"เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ"

 

                จากบันทึกที่ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง "เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552" นั้น  ทำให้ผู้เขียนได้ทราบถึงปัญหาและเรื่องระเบียบหรือกฎหมายซึ่งมีความแตกต่างจากที่ผู้เขียนได้เคยทราบและเคยปฏิบัติงานมา...โดยผู้เขียนจะขอนำเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเครื่องแบบของลูกจ้างประจำ  พ.ศ. 2527  มาแจ้งให้ทราบก่อน ดังนี้...

                  ระเบียบนี้  เรียกว่า  "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ  พ.ศ. 2527"  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป

                  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจำ

                  "เครื่องแบบ"  หมายความว่า  เครื่องแต่งกายทั้งหลาย  รวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่น  ที่ได้กำหนดให้ลูกจ้างประจำแต่ง

                  "ลูกจ้างประจำ"  หมายความว่า  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

                    สำหรับเครื่องแบบลูกจ้างประจำ  มี  2  ชนิด  คือ...

                      เครื่องแบบปฏิบัติงาน

                      เครื่องแบบพิธีการ  มี  3  ประเภท  ได้แก่...

                                เครื่องแบบปกติขาว

                                เครื่องแบบครึ่งยศ

                                เครื่องแบบเต็มยศ

  เครื่องแบบปกติขาว  จะประกอบด้วย...

                                หมวก

                                เสื้อ

                                อินทรธนู

                                กางเกง  กระโปรง

                                รองเท้า  ถุงเท้า

                                เครื่องหมายแสดงสังกัด

  เครื่องแบบครึ่งยศ มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีดำ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...

 เครื่องแบบเต็มยศ มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ  สวมสายสะพาย ...

                  สำหรับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552  นั้น  มีดังนี้...

                  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป

                  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ  ตามประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2548

                  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการให้ใช้เครื่องแบบพิธีการในลักษณะอย่างเดียวกันกับลูกจ้างประจำ...ซึ่งหมายถึง  เครื่องแบบปกติขาว  เครื่องแบบครึ่งยศและเครื่องแบบเต็มยศ  โดยหมายถึง  การแต่งเครื่องแบบ ฯ...สำหรับอินทนธนู (แบบแข็ง) ประดับเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ นั้น...มี  2  แบบ  ได้แก่  1. แบบพิเศษ  (มีดอกพิกุล  = 3   ดอก)     2.  แบบทั่วไป  (มีดอกพิกุล  =  2  ดอก)  ซึ่งถ้าเป็นอินทรธนูของลูกจ้างประจำจะเป็นลายดอกประจำยามและใบเทศ...(ในระเบียบนี้ แจ้งไว้ว่าให้พนักงานงานการแต่งเครื่องแบบพิธีการในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างประจำ...โดยในประกาศ คพร.มิได้หมายความรวมถึงเรื่อง  "เครื่องแบบปฏิบัติงาน" ของพนักงานราชการ...)

                  สำหรับการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  นั้น  ให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนด...ตามข้อ  12  ของระเบียบพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547...ซึ่งการกำหนดของส่วนราชการในเรื่องของ  "เครื่องแบบปฏิบัติงาน"  นั้น  จาก Blog  ที่ผู้เขียนเขียนเรื่อง  "เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552" นั้น  ทำให้ทราบว่า  มีบางส่วนราชการ  ใช้ "เครื่องแบบปฏิบัติงาน"  ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 โดยใช้อินทรธนูอ่อนของลูกจ้างประจำ  ให้มาบังคับใช้กับพนักงานราชการ...ซึ่งในความคิดเห็นของผู้เขียนเห็นว่า...ไม่ควรออกระเบียบให้พนักงานราชการปฏิบัติทับซ้อนกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527  เกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ...เพราะระเบียบ ควรจะเป็นคนละประเภท...แต่ถ้าจะให้ปฏิบัติโดยทับซ้อนได้นั้น  ควรขออนุญาตจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรักษาการตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527...และมีอำนาจดีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527...

ข้อสังเกตุ  :

                  1.  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552...ให้พนักงานราชการใช้เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการให้ใช้เครื่องแบบพิธีการในลักษณะอย่างเดียวกันกับลูกจ้างประจำ...ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงว่าให้ใช้เครื่องแบบปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำ...ดังนั้น  ผู้เขียนจึงเห็นว่าไม่สมควรที่ส่วนราชการอื่นจะนำระเบียบว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (อินทธนูอ่อนของลูกจ้างประจำ)  ไปติด  เนื่องจากจะได้ทราบการแยกประเภทของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะประเภทของลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการ

                  2. สำหรับในข้อ 12 ของระเบียบพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการมีอำนาจในการกำหนดเครื่องแบบปฏบัติงานนั้น...ส่วนราชการ ไม่ควรออกแบบเครื่องหมายอินทรธนูให้ทับซ้อนกับของลูกจ้างประจำ...ควรออกระเบียบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะประเภทของพนักงานราชการ...เพราะบุคลากรในแต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเภท

                  3.  บางท่านให้เหตุผลว่า...พนักงานราชการ เติบโตมาจากลูกจ้างประจำ (จากการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง)  ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า...อย่างไรก็ดี...พนักงานราชการเป็นบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งไม่มีสิทธิ เช่น การรับบำเหน็จรายเดือน  การรักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  เหมือนกับลูกจ้างประจำ  ก็ไม่ควรใช้เครื่องแบบปฏิบัติงาน (อินทรธนูอ่อนของลูกจ้างประจำ)....เพราะเป็นการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527...ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจไขว้เขวและระเบียบไม่เป็นไปตามระบบในระยะยาวได้...

หมายเหตุ  :  การให้ความเห็นข้างต้นเพื่อต้องการให้เกิดการเข้าใจ

                     ที่ถูกต้อง ตามระเบียบที่ได้มีการประกาศใช้ โดยมิได้มี

                     เจตนาในการเข้าข้างใดข้างหนึ่ง  แต่เป็นเพียงการ

                     แสดงความคิดเห็นต่อบันทึกนี้ตามความจริงและ

                     หลักฐานที่ปรากฎ...และไม่มีเจตนาในการคิดแบ่งแยก

                     ชนชั้น  เพียงเพื่อต้องการชี้ให้เห็นถึงจุดข้อบกพร่องใน

                     การเขียนกฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติเท่านั้น...

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด  "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ  พ.ศ. 2527" 

และสามารถ download ได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ...

  http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb11111.doc

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb111112.pdf

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

และสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2551/0443&cbxtype=

http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2550/0099&cbxtype =

 http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2548/0513&cbxtype=

http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-136-146.html

 

ถึง  พนักงานราชการทุกท่าน...

           สำหรับเรื่องเครื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ผู้เขียนได้โทร. ประสานฝ่ายเลขานุการ คพร. + สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีให้ทราบแล้ว...เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2553  เวลาประมาณ 10.30 น. ทางสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าสำหรับเรื่องเครื่องแบบถ้าเป็นของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ตลอดจนเครื่องหมาย ท่านใดจะนำไปแต่งไม่ได้...เพราะเป็นไปตามที่ผู้เขียนได้เขียนไว้...สำหรับเรื่องเครื่องแบบของพนักงานราชการ สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี มอบอำนาจให้ คพร. เป็นผู้กำหนด...โดย คพร. ได้กำหนดในส่วนของเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการไปแล้ว และมอบให้ส่วนราชการไปกำหนดเรื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการเอง...ซึ่งการที่ส่วนราชการกำหนดนั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละฉบับ (ตามที่ผู้เขียนได้เขียนไปแล้วนั้น)...ถ้าน้อง ๆ พนักงานราชการท่านใดอ่านแล้ว...ให้ดูของตนเองว่าเข้าข่ายไม่ถูกต้องหรือไม่...ให้โทร.สอบถามไปที่คุณลักขณา (คพร.) เบอร์ตรง...โทร. 0 - 25471977...ค่ะ...

 

"อย่าลืม!...เตรียมประกาศของส่วนราชการที่เราสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

ตามที่พี่เขียนไว้เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้วยนะค่ะ..."

 

 ศึกษารายละเอียด  ตัวอย่าง  "การแต่งกายเครื่องแบบปกติ

ของพนักงานราชการ"  ที่ถูกต้อง  ได้ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/374970