เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ

บุษยมาศ
เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ

 

 

 

"เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ"

 

                จากบันทึกที่ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง "เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552" นั้น  ทำให้ผู้เขียนได้ทราบถึงปัญหาและเรื่องระเบียบหรือกฎหมายซึ่งมีความแตกต่างจากที่ผู้เขียนได้เคยทราบและเคยปฏิบัติงานมา...โดยผู้เขียนจะขอนำเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเครื่องแบบของลูกจ้างประจำ  พ.ศ. 2527  มาแจ้งให้ทราบก่อน ดังนี้...

                  ระเบียบนี้  เรียกว่า  "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ  พ.ศ. 2527"  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป

                  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจำ

                  "เครื่องแบบ"  หมายความว่า  เครื่องแต่งกายทั้งหลาย  รวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่น  ที่ได้กำหนดให้ลูกจ้างประจำแต่ง

                  "ลูกจ้างประจำ"  หมายความว่า  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

                    สำหรับเครื่องแบบลูกจ้างประจำ  มี  2  ชนิด  คือ...

                      เครื่องแบบปฏิบัติงาน

                      เครื่องแบบพิธีการ  มี  3  ประเภท  ได้แก่...

                                เครื่องแบบปกติขาว

                                เครื่องแบบครึ่งยศ

                                เครื่องแบบเต็มยศ

  เครื่องแบบปกติขาว  จะประกอบด้วย...

                                หมวก

                                เสื้อ

                                อินทรธนู

                                กางเกง  กระโปรง

                                รองเท้า  ถุงเท้า

                                เครื่องหมายแสดงสังกัด

  เครื่องแบบครึ่งยศ มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีดำ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...

 เครื่องแบบเต็มยศ มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ  สวมสายสะพาย ...

                  สำหรับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552  นั้น  มีดังนี้...

                  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป

                  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ  ตามประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2548

                  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการให้ใช้เครื่องแบบพิธีการในลักษณะอย่างเดียวกันกับลูกจ้างประจำ...ซึ่งหมายถึง  เครื่องแบบปกติขาว  เครื่องแบบครึ่งยศและเครื่องแบบเต็มยศ  โดยหมายถึง  การแต่งเครื่องแบบ ฯ...สำหรับอินทนธนู (แบบแข็ง) ประดับเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ นั้น...มี  2  แบบ  ได้แก่  1. แบบพิเศษ  (มีดอกพิกุล  = 3   ดอก)     2.  แบบทั่วไป  (มีดอกพิกุล  =  2  ดอก)  ซึ่งถ้าเป็นอินทรธนูของลูกจ้างประจำจะเป็นลายดอกประจำยามและใบเทศ...(ในระเบียบนี้ แจ้งไว้ว่าให้พนักงานงานการแต่งเครื่องแบบพิธีการในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างประจำ...โดยในประกาศ คพร.มิได้หมายความรวมถึงเรื่อง  "เครื่องแบบปฏิบัติงาน" ของพนักงานราชการ...)

                  สำหรับการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  นั้น  ให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนด...ตามข้อ  12  ของระเบียบพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547...ซึ่งการกำหนดของส่วนราชการในเรื่องของ  "เครื่องแบบปฏิบัติงาน"  นั้น  จาก Blog  ที่ผู้เขียนเขียนเรื่อง  "เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552" นั้น  ทำให้ทราบว่า  มีบางส่วนราชการ  ใช้ "เครื่องแบบปฏิบัติงาน"  ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 โดยใช้อินทรธนูอ่อนของลูกจ้างประจำ  ให้มาบังคับใช้กับพนักงานราชการ...ซึ่งในความคิดเห็นของผู้เขียนเห็นว่า...ไม่ควรออกระเบียบให้พนักงานราชการปฏิบัติทับซ้อนกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527  เกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ...เพราะระเบียบ ควรจะเป็นคนละประเภท...แต่ถ้าจะให้ปฏิบัติโดยทับซ้อนได้นั้น  ควรขออนุญาตจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรักษาการตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527...และมีอำนาจดีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527...

ข้อสังเกตุ  :

                  1.  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552...ให้พนักงานราชการใช้เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการให้ใช้เครื่องแบบพิธีการในลักษณะอย่างเดียวกันกับลูกจ้างประจำ...ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงว่าให้ใช้เครื่องแบบปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำ...ดังนั้น  ผู้เขียนจึงเห็นว่าไม่สมควรที่ส่วนราชการอื่นจะนำระเบียบว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (อินทธนูอ่อนของลูกจ้างประจำ)  ไปติด  เนื่องจากจะได้ทราบการแยกประเภทของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะประเภทของลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการ

                  2. สำหรับในข้อ 12 ของระเบียบพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการมีอำนาจในการกำหนดเครื่องแบบปฏบัติงานนั้น...ส่วนราชการ ไม่ควรออกแบบเครื่องหมายอินทรธนูให้ทับซ้อนกับของลูกจ้างประจำ...ควรออกระเบียบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประเภทของพนักงานราชการ...เพราะบุคลากรในแต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเภท

                  3.  บางท่านให้เหตุผลว่า...พนักงานราชการ เติบโตมาจากลูกจ้างประจำ (จากการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง)  ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า...อย่างไรก็ดี...พนักงานราชการเป็นบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งไม่มีสิทธิ เช่น การรับบำเหน็จรายเดือน  การรักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  เหมือนกับลูกจ้างประจำ  ก็ไม่ควรใช้เครื่องแบบปฏิบัติงาน (อินทรธนูอ่อนของลูกจ้างประจำ)....เพราะเป็นการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527...ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจไขว้เขวและระเบียบไม่เป็นไปตามระบบในระยะยาวได้...

หมายเหตุ  :  การให้ความเห็นข้างต้นเพื่อต้องการให้เกิดการเข้าใจ

                     ที่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ได้มีการประกาศใช้ โดยมิได้มี

                     เจตนาในการเข้าข้างใดข้างหนึ่ง  แต่เป็นเพียงการ

                     แสดงความคิดเห็นต่อบันทึกนี้ตามความจริงและ

                     หลักฐานที่ปรากฎ...และไม่มีเจตนาในการคิดแบ่งแยก

                     ชนชั้น  เพียงเพื่อต้องการชี้ให้เห็นถึงจุดข้อบกพร่องใน

                     การเขียนกฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติเท่านั้น...

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด  "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ  พ.ศ. 2527" 

และสามารถ download ได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ...

  http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb11111.doc

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb111112.pdf

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

และสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2551/0443&cbxtype=

http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2550/0099&cbxtype =

 http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2548/0513&cbxtype=

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-136-146.html

 

ถึง  พนักงานราชการทุกท่าน...

           สำหรับเรื่องเครื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ผู้เขียนได้โทร. ประสานฝ่ายเลขานุการ คพร. + สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีให้ทราบแล้ว...เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2553  เวลาประมาณ 10.30 น. ทางสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าสำหรับเรื่องเครื่องแบบถ้าเป็นของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ตลอดจนเครื่องหมาย ท่านใดจะนำไปแต่งไม่ได้...เพราะเป็นไปตามที่ผู้เขียนได้เขียนไว้...สำหรับเรื่องเครื่องแบบของพนักงานราชการ สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี มอบอำนาจให้ คพร. เป็นผู้กำหนด...โดย คพร. ได้กำหนดในส่วนของเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการไปแล้ว และมอบให้ส่วนราชการไปกำหนดเรื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการเอง...ซึ่งการที่ส่วนราชการกำหนดนั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละฉบับ (ตามที่ผู้เขียนได้เขียนไปแล้วนั้น)...ถ้าน้อง ๆ พนักงานราชการท่านใดอ่านแล้ว...ให้ดูของตนเองว่าเข้าข่ายไม่ถูกต้องหรือไม่...ให้โทร.สอบถามไปที่คุณลักขณา (คพร.) เบอร์ตรง...โทร. 0 - 25471977...ค่ะ...

 

"อย่าลืม!...เตรียมประกาศของส่วนราชการที่เราสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

ตามที่พี่เขียนไว้เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้วยนะค่ะ..."

 

 ศึกษารายละเอียด  ตัวอย่าง  "การแต่งกายเครื่องแบบปกติ

ของพนักงานราชการ"  ที่ถูกต้อง  ได้ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/374970

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#พนักงานราชการ#เครื่องแบบลูกจ้างประจำ#เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ

หมายเลขบันทึก: 367304, เขียน: 17 Jun 2010 @ 22:55 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 68, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (68)

เขียนเมื่อ 

แวะมาเรียนรู้เรื่องเครื่องแบบค่ะ

เสียดายไม่มีภาพให้ดูค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ครู Toingting...

P  ไม่สามารถนำมาให้ดู ณ ที่นี้ได้ค่ะ...เพราะจะดูไม่ดีนักค่ะ...เอาเป็นว่าส่วนราชการไหนนำเครื่องแบบปฏิบัติงาน ที่ใช้อินทรธนูอ่อน (ที่ใช้กับชุดสีกากี) ของลูกจ้างประจำ แล้ว...ขอให้ทบทวนดูประกาศนิดหนึ่งนะค่ะ...ว่ามีระเบียบใดรองรับหรือไม่ค่ะ...เพราะอินทรธนูของบุคลากรแต่ละประเภท  เขาจะมีกฎหมายกำหนดบังคับใช้ไว้ค่ะ...เช่น อินทรธนูอ่อนของข้าราชการ  ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนสามารถนำไปแต่ง  นอกจากบุคคลที่เป็นข้าราชการค่ะ เพราะจะมีกฎหมายบังคับไว้ เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำก็เหมือนกันค่ะ ก็มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ...ถึงบอกว่า ถ้าได้  ต้องได้รับการอนุญาตจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ... ถ้าจะทำส่วนราชการ ควร Create อินทรธนูของส่วนราชการนั้น ขึ้นมาใหม่ค่ะ...เช่น อินทรธนูของพนักงานมหาวิทยาลัยไงค่ะ...ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัย...แต่พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละมหาวิทยาลัย แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวเหมือนกัน  แต่แตกต่างกันที่อินทรธนู (แบบแข็ง) ในแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะ...เหตุผลที่เขียนบันทึกนี้...มีน้อง ๆ พนักงานราชการ สอบถามมาว่า...ถูกต้องหรือไม่...ก็เลยนำมาเป็นประเด็นเขียนในบันทึกนี้ค่ะ...เพื่อที่ระเบียบจะได้เป็นระบบที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะ...ไม่อย่างนั้น  เด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศจะปฏิบัติตนไปในทางที่ผิด ๆ โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวค่ะ...ยิ่งพวกเราเป็นผู้ใหญ่  ก็ควรทำตนให้เป็นตัวอย่างกับเด็ก ๆ ไม่อย่างนั้น  จะทำมาตรฐานเรื่องระเบียบและกฎหมายไขว้เขวได้ค่ะ...แต่ถ้ามีกฎหมายรองรับและครอบคลุมการบังคับใช้แล้วก็ โอ.เค.ค่ะ...ขอบคุณครู Toinging  นะค่ะ...

nayniranam
IP: xxx.53.231.146
เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมเช่นเดียวกันครับอาจารย์

จากnayniranam

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณ  nayniranam...

ขอบคุณที่แวะมาค่ะ...

สายชล
IP: xxx.27.115.54
เขียนเมื่อ 

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแบบชุดกากีของพนักงานจ้างตามภารกิจค่ะ ที่ทำงานบัคับให้ใส่เครื่องแบบ เลยสงสัยเกี่ยวกับเครื่องแบบค่ะ ใส่ไม่ถูกเด๊ยวจะโดนมองตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณสายชล...

ถ้าพนักงานตามภารกิจ  หมายถึง  พนักงานราชการ ละก็...ให้ศึกษาตามบล็อกนี้ค่ะ...http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299311 ถ้าสงสัยให้สอบถามมาใหม่นะค่ะ...

ภูมิ
IP: xxx.67.105.101
เขียนเมื่อ 

พี่ครับ เรียนถามว่า สามารถใส่ชุด พนักงานราชการ รับพระราชทานปริญญษ ได้มั้ยครับ กังวลมากครับ เพราะซื้อมาแล้ว เรียนถามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณภูมิ...

ใส่ได้ค่ะ...ตั้งแต่ประกาศ คพร. กำหนดให้ใส่แล้วค่ะ...อย่ากังวลค่ะ...อะไรที่มีประกาศรองรับการแต่งกายของเรา (เครื่องแบบพิธีการ) แล้วก็ใส่ได้ค่ะ...เพราะว่าพวกน้อง ๆ พนักงานราชการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เขาก็ใส่รับปริญญากันตั้งแต่ปีที่แล้ว แล้วค่ะ...ถ้าสงสัยลองอ่านในบล็อกที่พี่เขียนไว้ในหลาย ๆ บล็อกก็ได้ค่ะ...แต่ที่นำมาคือ ของ ม.พิบูลสงคราม  เป็นพนักงานราชการซึ่งเป็นลูกน้องในกองของพี่เองค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussaya28/325196

ภูมิ
IP: xxx.67.105.101
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากกกครับ ผมจะได้ใส่อย่างเต็มภาคภูมิ สักที อุตส่าห์สอบได้แล้ว ก็อยากใส่บ้าง แต่วันนี้หาซื้อ บ่า ไม่ได้เลยครับ ไม่มีร้านไหนในจังหวัดนนทบุรี กับ อำเภอปากเกร็ดมีเลยครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณภูมิ...

ยินดีด้วยค่ะ...ลองอ่านในบล็อกนี้สิค่ะ  ในกระทู้  พวกเพื่อน ๆ และมีร้านที่จำหน่ายลองติดต่อโทรศัพท์ถามดูก็ได้...สำหรับอินทรธนูน่าจะมีร้านที่ขายเครื่องหมายของข้าราชการที่เขาซื้อกันไปติดค่ะ...ลองสอบถามดูนะค่ะ...หรือไม่ก็ให้ดูในกระทู้นี้นะค่ะ...แต่ถ้าเป็นที่ กทม. ก็แถว ๆ เสาชิงช้า หรือท่าพระจันทร์ค่ะ...แต่นนทบุรี พี่ก็ไม่ทราบค่ะ...ลองอ่านในกระทู้ในบล็อกนี้ก่อนนะค่ะ...ถ้าเป็นที่พิษณุโลก ก็ที่ร้านเอกชัยค่ะ...แต่คุณก็อยู่ไกลไป  ลองถามที่ร้านในกระทู้ในบล็อกที่พี่เขียนข้างล่างนี้ก่อนนะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299311

ภูมิ
IP: xxx.67.105.101
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ พี่ ขอให้วิทยาทานที่พี่แนะนำเรื่องต่างๆเหล่านี้ ให้พี่ก้าวหน้าและมีความสุข ในชีวิตครอบครัว หน้าที่การงาน และทุกอย่างครับพี่

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณภูมิ...

ขอบคุณค่ะ...นี่ก็คือหน้าที่หนึ่งของการเป็นข้าราชการค่ะ...เป็นการบริการวิชาการเพื่อสังคมค่ะ...

เขียนเมื่อ 

สนใจเครื่องแบบอยู่พอดี

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คะณปภินวิช...

ลองศึกษาในบล็อกด้านล่างที่ผู้เขียนเขียนไว้สิค่ะ...มีหลายบล็อก...คลิกที่บล็อก แล้วไปคลิกที่สารบัญค่ะ...จะมีชื่อบล็อกซ่อนไว้หลายบันทึกค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/users/bussayamas/view

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์บุษยมาศครับ

จะเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าจะมีการเสนอผ่านอาจารย์ไปยัง คพร. ให้มีการแก้ไขระเบียนพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 "การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด"

เป็น "การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ คพร. และที่ส่วนราชการกำหนด"

หรือ "การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ คพร. กำหนด"

เรื่องเครื่องแบบปกติ (ชุดสีกากี) จะให้ได้ว่าตั้งแต่ระเบียบพนักงานราชการมีผลบังคับใช้ มีเพียงส่วนราชการไม่กี่แห่งที่ออกระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบปกติของพนักงานราช และในการปฏิบัติงานราชการในส่วนภูมิภาคในงานพิธีหรือเข้าร่วมประชุมบางครั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำจะแต่งเครื่องแบบสีกากีเข้าร่วมงานหรือประชุม ดังนั้น เพื่อให้มีพนักงานราชการมีเครื่องแบบปกติที่เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกหน่วยงานราชการ และลดปัญหาในการออกระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในทุกส่วนราชการ และหากหน่วยงานราชการใดจะกำหนดให้พนักงานราชการมีเครื่องแบบปกติ (ปฏิบัติงาน) เพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่กับส่วนราชการนั้นๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณชาย...

คงไม่ได้หรอกค่ะ...เพราะ คพร. มอบอำนาจให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดเองค่ะ...นอกเสียจาก เมื่อมีการทบทวนระเบียบพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ใหม่...โดยทำประชาพิจารณ์ อาจมีการแก้ไขได้ค่ะ...แต่ก็จะรวมเรื่องไว้  เมื่อมีการประชุมร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานราชการ พี่จะนำเสนอให้ก็แล้วกันนะค่ะ...

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์บุษยมาศครับ

ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ได้อาจารย์จะได้กรุณารวมเรื่องที่ผมเสนอไว้ กรณีเมื่อมีการประชุมร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับพนักงาน

ผมขออนุญาตอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมนะครับสาเหตุที่ต้องการให้ คพร.มีการแก้ไขระเบียบพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 คือในการปฏิบัติราชการปกติในหน่วยงานที่ผมทำงานอยู่พี่ๆ ข้าราชการ ก็ไม่ได้แต่งชุดสีกามาปฏิบัติราชการ โดยจะแต่งชุดสุภาพปกติมา

แต่ที่ผมอยากเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบดังกล่าว เพราะในบางกรณีบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคมักจะต้องเข้าร่วมงานพิธีหรือประชุมร่วมกับทางจังหวัด ซึ่งหลายๆ งานพิธีหรือการร่วมประชุมกับทางจังหวัดมักจะกำหนดให้ต้องแต่งเครื่องแบบปกติ (ชุดสีกากี) เข้าร่วมงานพิธีหรือการประชุมร่วมกับทางจังหวัด

ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวและไม่เป็นการกระทบกับการมอบอำนาจให้ส่วนราชการตามที่อาจารย์ได้ตอบคำถามดังกล่าวข้างต้น (คำตอบที่ 16 ) คือ "การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ คพร. และที่ส่วนราชการกำหนด" หากมีการแก้ไขระเบียบเช่นนี้คือ ทาง คพร. มีการกำหนดเครื่องแบบปกติ (ชุดสีกากี) พนักงานราชการ และหากส่วนราชการที่มีพนักงานราชการประสงค์จะกำหนดให้มีเครื่องแบบปกติในการปฎิบัติราชการประจำทั่วไปนอกเหนือจากที่ คพร. กำหนดไว้ก็สามารถออกระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณชาย...

ความจริง  การเป็นข้าราชการ ต้องมีเครื่องแบบสีกากีค่ะ...ยกตัวอย่างใน ม. ของพี่ เขาก็แต่งชุดสุภาพมาทำงานกันในวันจันทร์ รวมถึง ผอ.สำนักงานอธิการบดี แต่มีหนังสือจาก ผู้ว่า ขอความร่วมมือให้ข้าราชการแต่งชุดสีกากี ขนาด ผอ.สำนักงานอธิการบดี ไม่เคยแต่ง เมื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่า ในวันจันทร์ ผอ. ยังต้องไปตัดเพื่อทำตัวให้กลืนกับข้าราชการคนอื่นค่ะ...ความจริงแล้ว คนที่ทราบว่าตนเองเป็นข้าราชการและมีหนังสือขอความร่วมมือมาแล้ว ก็ควรให้ความร่วมมือค่ะ...เป็นข้าราชการ ต้องมีชุดเครื่องแบบสีกากีค่ะ...สำหรับพนักงานราชการ ถ้าส่วนราชการต้องการให้แต่งสีกากี ลองทำหนังสือปรึกษาไปยังส่วนที่ทำระเบียบการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือน ว่าจะให้พนักงานราชการแต่งสีกากีได้อย่างไร แต่ที่พี่เคยอ่านข้อคำถาม เขาแจ้งว่าให้ตัดสีกากีได้ แต่เป็นเสื้อซาฟารี + การเกง หรือ กระโปรงสำหรับผู้หญิงค่ะ ไม่มีอินทรธนู มีแต่สังกัด ค่ะ...

นายธงชัย
IP: xxx.173.218.176
เขียนเมื่อ 

พนักงานราชการสามารถติดแถบสีที่หน้าอกเสื้อได้หรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณธงชัย...

ได้ค่ะ...ถ้าตัวเรายังไม่มีคุณสมบัติได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถ้าได้รับแล้วก็ไม่ต้องติดแถบแพรที่ระลึกค่ะ...ลองศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้นะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussaya38/336314

รัชนีกร
IP: xxx.109.29.1
เขียนเมื่อ 

ดีมากคะ อยากให้ส่วนราชการแต่งเครื่องแบบมาทำงานคะดูแล้วสุภาพดี แต่ตอนนี้ในส่วนราชการบางแห่งได้ปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานานจนไม่รู้ว่าเป็นข้าราชการหรือว่ามาเดินช๊อปปิ้งกัน

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณรัชนีกร...

ค่ะ บางส่วนราชการก็ไม่บังคับอย่างจริงจัง...ดูเหมือนกับไม่ค่อยภูมิใจในความมีศักดิ์ศรีซักเท่าไหร่...จึงทำให้รุ่นต่อ ๆ มาปฏิบัติตาม ทำให้เครื่องแบบข้าราชการมีความศักดิ์สิทธิ์ลดลงค่ะ...บางส่วนราชการ อ้างว่า ร้อนบ้างล่ะ...เหมือนเป็นข้ออ้างที่จะไม่ใส่ค่ะ...บางครั้งก็อาจเกี่ยวกับการนำระบบที่เปลี่ยนแปลงมาใช้กับการทำงานของส่วนราชการด้วยนะค่ะ...จึงทำให้การใส่ชุดเครื่องแบบมีความศักดิ์สิทธิ์ลดลงค่ะ...

คนช่างสงสัย
IP: xxx.172.141.29
เขียนเมื่อ 

อยากทราบการแต่งกายสีกากีของพนักงานราชการครูหนะคะ เพราะว่าวันจันทร์ต้องใส่กัน ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นรูปด้วยคะ จะได้ไปตัดให้ถูกต้อง แล้วต้องประดับอะไรบ้าง เสื้อเป็นแบบไหน กระโปรงแบบไหนขอบคุณล่วงหน้าคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...หมายเลข 23...

 • สำหรับเครื่องแบบสีกากีของพนักงานราชการ  พี่จะไม่นำมาให้ดูนะค่ะ...
 • เพราะว่าเป็นอำนาจในการสั่งการของส่วนราชการ คือ สพท. เองค่ะ
 • ต้องสอบถามที่เขตพื้นที่ของคุณนะค่ะ
 • ถ้าเป็นเครื่องแบบปกติขาว พี่ได้นำขึ้นเว็บแล้ว
 • เพราะพี่เคยเขียนให้ทราบแล้วในบล็อก "เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552" ค่ะ...
 • จึงไม่แสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ค่ะ...
 • เครื่องแบบสีกากี จะมีก็เป็นแต่ของข้าราชการค่ะ...
 • สำหรับพนักงานราชการให้ถามที่เขตพื้นที่เองนะค่ะ...
 • เหตุที่ไม่สามารถนำมาลงให้ทราบได้  เนื่องจาก มีกฎหมายของชุดสีกากีระบุไว้ค่ะ
 • เลยไม่ขอออกความเห็น...แต่เขียนให้ทราบแล้วในบล็อก "เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552" ค่ะ...(ในกระทู้นะค่ะ)...ลองศึกษาดูค่ะ...
นก
IP: xxx.53.111.130
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาอ่านระเบียบการแต่งกายที่อาจารย์ได้เขียนไว้ ทำให้ได้รู้ว่า เราเป็นพนักงานราชการ

ก็สามารถที่จะแต่งชุดปกติขาวรับปริญญาได้ ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณนก...

 • ค่ะ การแต่งชุดปกติขาว ถ้าเป็นงานพิธีการทุกงานเราสามารถแต่งได้ค่ะ
 • ถ้าเป็นผู้ชาย ก็สามารถใส่เข้าพิธีแต่งงานก็ได้ เช่นเดียวกับข้าราชการค่ะ...
 • เพราะเราก็มีศักดิ์ศรีการเป็นพนักงานของรัฐเหมือนกัน
 • พยายามศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองมาก ๆ นะค่ะ
 • เพราะโลกปัจจุบันเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
 • เรียกว่า  "เป็นยุคของ IT" ค่ะ ไม่ทราบว่าอ่านในบล็อกที่พี่เคยเขียนไว้บ้างหรือยัง
 • ถ้ายัง ลองศึกษาดูนะค่ะ พยายามอ่านในกระทู้ด้วยนะค่ะ เผื่อเป็นประโยชน์และจะได้เข้าใจร่วมกันค่ะ

       http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299311 

       http://gotoknow.org/blog/bussayamas/toc

 • ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับพนักงานราชการ พี่ก็จะนำมาแจ้งให้พวกเราได้ทราบค่ะ...
 • คอยติดตามอ่านก็แล้วกันนะค่ะ...

 

แหวว
IP: xxx.53.45.154
เขียนเมื่อ 

จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสิ้นเดือนนี้ค่ะ

ตอนนี้ทำงาน เป็นพนักงานราชการ สามารถใส่ชุดปกติขาวรับได้ใช่ไหมคะ

ขอบคุณที่อาจารย์ มาให้ความรู้มากๆ เลยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณแหวว...

 • ค่ะ ถ้าเป็นพนักงานราชการ ซึ่งใช้ระเบียบของพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แล้ว
 • สามารถใส่ชุดปกติขาว ตามประกาศว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ได้ทุกคนค่ะ...
 • สามารถใส่รับปริญญาบัตรได้ค่ะ...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...

IP: xxx.183.186.64
เขียนเมื่อ 

รบกวนถาม 2 ข้อค่ะ

1. พนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการใช้อินทรธนูเป็นดอกพิกุลสองดอกเหมือนกันใช่หรือไม่คะ

2. ว่าที่ร้อยตรี สามารถใส่ชุดปกติขาวในงานแต่งงานได้หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

จิตรี

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณจิตรี...

 • ถ้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ใส่ดอกพิกุล 2 ดอกค่ะ...(ให้ดูว่าอยู่ประเภทไหนค่ะ)...
 • ให้คุณศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้นะค่ะ...
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas/toc
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299311
 • การใส่ชุดปกติขาวในงานแต่งงาน ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นชายนะค่ะ
 • สำหรับผู้หญิงจะเห็นว่าแต่งชุดไทยไงค่ะ...
 • ถ้าเป็นว่าที่ร้อยตรี ให้ศึกษาระเบียบในการใส่เครื่องแบบด้วยนะค่ะ  แต่ถ้าเป็นพนักงานราชการก็สามารถใส่เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานราชการได้ค่ะ...
มิกกี้
IP: xxx.19.66.222
เขียนเมื่อ 

อยากทราบรายละเอียดชุดปกติขาวลูกจ้างประจำ ของเทศบาล

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณมิกกี้...

 • สำหรับที่ผู้เขียนนำมาลงนี้เป็นของลูกจ้างประจำของส่วนราชการค่ะ เพราะที่หน่วยงานของผู้เขียนใช้ระเบียบนี้อยู่
 • สำหรับลูกจ้างประจำของเทศบาล ขอให้คุณลอง serch หาใน google ดูนะค่ะ น่าจะมี เพราะแต่ก่อนผู้เขียนก็ serch พบอยู่ค่ะ....ลองดูนะค่ะ...
own
IP: xxx.173.111.9
เขียนเมื่อ 

สอบถามอาจารย์ค่ะ ดิฉันเป็นพนักงานราชการสังกัดของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จะสอบถามอาจารย์เรื่องการแต่งเครื่องแบบชุดกากีค่ะ พนง.ราชการจะไม่มีบั้งบนบ่าเพราะอะไรค่ะ บางทีก็ดูแปลกตาเวลาออกงานมีแต่คนถามว่าลืมใส่บั้งบนบ่าหรอ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ own...

 • เขาเรียกอินทรธนู นะค่ะ ไม่เรียก บั้ง ค่ะ เดี๋ยวคนอื่นหัวเราะค่ะ...เป็นอินทรธนูแบบอ่อนค่ะ...ที่ใช้ติดกับชุดปกติสีกากี...สำหรับติดกับชุดปกติขาว เขาเรียกว่า "อินทรธนูแบบแข็ง" ค่ะ...
 • การที่พนักงานราชการไม่มีอินทรธนูบนบ่านั้น เป็นเพราะว่า อินทรธนูสำหรับข้าราชการนั้น เขามีกฎหมายหรือระเบียบบังคับใช้เป็นการเฉพาะประเภท คือ ต้องเป็นประเภทข้าราชการเท่านั้น สำหรับลูกจ้างประจำก็เช่นกัน เขามีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ค่ะ...
 • การที่พนักงานราชการจะมีอินทรธนูแบบอ่อนเพื่อติดที่ชุดสีกากีนั้น ก็สามารถทำได้ แต่ต้องไม่ให้เหมือนกับของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำเขาค่ะ คพร.มอบอำนาจให้ส่วนราชการเป็นผู้ออกระเบียบการใส่ชุดปฏิบัติงานเอง...ส่วนราชการอาจออกแบบของอินทรธนูเองก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ำกับแบบของบุคลากรประเภทอื่นด้วยนะค่ะ...การออกแบบ ควรทำหนังสือหารือไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายในเรื่องของเครื่องแบบราชการค่ะ...
 • ส่วนราชการคิดแบบอินทรธนูออกมาเองก็ได้ค่ะ...เพียงแต่เป็นงานที่ส่วนราชการต้อง Create แบบออกมาค่ะ เหตุที่เขายังไม่ให้เราติดก็เป็นเหตุผลข้างต้น + เหตุผลของข้อล่าง ซึ่งการคิดใหม่ ก็เป็นงาน เป็นเรื่องยากกระมังค่ะ เขาจึงยังไม่ให้พนักงานราชการติดอินทรธนู...แต่ส่วนราชการสามารถคิดแบบขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ซ้ำกับส่วนราชการอื่นได้ค่ะ...เช่น ถ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของ ม. ที่พี่อยู่ ทางส่วนราชการของพี่ ก็คิดแบบกันขึ้นมาเองค่ะ ผ่านการรับรองจากราชกิจจานุเบกษาแล้ว ใช้ติดให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยได้เช่นกันค่ะ...
 • แต่สำหรับชุดปฏิบัติงาน (ชุดสีกากี) ของพนักงานราชการของพี่ ม. ไม่ให้ใส่ จะให้ใส่ชุดสูทสากลแทนค่ะ...
joy
IP: xxx.47.86.202
เขียนเมื่อ 

อยากทราบชุดข้าราชการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ค่ะ (เจ้าหน้าที่อนามัย พยาบาล ฯลฯ) ขอคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณJoy...

 • ถ้าเป็นข้าราชการ ทุกคน มีชุดปกติขาว เหมือนกันทุกคนค่ะ แตกต่างกันตรงอินทรธนูบนบ่า เพราะเมื่อแบ่งประเภทบุคลากรใหม่แล้ว จะแตกต่างกัน (เดิม) แบ่งเป็นระดับค่ะ...ของคุณจัดอยู่ประเภทใดก็ซื้ออินทรธนูประเภทนั้น ศึกษาได้ในบล็อกที่ผู้เขียนได้นำมาลงเอาไว้นะค่ะ...
 • คุณสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก็ไปซื้อเข็มที่เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะค่ะ มีเขียนในบล็อกนี้เช่นกัน เพื่อใช้ติดที่ปกเสื้อค่ะ
 • สำหรับเครื่องราช ฯ ถ้าได้รับแล้วก็ไปบอกที่ร้าน ว่าได้รับชั้นอะไรมาบ้างแล้วค่ะ ให้เขาจัดให้ตามนั้น
 • ถ้ายังไม่เคยรับพระราชทานเครื่องราชฯ ให้ติดแพรแถบที่ระลึก ที่ผู้เขียนก็ได้นำมาเขียนไว้ให้ทราบแล้ว ติดเพื่อให้เกียรติชุดปกติขาวค่ะ
 • ศึกษาเพิ่มเติมได้จากบล็อกนี้ค่ะ...
 • http://gotoknow.org/blog/bussaya 28/325196 
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367304
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas/420602
 • http://gotoknow.org/blog/bussayamas/419590
 • ขอให้คุณศึกษารายละเอียดตามบล็อกด้านล่างนี้เพิ่มเติมก็ได้ค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ "ข้าราชการ" ค่ะ...
 • http://gotoknow.org/blog/bussaya14/toc
บ๊อบ
IP: xxx.63.95.182
เขียนเมื่อ 

ผมสงสัยครับ

ระเบียบฯ เครื่องแบบลูกจ้างประจำ ปี 2527 มันล้าสมัยไปมากแล้วนะครับ โดยในรายละเอียดยังอ้างอิงกับ ระดับ ของข้าราชการอยู่ซึ่งปัจจุบันข้าราชการพลเรือน เขาเข้าสู่ระบบใหม่แล้ว

คือผมจะไปถ่ายภาพชุดขาวติดบัตร แต่มาอ่านดูระเบียบแล้ว งง เลย ผู้รู้ช่วยตอบที

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณบ๊อบ...

จิรภัทร
IP: xxx.19.231.5
เขียนเมื่อ 

มีคำถามรบกวนถามหน่อยครับ....พอดีทางมหาวิยาลัยเปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่เป็น พนักงานราชการ (ใช้เงินรายได้ ) อยากทราบว่า ระเบียบของเครื่องแต่งกายในชุดพิธีการ สามารถใส่ชุดเดียวกับพนักงานราชการได้ไหมครับ(พอดีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครับเลยสอบถามมา)ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณจีรภัทร

 • พี่สงสัยว่า ทำไมเป็นพนักงานราชการ แล้วใช้คำวงเล็บว่า (ใช้เงินรายได้) เพราะพนักงานราชการ ปัจจุบันจะมีเพียงแต่ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นนี่ค่ะ)...สำหรับเงินรายได้ ส่วนมากจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะ เพราะตามกฎหมายพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ค่ะ ไม่ทราบอยู่ที่ ม.ไหนหรือค่ะ ระเบียบอาจจะทำผิดนะค่ะ
 • พี่ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือไม่ เพราะไม่สามารถตอบได้ในคำถามนี้ค่ะ
 • แต่ถ้าเป็นพนักงานราชการ (ใช้เงินแผ่นดิน) ก็สามารถแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวตามระเบียบ ฯ ได้ค่ะ การเป็นพนักงานราชการ ต้องมีการรายงานอัตรากำลังให้กับสำนักงาน ก.พ. ทราบทุกปีด้วยนะคะ...
จิรถัทร
IP: xxx.164.90.5
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ

**อันนี้คือขอมูลเพิ่มเติมนะครับ**

1.ตอนแรกที่เข้าทำงานได้ตำแหน่งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

2.พอทำมาได้ปีกว่าๆๆทางมหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น พนักงานเงินรายได้

3.พอปีงบล่าสุด 2555 ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งอีกเป็น พนักงานราชการ(โดยใช้เงินรายได้)

****ผมก็เลยงงว่าตอนนี้ผมเป็นอะไรกันแน่ เพราะตำแหน่งก็ไม่เข้าพักเข้าพวก จริงๆแล้วที่ผมเคยศึกษาพนักงานราชการมีแค่ 2 ประเภท คือ พนักงานราชการแบบทั่วไป และพนักงานราชการแบบพิเศษ****

ก็เลยฝากอาจารย์ช่วยตอบให้ผมกระจางอีกทีครับ

**ตอนนี้สังกัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับ***

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณจิรภัทร...

 • พี่ว่า น่าจะไม่ถูกต้องแล้วนะคะ เกี่ยวกับชื่อตำแหน่ง "พนักงานราชการ (โดยใช้เงินรายได้)..." เพราะพนักงานราชการจะมีได้เฉพาะตามระเบียบของพนักงานราชการ ที่เป็นเงินงบแผ่นดิน คือ งบบุคลากรเท่านั้น
 • ส่วนถ้าเป็นเงินรายได้ นั่นคือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะ
 • ถ้าให้แน่ใจลองสอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ ของ มน. ดูอีกครั้งนะคะ
 • หรือไม่ก็ให้ โทร. สอบถามที่ สำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับเรื่องของ "พนักงานราชการ" โดยเฉพาะจะทำให้ทราบคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
 • แต่ที่ของ มรพส. ไม่มีหรอกค่ะ "พนักงานราชการ (เงินรายได้)" ของ ม.จะมีเพียง พนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) เท่านั้น และก็ใช้ระเบียบของพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 นี้ได้เลย จะทำให้ไม่สับสนและเกิดความถูกต้อง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยก็ขึ้นอยู่กับ มรพส.จะเป็นผู้กำหนดกฎหมาย โดยสภามหาวิทยาลัยเองไงค่ะ...
 • ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะมีทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน + เงินรายได้ สำหรับเงินรายได้ มรพส. ยังใช้คำว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาหรืออาจารย์ประจำตามสัญญาอยู่ค่ะ ไม่ได้ใช้คำว่า "พนักงานมหาวิทยาลัย" แต่บาง ม. เขาก็จะใช้คำว่า "พนักงานมหาวิทยาลัย" ทั้งเงินแผ่นดิน และเงินรายได้นะค่ะ สำหรับ "พนักงานมหาวิทยาลัย" ทำได้เพราะเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยเอง...ทำได้ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน + เงินรายได้ค่ะ
 • แต่พนักงานราชการ อย่างที่คุณบอก พี่ว่าไม่น่าจะใช่นะคะ...เนื่องจากถ้าใช้ เราจะต้องไปใช้กฎหมาย ระเบียบของสำนักงาน ก.พ.ค่ะ ทำให้คนปฏิบัติจะยุ่งยาก
 • ขอให้คุณศึกษาดูที่คำนิยาม ของ คำว่า "พนักงานราชการ" ตามระเบียบพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ดูดี ๆ นะคะ ว่ารัฐกำหนดให้หมายถึงใครค่ะจะทำให้เรารู้มากยิ่งขึ้นค่ะ...
ดิลก
IP: xxx.11.234.219
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนสอบถามเรื่องอินธนูของข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะแต่งชุดปกติขาวต้องใช้อินธนูแบบไหนครับ

รบกวนด้วยนะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

เขียนเมื่อ 
 • ตอบ...คุณดิลก
 • ให้พิมพ์เข้าไปใน google แล้วพิมพ์คำว่า "เครื่องแบบของข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี" ดูนะคะ จะมีระเบียบไว้ในศึกษาค่ะ
 • หรือถ้าจะให้แน่ใจให้โทร. สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดูค่ะ จะได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ
ดิลก
IP: xxx.120.190.86
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับ

ธนากรณ์
IP: xxx.28.21.5
เขียนเมื่อ 

ผมปฏิบัติงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ของ ม.นเรศวร

ขอสอบถามผู้มีความรู้ในเรื่องนี้โดยตรง

ว่าจะมีสิทธิในการแต่งเครื่องแบบพิธีการตามแบบของมหาวิทยาลัย ในพิธีการต่างๆ

เช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้หรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณธนากรณ์...

 • ให้คุณสอบถามระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ฯ ที่มหาวิทยาลัยหรืองานการเจ้าหน้าที่ค่ะ เพราะในระเบียบเท่านั้น จะระบุว่า การแต่งเครื่องพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น จะหมายความรวมถึง พนักงาน ม. เงินรายได้ และเงินแผ่นดิน ด้วยกันหรือไม่ค่ะ ให้ดูที่คำนิยามในข้อบังคับ เรื่อง การแต่งกาย ฯ ค่ะ
 • เพราะผู้เขียนไม่อาจตอบให้ได้ เนื่องจาก ปัจจุบันรัฐมอบอำนาจให้กับสภามหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งกำหนด ซึ่งอาจกำหนดไม่เหมือนกันค่ะ ลองสอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ ของ ม.น. ดูนะคะ
ปัทมา
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบปกติขาวของพนักงานราชการที่ถูกต้อง ในกรณีของการประดับแถบแพรนั้น สามารถติดได้หรือเปล่าค่ะ เห็นบางคนติดบ้างไม่ติดบ้าง และสามารถดูได้ตามระเบียบใดได้บ้างค่ะ อยากมีเอกสารอ้างอิงค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณปัทมา

ติดได้ค่ะ เพราะบ้างคนไม่ทราบ ไม่กล้า จึงไม่ติดค่ะ ให้ศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/336314

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องจะสอบถามเรื่องของพนักงานราชการหลายเรื่องเลย รบกวนอาจารย์ ช่วยตอบหน่อยนะคับเรื่องที่ ๑. ผมเป็นพนักงานราชการครับ สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด) คือว่าทางจังหวัดมีคำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้แต่งกายเครื่องแบบ กากี ทุกวันจันทร์ ผมมีข้อสงสัยว่า อินธนู ที่ผมเห็นมันมี สองแบบ คือดอกพิกุล สามดวง กับ สองดวง มันต่างกันไงอ่ะครับ แล้วแบบผมต้องใส่แบบไหนครับ(ตำแหน่งผมอยู่ในกลุ่มงานเทคนิค ทำงานมาแล้ว สี่ปี) แล้วนอกจากอินธนูแล้ว ผมต้องติดตราหรือสัญลักษณ์อะไรอีกหรือเปล่าครับ แล้วเสื้อที่ตัดต้องตัดแขนสั้นหรือยาวครับ ๒, สอบถามเรื่องเครื่องราชฯ พนักงานอย่างผมมีสิทธิ์ของได้ใช่หรือไม่ครับ แต่จะต้องปฏิบัติงาน ห้าปีขึ้นไป (ผมได้ สี่ปี เริ่มทำ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑) แต่ถ้าครบห้าปีหรือเลยห้าปีไปแล้วผมจะขอได้ไหมครับ แล้วขั้นตอนการขอต้องทำอย่างไรบ้าง

ปล.. คำถามอาจจะ งง หน่อยนะครับแต่ไงรบกวนตอบด้วยนะคับ ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณเก่งเวอร์

    1. การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว นั้นจะติดอินทรธนู คือ ดอกพิกุล 2 ดอก หรือ 3 ดอก นะคะ สำหรับเครื่องแบบกากี ไม่สามารถนำดอกพิกุล มาติดได้นะคะ เพราะระเบียบให้ติดดอกพิกุล กับเครื่องแบบชุดปกติขาวค่ะ สำหรับชุดกากีนั้น เป็นชุดปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานราชการ นั้น รัฐแจ้งว่าให้ขึ้นอยู่กับส่วนราชการแต่ละส่วนเป็นผู้กำหนดให้แต่ง บางส่วนก็ไม่ได้ติดอินทรธนูในส่วนนี้นะคะ (ต้องศึกษาระเบียบให้ชัดเจน บางส่วนราชการก็ให้ลูกน้องใส่แบบผิด ๆ โดยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องชุดปกติขาวกันมากนัก จึงให้พนักงานราชการติดแบบผิด ๆ )
      ถ้าคุณจะศึกษาเรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการให้คุณคลิกที่สารบัญนะคะจะมีรายละเอียดเรื่องเครื่องแบบต่าง ๆ ที่จะต้องศึกษาอีกมากมายค่ะ
   2. ถ้าเป็นเรื่องเครื่องแบบชุดปกติขาวนั้น คุณต้องติดดอกพิกุล 2 ดอกค่ะ ลองอ่านทางด้านบนซ้ายมือก่อนก็ได้ค่ะ มีรายละเอียดให้ศึกษาค่ะ สำหรับดอกพิกุล เขาจะเรียกว่า "อินทรธนูแข็ง" ส่วนเครื่องแบบสีกากี เขาจะเรียกว่า "อินทรธนูออน" ค่ะ
   3. สำหรับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้คลิกที่สารบัญแล้วลองศึกษาในแต่ละเรื่องนะคะ ผู้เขียนได้เขียนไว้ให้ศึกษาแล้วค่ะ ทางส่วนราชการน่าจะเป็นผู้ขอให้ หรือไม่คุณก็ลองสอบถามไปที่งานการเจ้าหน้าที่ที่คุณสังกัดอยู่นะคะ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพราะถ้าเป็นที่ ม. หน่วยงานของผู้เขียนจะเป็นคนรวบรวมเรื่องข้อมูลของบุคลากรทั้งหมดไว้ แล้วสอบถามไปยังเจ้าตัวว่าประสงค์จะขอเครื่องราชฯ ในปีนี้หรือไม่ ถ้าขอก็ให้เซ็นต์ชื่อว่าประสงค์จะเสนอขอพระราชทานมา แล้วทาง กองก็จะเป็นผู้ดำเนินการไปยัง สลค. เพื่อดำเนินการขอเครื่องราชฯ ให้สำหรับผู้มีสิทธิ + คุณสมบัติครบถ้วนค่ะ

ยุพาวรรณ
IP: xxx.129.28.226
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามค่ะ พอดีแฟนมียศว่าที่ร้อยตรี  แล้วในวันแต่งงานแฟนจะสามารถแต่งเครื่องแบบขาวได้มั้ยค่ะ รบกวนบอกระเบียบการใส่เครื่องแบบของว่าที่ร้อยตรีให้หน่อยค่ะ 

โรม
IP: xxx.28.179.5
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามครับ เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถใส่ในโอกาสใดได้บ้างครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณยุพาวรรณ

        ได้ค่ะ ให้ดูระเบียบที่ต้นสังกัดของแฟนคุณอยู่นะคะ สอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานแฟนคุณสังกัดนะคะ 

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณโรม

         ให้สอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่คุณสังกัดอยู่ค่ะ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีระเบียบที่ไม่เหมือนกันค่ะ

ตั้ม
IP: xxx.25.193.178
เขียนเมื่อ 

สมาชิกใหม่ครับอยากทราบการแต่งกายชุดขาวลูกจ้างประจำของ สตง

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณตั้ม

ให้คุณศึกษาตามเว็บไซต์นี้นะคะ มีเขียนไว้หลายบันทึก เป็นของลูกจ้างประจำทั้งหมดค่ะ...เผื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณนะคะ ผู้เขียน ๆ ไว้เยอะมาก ค่อย ๆ ศึกษาไปนะคะ มีการแต่งกาย ฯ ด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณตั้ม

ศึกษาได้ตามนี้ค่ะ...http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas46


กอ
IP: xxx.53.49.13
เขียนเมื่อ 

มิถุนายน  2556  ยังเห็นพนักงานราชการของกระทรวงต่าง ๆ  แต่งเครื่องแบบปกติเลียนแบบข้าราชการ(ต่างที่อินทนูเหมือนลูกจ้างประจำ)  เช่น  กศน. และวิทยาลัยต่าง ๆ   ทำไมไม่แจ้งให้เขาได้ทราบกฎระเบียบที่ถูกต้อง  เพราะคนที่รู้กฏระเบียบแอบหัวเราะพวกเขาอยู่นะ  เหมือนตัวตลก  สงสารเขา

กอ
IP: xxx.53.49.13
เขียนเมื่อ 

1. พนักงานราชการของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แต่งเครื่องแบบเหมือนของกระทรวงสาธารณสุขที่อาจารย์บอกข้างต้น  แต่ต่างกันตรงที่  ของกระทรวงมหาดไทยมีอาร์มสัญลักษณ์ของพนักงานราชการติดที่ต้นแขนด้วย  1  ข้าง (จำไม่ได้ว่าข้างไหนแล้ว)  อย่างอื่นเหมือนกันหมด

2. คำว่าอินทนูอ่อน  ไม่ทราบว่าเป็นอินทนูแบบไหนค่ะ

คุณตู่
IP: xxx.91.133.106
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมจะทำงัยที่จะมีปากเสียงให้ลูกจ้างประจำทุกหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานของผม (กทม สังกัดโรงเรียน พนักงานสถานที่ระดับ1) ที่จะมีสิทธ์แต่งชุดขาวรับปริญญาตรีครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผม ถ้าแต่งจะถูกจำคุกหรือไม่ หรือลูกจ้างประจำไม่มีความหมาย อยากขอให้อาจารย์เป็นปากเป็นเสียงให้คนที่ออกกฎ แก้ไขให้แต่งได้หน่อยครับให้ความสำคัญกับพวกผมหน่อย ช่วยตอบด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณครับผม

อนันต์ จูจันทร์
IP: xxx.209.119.251
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมทำงานเป็นลูกจ้างประจำ อยู่ในส่วนราชการของกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับเครื่องราชฯ เบญจมาภรณ์ช้่างเผือก (เล่มที่ 12) เล่ม 126 ตอนที่ 11ข ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2551 ผมอยากทราบว่า จะได้รับใบประกาศเครื่องราชฯ เมื่่อไหร่ครับ ส่วนเครื่องแบบพนักงานราชการนั้นผมว่าให้ส่วนราชการที่สังกัดอยู่เป็นผู้กำกับนะดีแล้วครับ เพราะเราเป็นบุคลากรชั้น 2 เห็นใจครับ

พนักงานสถานที่(นักการภารโรง)กทม
IP: xxx.91.134.21
เขียนเมื่อ 

ผมอยากถามอาจารย์ว่า ผมเรียนจบ ป ตรี และจะรับปริญาตรี ปี 58 ผมแต่งชุดปกขาวรับปริญาได้มัยครับ

และอีกข้อ อินทรธนู ลูกจ้างประจำเป็นลายดอกกีดอก เงินเดือน 10290บาท ระดับ1

และเครื่องหมายแสดงสังกัด (ต้องของ กทม ใช่มัยครับผม)

ขอความกรุณาตอบผมหน่อยนะครับผม

ธนพล แซ่จัง
IP: xxx.84.35.194
เขียนเมื่อ 

home.dsd.go.th/personal/Bumnet/Uniform/GovernmentOfficer_all.pdf

ระเบียบนี้..ยกเลิกเครื่องแบบฯปี 2552

เป็นพนักงานราขการ.....บอกตรงๆไม่ได้อยากใส่เครื่องแบบเลย....แต่หัวหน้าส่วนราชการบังคับกันจัง...บังคับทุกสัปดาห์..เจอหน้าก็ถาม..

พงศ์ธร วรรณกิจ
IP: xxx.175.226.250
เขียนเมื่อ 

1.พนักงานราชการที่เคยเรียน รด.และกระโดดหอ ได้รับเกียรติบัตร สามารถติดปีกร่มชุดปฏิบัติงานได้หรือไม่ ถ้าติดได้ ติดด้านขว้าหรือด้านซ้ายของเสื้อ (เป็นปีกร่มของทหารบก หรือ ปีกร่มธรรมดา)

2.พนักงานราชการที่เคยเรียน รด.และยิงปืนได้คะแนนยอดเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตรและประดับเหรียญพลแม่นปืน สามารถนำเหรียญติดชุดปฏิบัติงานได้หรือไม่ 

ผมเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รบกวนด้วยครับ

ภัคจิรา วรธงไชย
IP: xxx.158.165.190
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามหน่อยค่ะอยากทราบว่าลูกจ้างประจำส่วนท้องถิ่นทำไมไม่ได้ใส่ชุดขาวปกติค่ะดิฉันเป็นลูกจ้างประจำอยู่เทศบาลนครรังสิต

ณัฐพล อุ่นต๊ะ
IP: xxx.158.178.133
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามครับ ใน่ส่วนของพนักงานราชการ นั้นมีชุดปฏิบัติงานกับชุดร่วมพิธีหรือป่าวครับ สามารถนำชุดร่วมพิธีเข้าร่วมในงานพีธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ไหมครับ