การจัดตั้งองค์การต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลภายในองค์กร