พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542

vanda
พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542

พระราชบัญญัติารศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.  2542

การศึกษา  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม 

การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความว่า  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิต  หมายความว่า  การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ  การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

ผู้สอน  หมายความว่า ครูและคณาจารย์ ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ

บุคลากรทางการศึกษาหมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการทางการศึกษา ร่วมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ

กระทรวง  หมายความว่า กระทรวงศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

หมวด   1  บททั่วไป  ความมุ่งหมายและหลักการ

-      ความมุ่งหมาย   มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น  ที่สมบูรณ์ ทั่งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้คู่คุณธรรม

-      หลักการจัดการศึกษา          เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 -      การจัดระบบโครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ยึดหลัก 6 ข้อ

 1.   มีเอกภาพด้านนโยบายแต่หลากหลายการปฏิบัติ

2.    กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.     กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา

4.    ส่งเสริมมาราฐานวิชาชีพครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา

5.     ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆมาใช้ในการจัดการศึกษา

6.      การมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันสังคมอื่นๆ

 

หมวด   2  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

-    สิทธิและโอกาสทางการศึกษา  ได้แก่  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ปี และการศึกษาสำหรับผู้พิการ/ ด้อยโอกาส

-     สิทธิในการจัดการศึกษา  ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันทางศาสนา  องค์กรเอกชน  และสถาบันอื่น ๆ

-     ผู้จัดการศึกษามีสิทธิรับประโยชน์จากรัฐ ในด้านการสนับสนุนความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู  เงินดุดหนุนการจัดการศึกษา  และการลดหย่อนยกเว้นภาษี

หมวด   3  ระบบการศึกษา

-      การจัดการศึกษา  3  รูปแบบ (  มาตรา 15) ในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย

-      สถานศึกษาอาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได  มีการเทียบโอนผลการเรียนได้ทั้ง 3 รูปแบบ

-      การศึกษาในระบบ  มี 2 ระดับ  คือ

1.    การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รัฐต้องจัดให้ไม่น้อยกว่า  12  ปี  อย่างทั่วถึง

มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (  การศึกษาภาคบังคับ  9 ปี  คือ อายุย่างเข้าปีที่ 7 ถึงย่างเข้าปีที่ 16)   

2.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ได้แก่ การศึกษาระดับปริญญาและต่ำกว่า

ปริญญา                              

หมวด   4 แนวการจัดการศึกษา 

ยึดหลัก  ตาม มาตรา  22 คือ ผู้เรียนสำคัญที่สุด  ผู้เรียนสมารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดยเน้นความสำคัญที่ความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแต่ละระดับการศึกษา

-                      สาระการเรียนรู้  เน้นความรู้เกี่ยวกับตนเอง  คณิตศาสตร์  และภาษา  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย และการประกอบอาชีพ  และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

-    การจัดกระบวนการเรียนรู้ ( มาตรา 24 )

1.     สอดคล้องความสนใจ  ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.     ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้

3.      เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึก ปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น

รักการอ่านและใฝ่รู้

4.      ผสมผสานความรู้อย่างสมดุลปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

5.      จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6.      เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ประสานความร่วมมือ จากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ

-        การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ( มาตรา 26 )

-        การจัดทำหลักสูตร  คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง  สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

-         การสร้างความร่วมมือ สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ( มาตรา 29 )

-         สถานศึกษา  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หมวด   5  การบริหารและการจัดการศึกษา

-         แบ่งเป็น  3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษา

-         ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงในด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป เป็นไปตามกฎกระทรวง

-          คณะกรรมการเขตพื้นที่  มีหน้าที่กำกับ  ดูแลสถานศึกษา จัดตั้ง ยุบรวมและเลิกสถานศึกษา  ประสานส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ ประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุนจัดการศึกษาบุคคลและองค์กรต่าง ๆ และกำกับดูแลหน่วยงานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

-          องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้แทนองค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคมวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  สมาคมครู ผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปะแลวัฒนธรรม

-          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่  กำกับ  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา

-          องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทน ผู้ปกครองครู  องค์กรชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษา

-           การบริการและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ

-           การบริหารและจัดการศึกษาเอกชน  เน้นความมีอิสระ  รัฐกำกับติดตามประเมินคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนด้านเงินอุดหนุน วิชาการ  สิทธิประโยชน์ ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีจัดการศึกษาได้ทุกระดับทุกประเภท

หมวด   6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก

ระบบประกันคุณภาพภายใน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน  และสถานศึกษามีหน้าที่ระบบประกันภายใน โดยขอรับการประเมินจาก สมศ.  และจัดทำรายงานประจำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน

ระบบประกันคุณภาพภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ  สมศ. จะประกันสถานศึกษาทุกๆ 5 ปีโดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน แจ้งผลต่อสถานศึกษาและรางานหน่วยงานต้นสังกัดสาธารณชน

หมวด   7  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา

ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นวิชาชีพชั้นสูง

-       มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนา

-       องค์กรวิชาชีพ มีมาตรฐาน ใบอนุญาต การกำกับดูแล และมีการพัฒนา

-       องค์กรกลางมีการบริหารบุคคลมีการกระจายอำนาจ

-       มีการจัดสวัสดิการด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่เกื้อกูล

-       มีกองทุนพัฒนาและกองทุนส่งเสริม

หมวด   8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

1.     ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน

2.     รายได้สถานศึกษาไม่ต้องส่งคืนคลัง

3.    รัฐจัดงบประมาณให้การศึกษาในฐานะสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยังยืนของประเทศ

                -      เงินอุดหนุนทั่วไปรายบุคคล

                -      กองทุนกู้ยืมผู้เรียนยากจน

                -      จัดเป็นพิเศษให้ผู้พิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

                -       คำนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาค

                -       จัดงบอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษา  อุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

                -        กองทุนกู้ยืมสถานศึกษาเอกชน

                -        กองทุนพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน

4.   จัดเงินอุดหนุนให้บุคคลและองค์กรที่จัดการศึกษา

5.   มีระบบตรวจสอบติดตามประเมินการใช้งบประมาณ

 

               

หมวด   9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

-     รัฐจัดสรรคลื่นความถี่  สื่อตัวนำ  โครงสร้างพื้นฐาน

-     ส่งเสริม  สนับสนุน  การผลิตและพัฒนาแบบเรียน สื่อและเทคโนโลยีให้แข่งขัน

อย่างเสรี

-       การพัฒนาบุคลากรผู้ผลิตและผู้ใช้

-      ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

-       รัฐต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี

-       จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

-       มีหน่วยงานกลางดูแลและรับผิดชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฏหมายการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#

หมายเลขบันทึก: 369537, เขียน: 26 Jun 2010 @ 11:11 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 13:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

มาเยี่ยมชมผลงานครับ ok ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

tawanna
IP: xxx.174.118.234
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะสำหรับสาระดี ๆ ที่แบ่งปันกันอย่างเสรรีและมีคุณค่าในการนำไปใช้