ประชุม"แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน"

      เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน  ผมได้รับเชิญร่วมประชุมประจำปี 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  เรื่อง "แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน"

      ที่จริงผมเคยได้รับเชิญร่วมประชุมประจำปีทุกปี  ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯฉบับต่างๆ แต่ละปี โดยพอสรุปได้ว่า

      แผนฯ8 มุ่งพัฒนาคน   เน้นสมดุลเศรษฐกิจ สังคม  และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

      แผนฯ9  เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของประเทศ  ให้ความสำคัญด้านสังคมและการพัฒนาคนเชิงความรู้

      ร่างแผนฯ10  เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมดุลของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์  การพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ  ไม่เน้นเป้าหมายเชิงปริมาณ แต่เน้นเชิงคุณภาพ  และให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกาภิวัตน์

      โดยผมจะนำเสนอข้อคิดที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ในตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)