แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลูกเสือไทย

            

                         ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ              ซึ่งมีนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน  ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลูกเสือไทย  ๕  ประการ  ดังนี้

          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มุ่งเน้นการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับลูกเสือ ปรับปรุงกฏระเบียบของลูกเสือ

          ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรโดยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกโรงเรียนมีการจัดตั้งกองลูกเสือ และจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกับลูกเสีอทั้งใน และนอกระบบ รวมทั้งลูกเสือชาวบ้าน

          ๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรคู่มือลูกเสือ เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกับหลักสูตรการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

          ๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคีเครือข่าย จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ

          ๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาลูกเสือไทยไปสู่สากล แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งจะมีโครงการลูกเสือชายแดนใต้ โครงการลูกเสือในภาคีเครือข่ายต่างๆ

          ที่ประชุมได้เพิ่มยุทธศาสตร์ ลูกเสือเครือข่ายอิเทอร์เน็ต ( Cyber  Scout ) ซึ่งจะร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT )โดยจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของลูกเสือจากทั่วประเทศ มุ่งเน้นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้จะนำยุทธศาสตร์ทั้งห้า มาดำเนินการโดยใช้กระบวนการลูกเสือตามแผนปรองดองแห่งชาติ และบูรณาการหลักสูตรลูกเสือ เพื่อที่จะให้หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายในการตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาในทษวรรษที่สอง คือ....ให้เด็กไทยใฝ่รู้.....ใฝ่ดี.......คิดเป็น...แก้ปัญหาเป็น...มีระเบียบวินัย...และเทิดทูนพระมหากษัตริย์.......

                                      *****************