รู้คำตัดสินของศาลฎีกา...ว่าด้วยการเปิด CD และ MP3ให้ลูกค้าในร้านฟังเพลง..ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา


อะไรที่ว่า...ละเมิดลิขสิทธิ์ และ มีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา.... ต้องทำให้โปร่งใส

เตือนใจ เจริญพงษ์

เรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้

ว่าด้วย.....การละเมิดลิขสิทธิ์
และ ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับ......
....การเปิด CD และ MP3
ให้ลูกค้าในร้านฟังเพลง..
มาฝากคะ...รู้แล้วก็ช่วยบอกต่อกันด้วยนะคะ
.................................................................................................
เรื่องนี้....ในอดีต
ร้านค้า และ สถานประกอบการ
.....ถูก...เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ บริษัทที่รับช่วงลิขสิทธิ์
ลุยจับ.....พร้อม...แจ้งข้อหาว่า..ได้การละเมิดลิขสิทธิ์
และ ....ทรัพย์สินทางปัญญา กันมาตลอด
โดย..
...ร้านค้า และ...สถานประกอบการ ไม่กล้านำมาเปิด
เพราะต้องเสียเงินในส่วนนี้ในหลักหลายหมื่นทีเดียว
.................................................................................................
เอาของจริงมาให้อ่านกันดีใหมคะ
...คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 10579/2551 แจ้งแก้ไขข้อมูล
.................................................................................................

โจทก์บรรยายฟ้อง
ขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31
ซึ่งบัญญัติว่า

"ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่า...
งานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์..."
................................................................................................

ความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว
จึงต้องเป็นการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้น
โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
"เพื่อหากำไร" เท่านั้น
.................................................................................................
แต่ตามที่โจทก์บรรยายฟ้อง
ปรากฏแต่เพียงว่า .....
จำเลย...เปิดแผ่นเอ็มพีสาม..และ..ซีดีเพลง
ให้..ลูกค้าในร้านอาหาร
...ได้ร้องและฟังเพลงของผู้เสียหาย 1 แผ่น
" เพื่อประโยชน์ในทางการค้า" ขายอาหารและเครื่องดื่มของจำเลย
แต่ไม่ปรากฏในคำฟ้องว่า....
...จำเลยกระทำเพื่อหากำไรโดยตรง
จากการที่ให้ลูกค้าได้ร้อง และ ฟังเพลง
โดยเรียกเก็บค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าว
หรือ..เรียกเก็บรวมไปกับค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใด
.................................................................................................

 การกระทำของจำเลย
.......ไม่เป็นความผิดตาม
.......พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31
แม้จำเลย....ให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้
ตาม .....พ.ร.บ.จั้ดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 185


-----------------------------------------------------------------------------
โจทก์ฟ้อง.....
ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
มาตรา 4, 6, 8, 15, 17, 31, 70, 76 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33 .....
....ริบของกลาง และ..สั่งจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้
แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
.......จำเลยให้การรับสารภาพ
................................................................................................
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
......พิพากษายกฟ้อง ของกลางคืนให้แก่เจ้าของ
................................................................................................

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
................................................................................................

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
วินิจฉัยว่า .........
คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้อง.....
.....ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
มาตรา 31 ซึ่งบัญญัติว่า
“ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้น
โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์...”
.................................................................................................

 ความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว
จึงต้องเป็นการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้น
โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น “เพื่อหากำไร” เท่านั้น
.................................................................................................
แต่ตามที่โจทก์บรรยายฟ้องมานั้น
ปรากฏว่าจำเลยเปิดแผ่นเอ็มพี 3 และซีดีเพลงให้ลูกค้าในร้านอาหาร
ของจำเลย....
....ได้ร้อง...และ...ฟังเพลงของผู้เสียหาย จำนวน 1 เพลง
เพียง ....“เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ขายอาหารและเครื่องดื่ม
ของจำเลย
.................................................................................................

ตามคำบรรยายฟ้องดังกล่าว
ไม่ปรากฏว่า....จำเลยกระทำเพื่อหากำไรโดยตรง
จากการที่ให้ลูกค้า..ได้ร้อง และ ฟังเพลง
โดยเรียกเก็บ...ค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าว
หรือเรียกเก็บรวมไปกับค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใด
.................................................................................................
การกระทำของจำเลยตามฟ้อง
จึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
มาตรา 31 ....
...เพราะไม่ครบองค์ประกอบความผิดของบทมาตราดังกล่าว
ซึ่งต้องเป็นการกระทำเพื่อหากำไรโดยตรงจากการละเมิดลิขสิทธิ์
แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2539
มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 185 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง.....
......พิพากษายกฟ้องโจทก์จึงชอบแล้ว
.......อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

........พิพากษายืน.

.................................................................................................
.....ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้องแยกตามกฎหมายและมาตรา
.....ป.วิ.อ. ม. 185
.....พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ม. 31
.....พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.2539 ม. 26
.................................................................................................
แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก : ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
หมายเลขคดีดำศาลฎีกา ทก.(อ)5/2551
หมายเลขคดีดำศาลชั้นตต้น อ4060/2550
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น อ4060/2550
.................................................................................................
เรื่องดังกล่าวดำเนินการ และแล้วเสร็จ ปี 2551
ปีนี้ ..2553
แต่ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง...
.... รู้ และ เข้าใจ ...เรื่องนี้น้อยมาก
.................................................................................................
จนเป็นเหตุ หรือ..เปิดช่องทาง
.....ให้มีการทุจริต ..ฉ้อโกงกัน
ที่ผ่านมาปรากฎว่ามีเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากคะ
.................................................................................................

 ข้อพึงระวัง ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้...
....ต้องให้ชัดเจน อย่า...งุบๆๆงิบๆๆ
....พิจารณา...ไตร่ตรองให้ดี.....................
หาก...กระทำ หรือ..ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กระทำที่ไปจับ... จะมีความผิด 2 -3 กระทง

1. ฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ
2. ฐานกรรโชกทรัพย์
สำหรับ..ตำรวจอาจมีความผิดเพิ่มอีก
คือ...เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
รวมอีก 3 กระทง
.................................................................................................

....นักกฎหมายส่วนใหญ่เปรยว่า..เพิ่งรู้เหมือนกัน
เอ..ทำไงดี
งบประมาณที่รัฐให้แต่ละหน่วยงานมาใช้จ่าย
...ก็เยอะอยู่นาคะ..
แล้วเขาใช้ทำอะไรกัน
ก็..จัดประชุม..สัมมนา..พิมพ์แผ่นพับ..พิมพ์รายงานประจำปี
แถมพิมพ์แล้ว ...เช่าห้องเก็บ ...หรือ ...ไล่แจก คนรับก็ไม่เปิดอ่าน
แล้ว...ข้อมูลเหล่านี้จะถึง...ชาวบ้านใหมนี่


.................................................................................................
....เป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องพึงรู้กฎหมาย
..... เพื่อคุ้มครองสิทธิของตน
.... และ ...ต้องรู้ด้วยว่าจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐเรื่องอะไรบ้างด้วย
................................................................................................


หมายเลขบันทึก: 364656เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2010 11:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 14:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง