ระยะเวลาการคืนเงินยืมทดรองจ่าย

ก้อนดิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คืนเงินด่วน
ผู้ที่ยืมเงินทดรองจ่ายราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช จะต้องดำเนินการส่งคืนภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดการเดินทาง มิฉะนั้นจะถูกหักคืนเงินยืมทดรองจ่าย จากเงินเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เงินยืมทดรองจ่ายความเห็น (0)