การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ชื่องานวิจัย    การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนวัดหนองแตน

ผู้วิจัย           นางสาวรัตนาภรณ์  นะขาว

ปีที่วิจัย         2551

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

         การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนวัดหนองแตน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการ ประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการ ประเมินกระบวนการโครงการ และประเมินผลผลิตโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model) ประชากรที่ประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารและครู 5 คน นักเรียน 14 คน            ผู้ปกครอง 24 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น 5 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจ    3 ฉบับ เป็นแบบมาตรประเมินค่าแบบตัวเลข (Numerical Rating Scale) 5 ระดับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows V.12

         ผลการประเมินสรุปว่า             

          1.  ผลการประเมินประเด็นสภาวะแวดล้อมโครงการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด         ผ่านเกณฑ์  การประเมินในระดับมาก โดย

               1.1  ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                1.2  ด้านความเหมาะสมของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                1.3  ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                1.4  ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

           2.  ผลการประเมินประเด็นปัจจัยเบื้องต้นโครงการจำนวน 4 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์

การประเมินในระดับมาก โดย

                 2.1  ด้านบุคลกรในการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                 2.2  ด้านงบประมาณ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง

                 2.3  ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุสารสนเทศ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                 2.4  ด้านอาคารสถานที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

           3.  ผลการประเมินประเด็นกระบวนการโครงการจำนวน 3 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์

การประเมินในระดับมาก โดย

                3.1  ด้านการวางแผนโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                3.2  ด้านการดำเนินงานโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                3.3  ด้านการประเมิน สรุป และรายงานผล ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

           4.  ผลการประเมินประเด็นผลผลิตโครงการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก โดย

                4.1  ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองด้านพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแตน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                4.2  ระดับความคิดเห็นของครูประจำชั้นด้านพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแตน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                4.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ปีการศึกษา 2550

ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 

                4.4  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย

ของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

                4.5  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนวัดหนองแตน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                4.6  ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนวัดหนองแตน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                 4.7  ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารและครูต่อโครงการส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านโรงเรียนวัดหนองแตน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

           5.  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนวัดหนองแตน

ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินโครงการ#โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

หมายเลขบันทึก: 366353, เขียน: 14 Jun 2010 @ 12:04 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผอ คะ ที่โรงเรียนให้หนูประเมินโครงงการนี้ พอดีค่ะ