัยมากขึ้น     ได้รับคำแนะนำดังต่อไปนี้
            ๑. ในการประชุม หาทางลดเวลาที่ใช้ในเรื่องที่เป็นงานประจำลงไป    เพื่อใช้เวลากับประเด็นเชิงพัฒนา เชิงนโยบาย มาก

ขึ้น
            ๒. ในวันประชุมสภา นัดรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน   คุยกันเรื่องนโยบาย   นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จ
            ๓. ไปเยี่ยมคณะ  มีการเตรียมนำเสนอประเด็นเชิงนโยบายดีๆ 
            ๔. ตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายของสภาฯ
            ๕. ต้องรีบยกร่างข้อบังคับเรื่อง บุคคลากร และเรื่องการเงิน เพื่อรองรับการออกนอกระบบราชการ
            ๖. มีวาระติดตามงานตามมติของสภาฯ ในการประชุมทุกครั้ง
            ๗. มีการมอบอำนาจงานตามระเบียบที่มอบอำนาจได้
            ๘. หาทางกันงานส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของสภาออกไป    หน้าที่หลักคือ (๑) นโยบาย  นวัตกรรม  (๒) ออกข้อบังคับ  (๓) สนับสนุนและกำกับการบริหารงานของอธิการบดี  (๔) สนับสนุนการระดมทรัพยากร  
            ๙. หาทาง "เปิดประตู" สภาฯ ให้บุคลากรได้รับรู้หรือเข้าร่วมประชุมได้   ในส่วนที่เปิดได้
          ๑๐. ช่วยทำความจริงให้ปรากฎแก่สังคม    มองกว้างกว่ากิจการของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิจารณ์ พานิช
๓ กค. ๔๙