คณะวิทยาศาสตร์  ประสงค์จะประกาศคัดเลือกผู้เข้าดำเนินการขายอาหารประเภทรถเข็น