งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

-                   ให้บริการประเมินพัฒนาการเด็ก ทุก 3 เดือน

-                   ให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย

-                   ติดตามการได้รับวัคซีนในเด็กที่ขาดนัด

-                   ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การได้รับวัคซีนโปลิโอ

-                   ให้บริการวัคซีนในโรงเรียน

-                   ดำเนินการเบิกวัคซีน จาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด เดือนละ 1 ครั้ง

งานที่จังหวัดติดตาม

-                   รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี  ทุก 3 เดือน

-                   รายงานความคลอบคลุมการได้รับวัคซีนตามแบบมาตรฐาน

-                   จัดทำมุมพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 แห่ง  ตอนนี้มี หนังสือนิทาน จำนวน 15 เล่ม,ดินสอสี จำนวน 1 กล่อง,แผ่นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 แผ่น,แผ่นตัวเลข 1 แผ่น,ดินน้ำมัน 1 กล่อง,ตัวต่อ 2 กล่อง เพื่อใช้สำหรับจัดมุมพัฒนาการเด็กประจำโรงพยาบาล อยู่ระหว่างรอเลือกสถานที่