กระบวนการผลิตสื่อนวัตกรรม

  1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่าสื่อที่จะทำนั้นเหมาะกับนักเรียนกลุ่มใดและตัดสินระดับของเนื้อหา และเลือกตัวอย่างของเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้จัดทำเลือกทำสื่อบทเรียนสำเร็จรูปกับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะเด็กสามารถเรียนเอง สามารถคิดวิเคราะห์เองได้และมีภาพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจำได้ง่ายขึ้น
  2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในส่วนของการผลิตสื่อบทเรียนสำเร็จรูป และเนื้อหาวิชาภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์
  3. เขียนโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมเรื่อง คำราชาศัพท์น่ารู้
  4. กำหนดขอบเขตของเนื้อหา

-          ความหมายของคำราชาศัพท์

-          ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์

-          หมวดอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

-          หมวดคำขัตติยตระกูล

-          หมวดข้าวของเครื่องใช้ 

5.  กำหนดแบบประเมินผล

-          แบบทดสอบก่อน -หลังเรียน

-          แบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละกรอบการเรียน

6.  ผลิตสื่อบทเรียนสำเร็จรูป

-          คำนำเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

-          คำแนะนำครู

-          คำแนะนำผู้เรียน

-          แบบฝึกหัดก่อนเรียน

-          กรอบที่1 ความหมายของคำราชาศัพท์

-          กรอบที่2 ประโยชน์ของการเรียนรู้คำราชาศัพท์

-          กรอบที่3 คำราชาศัพท์หมวดอวัยวะต่างๆของร่างกาย

-          กรอบที่4 คำราชาศัพท์หมวดขัตติยตระกูล

-          กรอบที่5 คำราชาศัพท์หมวดข้าวของเครื่องใช้ 

7.  การทดลองใช้สื่อกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

8.  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

9.  ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาค่า IOC ดัชนีความสอดคล้อง และนำผลการจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้สื่อบทเรียนสำเร็จรูปGetattachment