ผมเริ่มเข้าใจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่า การจัดการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ก่อคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย    และต่อตัวกรรมการสภาเองนั้น มีแนวทางต่อไปนี้
            1. หาทางให้สภาทำหน้าที่ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ      ในสัดส่วน  1:2     คือให้การทำหน้าที่แบบไม่เป็นทางการใช้เวลามากกว่า และหวังผลว่าจะก่อคุณประโยชน์เชิงพัฒนาสูงกว่า
            2. หาทางให้สภาทำหน้าที่เชิงพัฒนา หรือขับเคลื่อนนวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต ให้แก่มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น คือขณะนี้สภามหาวิทยาลัยไทยเราทำหน้าที่เชิงควบคุมกฎระเบียบได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว      แต่การทำหน้าที่เชิงพัฒนา ยังทำน้อย หรือไม่ค่อยมีกลไกให้ทำ      หากมีการจัดการให้สภาฯ ทำหน้าที่เชิงพัฒนาได้มากขึ้น จะก่อคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยได้มาก
            3. ต้องหาวิธีทำให้กรรมการสนุกกับการทำหน้าที่     โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมักจะมีความรู้และประสบการณ์มาก      ถ้าการทำหน้าที่มีแต่ประชุมแบบเป็นทางการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเบื่อ
            4. ต้องหาทางทำให้การทำหน้าที่กรรมการสภา เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันไปในตัว      นี่อาจจะเป็นฉันทาคติส่วนตัวของผมก็ได้     การเรียนรู้น่าจะเกิดทั้งในห้องประชุมสภา  และในกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ
            5. ต้องหาทางทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ เกิดความใกล้ชิด ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กับกรรมการที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย     การจัดที่นั่งสลับกันและหมุนเวียนที่นั่งน่าจะเป็นวิธีการหนึ่ง
           6. น่าจะมีการประชุมแบบ retreat ปีละ ๑ ครั้ง     เพื่อร่วมกันทบทวนเรื่องใหญ่ๆ เรื่องเชิงอนาคต   
           7. ทำให้กระบวนการ socialization ระหว่างกรรมการสภา เป็นกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ต่อองค์กรในภาพรวม    ต้องระวังอย่าให้กลายเป็นกระบวนการที่ก่อ polarization    คือต้องหาทางให้ กระบวนการทางสังคมเป็นไปเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก     ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือส่วนกลุ่ม เป็นหลัก
 
       หลักการเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนัก (แม้จะไม่ง่ายสำหรับผม)     แต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องท้าทาย และต้องการทั้ง ศาสตร์และศิลป์

วิจารณ์ พานิช
๒๓ มิย. ๔๙
ห้องผู้โดยสาร สนามบินดอนเมือง