• วันนี้มีโอกาสมารับการอบรม ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "การใช้บล็อกเพื่อการจัดความรู้"ซึ่งจะนำมาใช้ประโยช์ในดารแลกเปลี่ยน เรียนรู้