รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

ครูแจ๋ว
เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง  :  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน   :  นางรวงทอง  กวางวิเศษ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ 

                   รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ หลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ3) ศึกษา         ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิธีการดำเนินการ

                   การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ

                   ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                   ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระ           การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                   วิธีการดำเนินการ ได้ทำการทดลองใช้ปีการศึกษา 2551 และสรุปผลการรายงานการใช้

ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และเลือกแบบเจาะจง

                   เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการมีดังนี้ 

                   1) บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1-11 ดังนี้เล่มที่ 1 เรื่องคำนาม  เล่มที่ 2 เรื่องคำสรรพนาม  เล่มที่ 3 เรื่องคำกริยา เล่มที่ 4 เรื่องคำวิเศษณ์  เล่มที่ 5  เรื่องคำบุพบท  เล่มที่ 6 เรื่องคำสันธาน  เล่มที่ 7 เรื่องคำอุทาน  เล่มที่ 8 เรื่องคำประสม เล่มที่ 9 เรื่องคำซ้ำ เล่มที่ 10 เรื่องคำซ้อน และเล่มที่ 11 เรื่องคำสมาส

                   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

                   3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

                   ผลการศึกษา พบว่า

                   1. บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 11 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 80/80 คือ E1/E2 เท่ากับ 85.68 / 84.14 และเมื่อสรุปเป็นรายเล่ม พบว่ามีประสิทธิภาพแต่ละเล่มดังนี้ เล่มที่ 1  E1/E2  เท่ากับ 87.04/84.63 เล่มที่ 2  E1/E2  เท่ากับ 86.16/85.37 เล่มที่  3 E1/E2  เท่ากับ87.54/84.07 เล่มที่ 4 E1/E2  เท่ากับ 83.58/88.89 เล่มที่ 5 E1/E2  เท่ากับ 85.19/83.33 เล่มที่  6  E1/Eเท่ากับ 85.02/82.78 เล่มที่  7 E1/E2  เท่ากับ 88.15/83.89 เล่มที่  8 E1/E2  เท่ากับ 84.07/84.44 เล่มที่ 9  E1/E2  เท่ากับ 81.48/83.52 เล่มที่ 10 E1/E2  เท่ากับ 87.55/82.22 เล่มที่ 11 E1/E2  เท่ากับ 86.75/82.41จึงทำให้การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1ถึงเล่มที่ 11 มีประสิทธิภาพตามสมมุติฐานทุกประการ 

                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ .05

                   3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนวิชาภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#เผยแพร่ผลงาน

หมายเลขบันทึก: 366138, เขียน: 12 Jun 2010 @ 22:38 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 09:21 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

  • มหา แวะมาดูการเผยแพร่ผลงาน
  • กำลังคอยอ่าน ผลงานและภาพกิจกรรมผลงาน
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมเพิ่งฝึกใช้งานขอคำแนะนำบ้างนะคะ

于娜慧
IP: xxx.123.134.139
เขียนเมื่อ 

Hello, I'm Wilai

I haven't seen you for a long time.

How are you ?